This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Mijn leverancier of klant in WCO: is er een uitweg?

Auteur: Liesbeth De Bruyne, Tax & Legal Services

Sinds 1 april 2009 biedt de Wet Continuïteit Ondernemingen, kortweg ‘WCO’, ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid om een faillissement te voorkomen en de continuïteit van de onderneming te verzekeren. De wet kent jaar na jaar een stijgende toepassing.

Via de procedure van gerechtelijke reorganisatie kan de onderneming, met tussenkomst van de rechtbank, een akkoord uitwerken met al haar schuldeisers. De procedure geeft de onderneming de nodige ademruimte door opschorting van betaling gedurende een bepaalde termijn alsook de mogelijkheid tot definitieve kwijtschelding van een deel van de schulden. Deze tijdelijke bescherming tegen aanspraken van schuldeisers moet een reorganisatie en doorstart mogelijk maken.

Uw leverancier onder WCO

In eerste instantie hoeft u niet te vrezen. De leverancier zal in principe gewoon verder moeten blijven leveren. Het feit dat uw leverancier de bescherming van de WCO heeft gevraagd, is immers op zich geen reden om een bestaande overeenkomst op te zeggen, dan wel te verbreken. Of u alsnog met voorschotbetalingen zal moeten werken, zal afhangen van hetgeen contractueel tussen u en uw leverancier werd overeengekomen. Kijk er dus zeker de algemene verkoopsvoorwaarden en/of contractvoorwaarden op na.

Uw klant onder WCO

Heeft u goederen geleverd aan een klant en deze heeft na de levering een beroep gedaan op de bescherming van de WCO, dan kan geen enkel middel van tenuitvoerlegging op deze goederen van de schuldenaar worden aangewend. Uitvoerend of bewarend beslag is niet mogelijk. Ook uitwinning van goederen (= zich verhalen op de goederen van de schuldenaar) is niet mogelijk tijdens de beschermingsperiode. In factuurvoorwaarden is meestal een clausule van eigendomsvoorbehoud opgenomen. Dit betekent dat de goederen uw eigendom blijven zolang de klant niet heeft betaald. Heeft uw klant echter een WCO aangevraagd, dan kan u daar geen rechten uit putten.

Dit wil echter niet zeggen dat u niets kan ondernemen. De WCO tast immers het ontbindingsrecht van de schuldeiser niet aan. U kan als onbetaalde verkoper in het geval van wanprestatie van de koper (niet tijdige betaling) kijken of u uw ontbindingsrecht kan uitoefenen. Ook wettelijke of conventionele schuldvergelijking tussen wederzijdse vaste en opeisbare vorderingen blijft mogelijk.

De WCO wil de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden garanderen. Bestaande contracten lopen dan ook gewoon verder. Dringt de klant aan op levering van zijn bestelling nadat door hem de bescherming van de WCO werd aangevraagd, dan moet u blijven leveren, maar maakt u best nieuwe afspraken over de betaling van de levering. Genoot uw klant in het verleden een betalingsuitstel, dan kan u proberen afspreken dat u nu maar levert bij contante betaling. Het meest aangewezen is in uw contracten of algemene voorwaarden dergelijke situaties al uitdrukkelijk te voorzien.

Als één van uw leveranciers of klanten de toepassing van de WCO heeft aangevraagd, doet u er goed aan tijdig de nodige maatregelen te nemen. Lopende contracten kunnen niet zonder meer stopgezet worden en niet betaalde facturen kunnen niet zomaar vervroegd opgeëist worden.


Gepubliceerd op 24/06/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site