This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Frankrijk: hervorming van de fiscaliteit inzake onroerend goed

Auteur: Tax & Legal Services

Op 30 juli 2011 werd in Frankrijk ‘le loi finances rectificative pour 2011’ gepubliceerd, na goedkeuring door de Constitutionele Raad. Het idee van een specifieke taxatie op tweede verblijven in Frankrijk van niet-inwoners mag dan wel opgegeven zijn, deze laatste blijven wel geraakt door verschillende andere maatregelen.

1. Hervorming van de solidariteitsbelasting op het vermogen (l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)

• Verhoging van de belastingsgrondslag

Sinds 2011 is de belastingsgrondslag voor de berekening van de ISF verhoogd van 800.000 euro naar 1.300.000 euro. De Belgische belastingplichtigen waarvan het Franse vermogen groter is dan 1.300.000 euro worden in 2011 aldus belast volgens de actueel geldende barema’s.

De uiterste indieningdatum van de aangifte en van de betaling van de ISF werd gebracht van 15 juni tot 30 september.

Vanaf 2012 zal het barema van de ISF niet meer dan twee gemiddelde belastingtarieven inhouden:

  • De Belgische belastingplichtigen die een netto belastbaar Frans vermogen hebben tussen 1.300.000 euro en 3.000.000 euro zullen belast worden tegen een tarief van 0,25% op hun totaal netto belastbaar vermogen;
  • De Belgische belastingplichtigen die een netto belastbaar Frans vermogen hebben dat hoger is dan 3.000.000 euro zullen belast worden aan een tarief van 0,50% op hun totaal netto belastbaar vermogen.

De toepassingsmodaliteiten zullen eveneens herzien en vereenvoudigd worden.

• De inrichting van het stelsel van de beroepsgoederen

Om te genieten van de vrijstelling van ISF wegens beroepsmatig gebruikte goederen moeten de bedrijfsleiders momenteel onder andere beschikken over 25% van de stemrechten van hun ondernemingen gelegen in Frankrijk (of deze moeten meer dan de helft waard zijn van hun vermogen). Op dezelfde wijze is de begunstigde van de vrijstelling in principe beperkt tot het uitoefenen van één activiteit behoudens afwijkingen waarvan moet aangetoond worden dat de uitgeoefende activiteiten gelijkaardig of samenhangend en complementair zijn.

‘La loi de finances rectificative pour 2011’ versoepelt de definitie van goederen die vatbaar zijn om vrijgesteld te worden zodat de belastingplichtigen zouden kunnen genieten van de vrijstelling krachtens het geheel van de door hen uitgeoefende activiteiten.

Bovendien, teneinde het openstellen van het kapitaal aan derden aan te moedigen, behoudt de wet de vrijstelling van de verschuldigde ISF vanaf 2012 als, in het geval van een kapitaalsverhoging in een onderneming, de bedrijfsleider nog minstens 12,5% van de stemrechten bezit, als hij een overeenkomst sluit 25% van de stemrechten te verzamelen en als hij 25% van het maatschappelijk kapitaal bezit gedurende de vijf jaar die de operatie voorafgaan.

• Evaluatie van aandelen in de zogenaamde ‘sociétés à prépondérance immobilière’

Natuurlijke personen, gedomicilieerd buiten Frankrijk, worden onderworpen aan de ISF op basis van de aandelen die ze bezitten in een onderneming of een rechtspersoon, Frans of buitenlands, beursgenoteerd of niet, waarvan het actief voor meer dan de helft bestaat uit onroerende goederen of onroerende rechten gelegen in Frankrijk, en dit voor dat gedeelte van de waarde van de aandelen dat overeenstemt met de waarde van de onroerende goederen. 

Ze zijn echter niet belastbaar op hun financiële beleggingen of dus meerbepaald op de rekeningcouranten die ze bezitten in hun ondernemingen.

Teneinde de plannen van de fiscale optimalisatie te dwarsbomen, die erin bestonden de inbrengen in rekening-courant te maximaliseren om zo het boekhoudkundig netto-actief van de vennootschap te verminderen (en zo de grondslag voor de ISF te verminderen), beslist ‘la loi finances rectificative pour 2011’ dat de venale waarde van de aandelen van een ‘société à prépondérance immobilière’ die door een niet-inwoner worden aangehouden niettemin moeten worden bepaald zonder rekening te houden met de vorderingen in de vennootschap, rechtstreeks of via tussenkomst van de vennootschap, aangehouden door deze niet-inwoner.

