This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Geheimecommissielonenaanslag en uitgespaarde interesten

Auteur: Anjulie De Wit, Tax & Legal Services

Op basis van de Programmawet van 27 december 2006 is de afzonderlijke aanslag op geheime commissielonen ook van toepassing op voordelen van alle aard die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave. Voor een concrete toepassing hiervan verwijzen we naar een recente uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt (Rb. Hasselt 21 december 2012, nog niet gepubliceerd) die de toepassing van de geheime commissielonenaanslag op voordelen van alle aard die niet gepaard gaan met effectieve kosten bevestigd heeft.

Recent werd in de rechtsleer een genuanceerde positie ingenomen in dit verband en werd geopperd dat de aanslag van geheime commissielonen misschien toch niet mocht worden toegepast op voordelen van alle aard die geen effectieve kosten voor de vennootschap uitmaakten.

De Administratie volgt deze rechtsleer echter niet. In casu heeft een bestuurster van een NV een debet rekening-courant. Zij betaalt hier schijnbaar geen interesten op. De bestuurster heeft naar eigen zeggen in het verleden een lening overgenomen van de NV en claimt dat er een compensatie plaatsvindt met voornoemde debetinteresten en deze vordering die ze op haar vennootschap heeft t.o.v. de overname van de lening.

De Administratie betwist deze zienswijze echter en vordert de toepassing van een geheime commissielonenaanslag aangezien er fictieve interesten ontstaan op de debetstand van voormelde rekening-courant die aanleiding geven tot het ontstaan van voordelen van alle aard die niet verantwoord worden op individuele fiches/samenvattende opgave.

De rechtbank van eerste aanleg van Hasselt volgt de zienswijze van de Administratie en stelt dat er voordelen van alle aard toegekend kunnen worden zonder het aantonen van enige kosten ten laste van de vennootschap in kwestie. De rechtbank verwerpt daarenboven het argument van de belastingplichtige in verband met de compensatie tussen het debetsaldo van de rekening-courant tegenover de bestuurster en de schuld tegenover diezelfde bestuurster wegens de overname van een lening.

Het compenseren van een debetsaldo en een creditsaldo op rekening-courant blijft bijgevolg risicovol in het kader van een geheime commissielonenaanslag op de fictieve debetinteresten.


Gepubliceerd op 22/04/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site