This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Wetsvoorstel tot invoering “geruisloze splitsing”

Auteur: Sofie Lambeens, Tax & Legal Services

Een wetsvoorstel werd ingediend tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen wat de splitsing van vennootschappen door overneming betreft. In tegenstelling tot de geruisloze fusie, die gelijk wordt gesteld met de fusie door overname, is voor de “splitsing” waarbij de verkrijgende vennootschap alle aandelen aanhoudt in de overdragende vennootschap momenteel immers geen wettelijke gelijkstelling met de splitsing door overname voorzien.

Wij brengen in herinnering dat de definities van fusie door overneming, de fusie door oprichting, de splitsing door overneming en de splitsing door oprichting, zoals die zijn opgenomen in het Wetboek van vennootschappen, als gemeenschappelijke grondvoorwaarde de uitreiking van nieuwe aandelen in de overnemende, verkrijgende of nieuw op te richten vennootschap hebben.

De verrichtingen die voldoen aan deze en de overige wettelijke voorwaarden brengen van rechtswege de volgende rechtsgevolgen met zich mee:

  1. de ontbonden vennootschappen houden op te bestaan;
  2. de vennoten van de ontbonden vennootschappen worden vennoten van de verkrijgende/overnemende vennootschappen, in voorkomend geval, overeenkomstig de in het voorstel vermelde verdeling;
  3. het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, gaat over op de verkrijgende/overnemende vennootschappen.

Bovendien is dergelijke verrichting tegenwerpelijk aan derden.

Indien de overnemende of verkrijgende vennootschap reeds eigenaar is van 100% van de aandelen van de over te nemen of overdragende vennootschap wordt de overdracht van dit vermogen echter niet vergoed met nieuwe aandelen. Dit zou immers tot gevolg hebben dat de overnemende of verkrijgende vennootschap eigen aandelen aan zichzelf zou moeten uitkeren. Bijgevolg zijn in dit geval niet alle grondvoorwaarden van een fusie of splitsing vervuld en kan men in principe niet spreken van een fusie of splitsing. De voornoemde tegenwerpelijkheid en rechtsgevolgen zouden hier dan ook niet spelen.

Voor wat betreft de moeder-dochter fusie heeft de wetgever dit verholpen door expliciet in een gelijkstelling te voorzien met een gewone fusie door overname. Hierdoor heeft deze verrichting wel de gevolgen van een fusie door overname en is zij wel degelijk tegenwerpelijk aan derden. Daarenboven heeft de wetgever voorzien in een vereenvoudigde procedure voor een moeder-dochter fusie. Namelijk dienen er minder vermeldingen te worden gemaakt in het fusievoorstel en is de verslaggevingsplicht, zowel door de raad van bestuur als door de revisor, onbestaand.

De voormelde gelijkstelling en versoepeling ontbreekt echter voor de «moeder-dochter splitsing» waarbij de verkrijgende vennootschap alle aandelen aanhoudt in de overdragende vennootschap. Toch heeft de wet dd. 8 januari 2012 voor deze verrichting zelfs vereenvoudigde vormvereisten voorzien (overeenkomstig artikel 736 § 6 W.Venn.). Dergelijke vereenvoudiging mist echter zijn doel aangezien de «moeder-dochter splitsing» verrichting niet eens aan de grondvoorwaarden van splitsing voldoet, met name de uitreiking van nieuwe aandelen.

Desondanks valt het niet te ontkennen dat een gelijkstelling van de “moeder-dochter splitsing” met de splitsing door overneming gepaard gaande met een vereenvoudiging van de toepasselijke procedure een effectieve meerwaarde in de praktijk zou bieden, gelet op het succes van de “moeder-dochter fusie”.

Om deze redenen stellen de auteurs van het wetsvoorstel  voor de volgende verrichtingen gelijk te stellen met splitsing door overneming en een vereenvoudiging te voorzien, gelijklopend met de huidige procedure voor de moeder-dochter fusie :

  • De partiële splitsing met één verkrijgende vennootschap, te weten de enige vennoot van de overdragende vennootschap;
  • De volledige splitsing met twee of meer verkrijgende vennootschappen, waarvan één vennootschap de enige vennoot is van de overdragende vennootschap;
  • De partiële splitsing met twee of meer verkrijgende vennootschappen, waarvan één vennootschap de enige vennoot is van de overdragende vennootschap.


Gepubliceerd op 05/06/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site