2. Herziening van de schenkingsrechten

• Verzwaring van de tarieven van de overdrachtsbelasting

De wet verhoogt met 5 punten het tarief van de twee laatste schijven van het belastingsbarema van toepassing op nalatenschappen en giften in rechte lijn, evenals schenkingen tussen echtgenoten of partners verbonden door een PACS (Pacte Civil de Solidarité).

Bijgevolg zijn de toepasselijke tarieven opgetrokken:

  • van 35 tot 40 % voor het gedeelte van het netto belastbaar begrepen tussen 902.838 euro en 1.805.677 euro;
  • van 40 tot 45 % voor het gedeelte van het netto belastbaar boven 1.805.677 euro.

• Afschaffing van de verminderingen van de schenkingsrechten

Vóór de inwerkingtreding van de wet, werden de schenkingen onder levenden onderworpen aan het overdrachtsrecht ten kosteloze titel volgens de barema’s van toepassing op de successierechten.

De op basis van deze barema berekende belasting werd vervolgens verminderd volgens de modaliteiten die variëren in functie van de leeftijd van de schenker en van de aard van de overgedragen rechten, ongeacht de familieband tussen de schenker en de begunstigde. Bijvoorbeeld, een schenking van volle eigendom of van vruchtgebruik genoot een vermindering van 50% wanneer de schenker ouder was dan 70 jaar en een vermindering van 30% wanneer de schenker tussen de 70 en de 80 jaar oud was.

De hervorming heeft deze verminderingen afhankelijk van de leeftijd van de schenker afgeschaft.

• Verlenging van de periode voor een herhaling van schenkingen

Na een periode van 6 jaar, kon de schenker opnieuw een schenking doen aan dezelfde begiftigde met volledige vrijstelling van belasting wanneer het bedrag dit van het abattement niet te boven ging. Dit abattement is voor 2011 vastgelegd op 159.325 euro voor schenkingen in rechte lijn.

‘La loi de finances rectificative pour 2011’ heeft deze periode van fiscale herhaling doen stijgen van 6 naar 10 jaar. Evenwel werd een overgangsperiode voorzien teneinde een progressieve inwerkingtreding toe te laten.

3. Creatie van een Exit Tax op roerende meerwaarden

De meerwaarden op roerende waarden en sociale rechten waargenomen door belastingplichtigen, houders van een participatie van minstens 1%, of een waarde boven 1.300.000 euro, van een onderneming op het ogenblik van verandering van de fiscale woonplaats van natuurlijke personen naar een plaats buiten Frankrijk, wordt onderworpen aan inkomstenbelasting en sociale inhoudingen. Een automatisch betalingsuitstel wordt echter toegestaan in het geval van een verhuis van de woonplaats naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Een overdracht onder bezwarende titel, een terugkoop, een terugbetaling of een annulatie van de rechten binnen een periode van 8 jaar volgend op de datum van de overdracht, brengt de het einde van het betalingsuitstel met zich mee.

Deze maatregel wordt retroactief toegepast voor de overdrachten van fiscale woonplaats naar een plaats buiten Frankrijk te rekenen vanaf 3 maart 2011.

4. Nieuwe modaliteiten voor de belastingheffing op uitgekeerde pensioenkapitalen

‘La loi de finances rectificative pour 2010’ had reeds het idee ingevoerd van een belasting op de uitgekeerde pensioenen onder de vorm van een pensioenkapitaal, met name:

  • een progressieve belastingsschijf op het inkomen zoals voor de categorie van lonen, pensioenen en lijfrenten;
  • een belasting volgens een quotiëntensysteem.

‘La loi de finances rectificative pour 2011’ vervangt het specifieke quotiëntensysteem door een bevrijdende voorheffing van 7,5%. De keuze voor deze voorheffing is onderworpen aan specifieke formaliteiten en mits inachtname van bepaalde specifieke voorwaarden.

Deze maatregel laatste zal toepasbaar zijn vanaf inkomstenjaar 2011.


Gepubliceerd 30/08/2011.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site