This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Bestuurder: Volg de publicatie van uw ontslag op

Auteur: Kimberly Molders, Tax & Legal Services

U hebt ontslag genomen als bestuurder. Hiervoor hebt u een ontslagbrief verstuurd naar de aandeelhouders en de raad van bestuur van de vennootschap. U weet dat dit ontslag moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en vertrouwt erop dat de raad van bestuur hiervoor zal zorgen. Verlies dit echter niet uit het oog en volg zeker op dat de publicatie effectief en zo spoedig mogelijk gebeurt!

Een recent arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 10 januari 2013 illustreert welke nare gevolgen het uitblijven van een publicatie met zich mee kan brengen. Op dagvaarding van de fiscus moest het Hof zich uitspreken over de aansprakelijkheid van de bestuurders van een failliet verklaarde vennootschap, en dit voor de niet betaling van bedrijfsvoorheffing, BTW en de vennootschapsbelasting. Het Hof veroordeelde alle bestuurders. Het Hof veroordeelde hierbij echter ook een bestuurder die ontslag had genomen en veegde aldus het verweer van deze bestuurder van tafel om reden dat zijn ontslag niet was gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het basisbeginsel is dat “de akten en gegevens waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven” slechts aan derden kan worden tegengeworpen “vanaf de dag dat zij bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen”. Dit principe strekt vooral tot de bescherming van derden. Het is de bedoeling dat derden kennis kunnen nemen van elementen die de werking van de vennootschap bepalen.

Het aangehaald arrest illustreert dat deze kwestie niet enkel theoretisch is. Een ontslagnemende bestuurder loopt nog steeds risico dat zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt voor handelingen waaraan hij door zijn ontslag echter niet heeft deelgenomen, en dit om reden dat zijn ontslag niet is gepubliceerd. Hierbij weze nog eens herinnerd dat een bestuurder zich moeilijk kan verweren met de stelling ‘dat hij niet heeft deelgenomen aan de beslissing’. Omgekeerd stelt zich de vraag of de vennootschap t.o.v. derden verbonden is voor handelingen gesteld door een ontslagen bestuurder, doch waarvan het ontslag nog niet werd gepubliceerd.

Uit het voorgaande blijkt dat een ontslag best onmiddellijk wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, dit zowel in het voordeel van de ontslagnemende bestuurder als de vennootschap zelf. Voor de ontslagnemende bestuurder is het dus zeer belangrijk om de publicaties in het Belgisch Staatsblad kort op te volgen. Indien de bestuurder vast stelt dat de vennootschap niet reageert op de ontvangst van de brief betreffende het ontslag en de publicatie in het Belgisch Staatsblad op zich laat wachten, is het zelfs aan te raden dat de ontslagnemende bestuurder zelf de publicatie in orde brengt.


Gepubliceerd op 01/10/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site