This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Impact van boekjaren met abnormale duur op de afschrijvingen

Auteur: Tax & Legal Services

In deze bijdrage lichten we even toe hoe afschrijvingen op fiscaal vlak dienen benaderd te worden indien er sprake is van een verlengd of verkort boekjaar. Een wijziging van de afsluitdatum van het lopende boekjaar kan soms een instrument zijn in de fiscale optimalisatie van de jaarwinst.

Vanaf wanneer worden afschrijven fiscaal aanvaard?

Een afschrijving kan volgens de fiscale administratie geboekt worden tijdens het boekjaar waarin de activa zijn verkregen of tot stand gebracht, dit is zodra het actief:

  • tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk in het bezit is gekomen van de onderneming ingevolge levering;
  • ofwel de juridische eigendom is geworden, ook al is het actief nog niet geleverd en/of betaald.
  • ofwel en ten belope van de verrichte vooruitbetalingen, indien er nog géén levering en géén juridische eigendomsoverdracht is gebeurd

Afschrijvingsmethodes

De fiscaal aanvaarde afschrijvingsmethodes zijn:

  • de lineaire methode: het jaarlijks afschrijvingsbedrag is de aanschaffingswaarde vermenigvuldigd  met een percent dat bekomen wordt door 100 te delen door het aantal jaren van vermoedelijke gebruiksduur.
    • aanschaffingswaarde € 10.000/gebruiksduur 4 jaar: afschrijvingspercentage = 25% of € 2.500
  • de degressieve methode: het jaarlijkse afschrijvingsbedrag wordt berekend door op de resterende boekwaarde een percentage toe te passen dat maximaal het dubbele is van het lineair afschrijvingspercentage. Het degressieve jaarafschrijvingsbedrag mag maximaal 40% van de aanschaffingswaarde bedragen.
    • in hetzelfde voorbeeld: degressief afschrijvingspercentage is normaal 50%, maar wordt beperkt tot € 10.000 x 40% = € 4.000

Eerste boekjaar

In het eerste boekjaar dient de jaarafschrijving geprorateerd te worden in functie van het aantal maanden dat het boekjaar telt waarbij de maand van aanvang voor een volle maand mag worden gerekend.

Vb. 1e boekjaar 12.04.2007 – 31.12.2008, aankoop actief € 10.000 per 30.06.2007 af te schrijven over 5 jaar: aanvaardbare afschrijving: € 10.000 x 20% x 21 / 12 = 3.500,00.

Vennootschappen die vennootschapsrechtelijk als ‘grote onderneming’ aangemerkt worden, moeten evenwel hun afschrijvingen op alle investeringen van het boekjaar (met uitzondering van de oprichtingskosten) steeds op dagbasis prorateren,

Verlengd/verkort boekjaar

Als het boekjaar korter of langer is dan twaalf maanden moet het jaarlijkse afschrijvingsbedrag worden verlaagd of verhoogd in verhouding tot de duur van het boekjaar.

Opgelet!

Bij degressieve afschrijvingen moet de tot 40% van de aanschaffingswaarde beperkte afschrijvingsannuïteit ook in passende mate verlaagd of verhoogd worden.

Voorbeeld: verkort boekjaar 01.08.2007 – 31.12.2008, daarna per kalenderjaar, aankoop machine € 15.000 degressief af te schrijven, gebruiksduur 4 jaar.

Boekjaar 01.08.2007 - 31.12.2008:
Aanvaardbare afschrijving: € 15.000 x 50 % x 5/12 = € 3.125
Beperkt tot € 15.000 x 40 % x 5/12 = € 2.500
Fiscale boekwaarde: € 15.000 - € 2.500 = € 12.500

Boekjaar 01.01.2009 - 31.12.2009:
Aanvaardbare afschrijving: € 12.500 x 50 % = € 6.250
Beperkt tot € 15.000 x 40 % = € 6.000
Fiscale boekwaarde: € 12.500 - € 6.000 = € 6.250

Boekjaar 01.01.2010 - 31.12.2010
Degressief afschrijvingsbedrag: € 6.250 x 50% = 3.750 maar er kan overgeschakeld worden  op de lineaire afschrijving vermits het lineair afschrijvingsbedrag € 15.000 x 25% = € 3.750 bedraagt.

Tot slot merken we nog op dat, om te oordelen of een vennootschap al dan niet ‘klein’ is, de grens van de jaaromzet excl. BTW van € 7.300.000 dient geprorateerd te worden overeenkomstig art. 15 §3 W.Venn.; een een boekjaarverlenging kan er niet toe leiden dat de vennootschap ‘groot’ wordt.

Hoewel de fiscale wet enkel verwijst naar art. 15 §1 is de fiscale Administratie van oordeel dat ook met de navolgende paragrafen van art. 15 W.Venn. dient rekening gehouden te worden.

Laatst bijgewerkt:

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site