This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Co-debiteurschap - Cash deficiency clausule - Borgstelling

Auteur: Philippe Artois, Fiduciaire

Wanneer een vennootschap een lening aangaat bij een bank, zal deze kredietgever op haar beurt zich zo goed mogelijk proberen in te dekken tegen mogelijke liquiditeitsproblemen van de kredietnemer. Daarbij kan men bijkomende zekerheden vragen onder de vorm van co-debiteurschap, een borgstelling door een verbonden onderneming of de opname van een resultaatsverbintenis in de letter of comfort (de zogenaamde cash deficiency clausule).

Via co-debiteurschap is een bank zeker dat de moederonderneming het krediet zal terugbetalen wanneer de dochter dit financieel niet meer kan. Deze waarborg mag echter niet worden verward met een borgstelling. Een borgstelling gaat immers ruimer. Het grote verschil zit hem in het feit dat een borgstelling niet alleen geldt voor de lening in kwestie, maar ook voor alle andere en toekomstige leningen waarvoor men zich borg heeft gesteld. Als men bv. de borg ‘vergeet’ te schrappen, dan zal men opdraaien voor de achterstallige betalingen. Bij co-debiteurschap eindigt alle verantwoordelijkheid na afbetalen van de lening. Let wel, men kan steeds de borg beperken tot de lening in kwestie. Typisch zal een financiële instelling co-debiteurschap voorstellen als er ook een werkelijke betrokkenheid (bv. vruchtgebruik, gebruik materialen, rechtstreekse kosten, …) bestaat tussen de waarborgverschaffer en het project of de activiteit van de debiteur. Voor een kredietgever vormt co-debiteurschap een harde waarborg. Het verstrekken van deze waarborg wordt geïnventariseerd in de risicocentrale van de Nationale Bank.

Een andere waarborg is de opname van een cash deficiency clausule in de letter of comfort. Deze legt een verhouding tussen drie partijen vast: de emittent (persoon die letter of comfort aflegt, de moedervennootschap), de begunstigde (de kredietverlener) en de dochtervennootschap (ten aanzien van wie de verklaring wordt afgelegd). Concreet houdt de cash deficiency clausule in dat men minstens een resultaat wenst te bereiken. Indien de dochtervennootschap (kredietnemer) zich in liquiditeitsproblemen bevindt, zal de emittent (moedervennootschap) deze uit de nood helpen. Bij het formuleren van de letter of comfort is het van belang op te letten dat deze clausule niet geherkwalificeerd wordt als borgtocht, omdat dit concrete gevolgen kan hebben voor de emittent. In tegenstelling tot co-debiteurschap wordt er in de risicocentrale geen inventaris van de cash deficiency clausule engagementen bijgehouden.


Gepubliceerd op 28/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site