This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Belasting op genoten voordeel van alle aard

Auteur: Dimitri Samyn, Tax & Legal Services

Een firma sluit een sponsoring-overeenkomst met de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Daarin staat dat de sponsor “iemand” mag afvaardigen om de Rode Duivels te vergezellen in het kader van een buitenlandse voetbalmatch. De Voetbalbond verbindt zich ertoe alle kosten van verblijf en verplaatsing ten laste te nemen. De administratie beschouwt dit echter als een voordeel van alle aard verkregen in hoofde van de bedrijfsleider die de trip mocht maken.

De bedrijfsleider betwist de belasting op het genoten voordeel, die op basis van de door de Voetbalbond verstrekte gegevens, ongeveer 2.500 EUR. bedroeg en trekt naar de Rechtbank Van Hasselt. De rechtbank volgt echter het standpunt van de administratie.

Tot de belastbare inkomsten van een bedrijfsleider (artikel 32 WIB 1992) behoren alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijk persoon die een opdracht als bedrijfsleider uitoefent. Daarbij horen ook de voordelen van alle aard. De rechtbank verwijst naar dit artikel mits er sprake is van een ontvangen voordeel in hoofde van de belastingplichtige, verkregen uit het voortvloeien van zijn functie als bedrijfsleider in de vennootschap die de sponsoring-overeenkomst sloot.

Het feit dat er uit geen enkel gegeven blijkt dat het de bedoeling was om zakelijke contacten te leggen, en dat er niet kon worden aangetoond dat er zakelijke ontmoetingen zijn geweest toont volgens de rechtbank aan dat het louter om een plezierreis ging. Dat door de reis de visibiliteit van de firma verhoogd werd en er mogelijke zakenrelaties waren, is daarbij hoogstens een opportuniteit maar maakt de trip daarom nog geen werkbezoek.

Bovenstaande case kan een gevaarlijk precedent zijn als elke gratis deelname aan één of ander event naar aanleiding van een sponsoring-overeenkomst zal worden belast als voordeel van alle aard in hoofde van de aanwezige bedrijfsleider of werknemer.

Vandaag de dag merken we dat ondernemingen vaker klanten belonen met specifieke incentives. Door middel van dergelijke incentives (reizen, elektronische toestellen…) tracht de ondernemer de banden met haar klanten te versterken. Hier is volgens de fiscale regels sprake van een belastbaar voordeel van alle aard. Voor de verstrekker zijn de gedragen kosten van deze incentive fiscaal aftrekbaar in de mate dat de kosten werden opgenomen op een fiche.

Door de verscherpte controle en de dreiging van de aanslag geheime commissielonen merken we op dat de leveranciers veel meer dan vroeger een fiche 50 opstellen op naam van de vennootschap voor de verstrekte voordelen. Indien de werkelijke genieter een werknemer/bedrijfsleider was zal het voor de verkrijgende vennootschap nodig zijn dat zij op haar beurt een fiche 281.10/281.20 voor deze persoon opstelt.

Indien de partner van een personeelslid deelneemt aan een reis dient de verstrekker het voordeel van alle aard van deze partner dient te vermelden op de fiche van het personeelslid. 


Gepubliceerd op 01/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site