This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - De laatste regularisatieronde: voorontwerp wet

Auteur: Bart Verhelst, Tax & Legal Services

Zoals ook uitvoerig opgepikt in de pers wordt vanaf 2 juli 2013 in principe een nieuwe en laatste regularisatieronde ingevoerd. De regering heeft eind maart het voorontwerp voor deze laatste regularisatieronde meegedeeld aan de Raad van State en wacht op haar advies.

Inleiding

Na de eenmalige bevrijdende aangifte in 2004 en de permanente fiscale regularisatie die vanaf 2006 in voege is, komt nu een, in principe, allerlaatste luik aan de fiscale regularisatie. Volgens het voorontwerp zal het mogelijk zijn om te regulariseren tot 31 december 2013. De huidige regeling blijft doorlopen tot eind 2013 maar vanaf 2 juli zullen een aantal aanpassingen worden ingevoerd.

Toepassingsgebied

Onder het nieuwe systeem zullen zowel inkomstenbelasting, BTW, successie- en registratierechten, hypotheek- en griffierechten en de diverse rechten en taksen gelegaliseerd kunnen worden.

Hoewel onder de huidige regeling het toepassingsgebied beperkt is tot natuurlijke personen die aan de personenbelasting of de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen en de vennootschappen die aan de vennootschapsbelasting of de belasting van niet-inwoners zijn onderworpen, zullen vanaf 2 juli 2013, in principe ook entiteiten die aan de rechtspersonenbelasting zijn onderworpen in aanmerking kunnen komen. Daarom zullen ook VZW’s, trusts en stichtingen vanaf 2 juli 2013 tot regularisatie kunnen overgaan.

Aanpassingen

De nieuwe regularisatieronde maakt een onderscheid tussen de kapitalen en inkomsten die fiscaal reeds verjaard zijn. Voor de inkomstenbelastingen dient dan wellicht de verlengde aanslagtermijn van zeven jaar verstreken te zijn. Het onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde inkomsten is van belang om het tarief van de regularisatie te bepalen. Voor fiscaal verjaarde inkomsten zal namelijk een andere regeling gelden van voor fiscaal niet-verjaarde inkomsten.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het vroegere regime betreft het feit dat vanaf 2 juli 2013 ook inkomsten afkomstig van ernstige en georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang werden aangewend, van misbruik van vennootschapsgoederen, of van valsheid in geschrifte geregulariseerd kunnen worden. Wat juist dient begrepen te worden onder deze categorieën en wat niet onder deze definities zal vallen, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.

Regularisatieheffing

De exacte hoogte van de regularisatieheffing zal afhankelijk zijn van aard van de inkomsten / kapitalen die geregulariseerd worden, van het feit of deze al dan niet reeds verjaard zijn en of zij al dan niet betrekking hebben op ernstige fiscale fraude.

Zo zullen de niet-verjaarde beroepsinkomsten die voortkomen uit gewone fiscale fraude onderworpen worden aan het normale belastingtarief verhoogd met een boete van 15 percentpunten. Wanneer het fiscaal verjaarde beroepsinkomsten betreft dan zal de prijs voor de regularisatie 35% van het kapitaal bedragen.

“Overige inkomsten”, zoals bijvoorbeeld interestinkomsten voor natuurlijke personen, zullen bij gewone fiscale fraude onderworpen worden aan het normale belastingtarief verhoogd met 15 percentpunten .

Belangrijk om weten is dat aan fiscale fraude ook strafrechtelijke gevolgen verbonden kunnen zijn. De vorige fiscale amnestieregeling voorzag echter al in een gedeeltelijke immuniteit. Deze strafrechtelijke immuniteit wordt nog verder uitgebreid in de nieuwe regeling. Binnen het bestek van dit artikel kunnen we hier niet dieper op ingaan.

Conclusie

Het voorontwerp tot wet dat werd overgemaakt aan de raad van State zal een allerlaatste fiscale regularisatieperiode laten ingaan van 2 juli 2013 tot eind 2013. Het toepassingsgebied van het nieuwe regime zal worden uitgebreid en de boetes die nu van toepassing zijn worden verhoogd.


Gepubliceerd op 14/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site