This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Wanneer het ontwerp van werkgelegenheidsplan aan uw overlegorganen voorleggen? (CAO nr. 104)

Auteur: Leen Maes, Tax & Legal Services

Gelet op de vele communicatie van de sociale secretariaten en federaties, die niet steeds in lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen ligt, stelden wij ons de vraag wanneer het werkgelegenheidsplan effectief ten laatste dient ingediend te worden. Wij hebben, na onderzoek, een vraag gesteld aan de Nationale Arbeidsraad.

Wetgeving

Wij verwijzen hierbij eerst naar de regelgeving ter zake:

Klik op het schema voor een grotere weergave:

Uiterste indieningsdatum

Uit de lezing van voorgaande artikelen leidden wij af dat het werkgelegenheidsplan ten laatste dient voorgelegd te worden aan de ondernemingsraad bij sluiting van het maatschappelijk dienstjaar. Wij vroegen de NAR of deze redenering klopte.

Zij bevestigden ons dat het ontwerpplan van het werkgelegenheidsplan moet voorgelegd worden aan de ondernemingsraad (vakbondsafvaardiging of CPBW) in het kader van de jaarlijkse informatie inzake de tewerkstelling (zie artikel 4 en 5 van CAO nr. 9 quater). Dit tijdstip valt samen met de bespreking van de jaarlijkse economische en financiële informatie (zie artikel 15, b, 2° wet 20/9/1948). Wanneer deze informatie gegeven wordt, hangt af van onderneming tot onderneming, maar valt dus ten laatste samen met de sluiting van het maatschappelijk dienstjaar.

Evenwel dient ook rekening gehouden te worden met artikel 6 CAO nr. 104, welke, na neerlegging van het ontwerp, in een procedure voorziet van maximum 4 maanden totdat het werkgelegenheidsplan als definitief kan beschouwd worden. Belangrijk is dat elke onderneming met meer dan 20 werknemers sowieso in 2013 een werkgelegenheidsplan moet neerleggen. Wanneer de sluiting van het maatschappelijk dienstjaar pas in december 2013 zou plaatsvinden, moet voor dit eerste jaar dus sneller actie genomen worden.

Toepassing

Bij wijze van verduidelijking geven wij hierbij twee voorbeelden.

 1. Het boekjaar van Onderneming X loopt van 1/7/2012 t.e.m. 30/6/2013. Het tijdstip waarop de jaarlijkse economische en financiële informatie wordt verstrekt, is 30/6/2013.
  Het ontwerp van werkgelegenheidsplan dient op 30/6/2013 aan de ondernemingsraad ter kennis worden gebracht. De ondernemingsraad heeft op haar beurt tijd tot en met 31/8/2013 om advies uit te brengen met eventuele aanvullende of alternatieve voorstellen. Het plan zal uiteindelijk ten laatste op 31/10/2013 ingevoerd worden, gelet op de termijn van twee maanden die de werkgever krijgt om op de adviezen in te spelen.
 2. Het boekjaar van Onderneming Y volgt het kalenderjaar en loopt dus van 1/1/2013 t.e.m. 31/12/2013. Het tijdstip waarop de jaarlijkse economische en financiële informatie wordt verstrekt, is 31/12/2013. Deze datum valt dus te laat om nog tijdig in 2013 een werkgelegenheidsplan neer te leggen. Het ontwerp van werkgelegenheidsplan dient dan ook best ten laatste op 30/9/2013 voorgelegd te worden aan de ondernemingsraad of een ander overlegorgaan.

  Deze datum hebben wij berekend rekening houdend met volgende elementen:
  • het werkgelegenheidsplan dient voor de eerste maal geïnstalleerd te worden in 2013;
  • in casu zou het ontwerp volgens de regelgeving ter zake voorgelegd dienen te worden aan de overlegorganen op 31/12/2013;
  • evenwel moeten de werknemersvertegenwoordigers de tijd hebben om na de voorlegging van het ontwerp, gedurende een termijn van 2 maanden, advies uit te brengen en eventueel aanvullende of alternatieve voorstellen te doen (in casu van 1 oktober t.e.m. 30 november 2013);
  • de werkgever heeft een termijn van maximum 2 maanden na ontvangst van dat advies om eventuele aanpassingen door te voeren. In casu hebben we rekening gehouden met een termijn van 1 maand voor de werkgever om aanpassingen door te voeren (in casu december 2013). Indien de werkgever evenwel voor alle zekerheid zichzelf een termijn van 2 maanden wil toekennen, dient hij het ontwerp ten laatste op 31/8/2013 in te dienen bij de ondernemingsraad.

Conclusie

Het ontwerp van werkgelegenheidsplan dient ten laatste ingediend te worden op het ogenblik dat de jaarlijkse financiële en economische informatie wordt verstrekt. Evenwel dient ook rekening gehouden te worden met een termijn van 4 maanden die daarna van start gaat, waarin de overlegorganen advies kunnen uitbrengen en de werkgever deze adviezen kan implementeren.

Voor het jaar 2013 zal dus voor ondernemingen die het kalenderjaar als boekjaar volgen, best uiterlijk op 30/9 een ontwerpplan worden voorgelegd aan de overlegorganen.


Gepubliceerd op 28/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site