This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Winst voortvloeiend uit de homologatie van een reorganisatieplan en uit de vaststelling van een minnelijk akkoord

Auteur: Jarne Boone, Tax & Legal Services

Naar aanleiding van de nieuwe vrijstelling voorzien in de vennootschapsbelasting voor de winst uit de homologatie van een reorganisatieplan (codes 1123 en 1055 / oude codes 312 ,328 en 019) lijkt het nuttig de fiscale gevolgen van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen even kort te (her)belichten.

In 2009 werd het gerechtelijk akkoord vervangen door de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO). Hierin werd de mogelijkheid gelaten tot een buitengerechtelijk minnelijk akkoord, alsook tot een gerechtelijke reorganisatie. Binnen deze laatste procedure bestaan er 3 mogelijke pistes, namelijk het minnelijk akkoord onder gerechtelijk toezicht, het collectief akkoord dat door een rechter gehomologeerd wordt en een overdracht (geheel of gedeeltelijk) onder gerechtelijk toezicht.

In wat volgt gaan we dieper in op de fiscale gevolgen van een gerechtelijke reorganisatie.

1. Voor de schuldeiser

Algemeen genomen is het vereist dat een waardevermindering “scherp omschreven”, “volgens aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk” en “geboekt op een afzonderlijke rekening” is. Bovendien moet deze beantwoorden aan het éénjarigheidsbeginsel, en moeten bepaalde formaliteiten gerespecteerd worden.

Onder de WCO zal een schuldeiser echter steeds kunnen genieten van een fiscale vrijstelling voor de schuldvorderingen waarvoor “door de rechtbank een reorganisatieplan is gehomologeerd of een minnelijk akkoord is vastgesteld, dit gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige tenuitvoerlegging van het plan of van het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure.”

2. Voor de schuldenaar

Een (gedeeltelijke) schuldkwijtschelding dient beschouwd te worden als een uitzonderlijke opbrengst, en zal als dusdanig bij de belastbare winst van het tijdperk waarin de kwijtschelding plaats gevonden heeft, dienen gevoegd te worden.

Krachtens artikel 48/1 WIB 92 wordt deze winst echter vrijgesteld volgens de door de Koning bepaalde formaliteiten.

Zo bepaalt artikel 27/1 KB/WIB 92 dat de winst voortvloeiend uit een nog niet volledig uitgevoerd reorganisatieplan of minnelijk akkoord tijdelijk vrijgesteld wordt vanaf het aanslagjaar tijdens hetwelk het vonnis of akkoord is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hiertoe dient men echter de onaantastbaarheidsvoorwaarde na te leven tot op de datum van volledige uitvoering en men dient een afschrift van het in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde vonnis bij de aangifte te voegen, alsook een document waaruit blijkt dat het plan of akkoord nog niet volledig werd uitgevoerd.

De definitieve vrijstelling volgt dan wanneer het reorganisatieplan of minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd, waartoe het vereist is dat een afschrift van het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakte vonnis dat het reorganisatieplan heeft gehomologeerd (of het minnelijk akkoord heeft vastgesteld) wordt bijgevoegd, alsook de nodige bewijsstukken dat het plan of akkoord volledig werd uitgevoerd.


Gepubliceerd op 05/06/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site