This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Vanaf aanslagjaar 2007 spreken we over ‘netto-meerwaarden’ in de fiscaliteit!

Auteur: Tax & Legal Services

Er bestaat nogal wat discussie over de manier waarop een meerwaarde op fiscaal vlak moet berekend worden. Enerzijds is er de stelling dat deze als een ‘bruto-waarde’ moet uitgedrukt worden, en anderzijds is de fiscus van oordeel dat deze als een ‘netto-waarde’ moet bepaald worden. Momenteel worden de hieruit voortvloeiende geschillen behandeld door de Hoven van Beroep, waar evenmin eensgezindheid kan vastgesteld worden. Blijkbaar is de fiscus toch niet helemaal zeker van haar standpunt en heeft zij aangeklopt bij de wetgever die een wetswijziging heeft doorgevoerd onder de motivering van een compenserende maatregel voor de notionele intrestaftrek. In een circulaire werd deze wetswijziging nu toegelicht.

Sinds verschillende jaren is er in de rechtspraak discussie over de manier van berekening van een gerealiseerde meerwaarde en dan vooral in de context van vrijgestelde meerwaarden op aandelen. Enerzijds bestaat de stelling dat de fiscale wetgeving duidelijk is en dus geen interpretatie behoeft waardoor een bruto-berekening moet toegepast worden. Deze bestaat erin dat het verschil genomen wordt tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs. Bij een verkoop aan 100 van iets die vroeger 70 gekost heeft, bedraagt de (vrijstelbare) meerwaarde 30.

Anderzijds meent de fiscus, daarin gesteund door bepaalde rechtspraak en rechtsleer, dat vanuit een realiteitsprincipe enkel de werkelijk gerealiseerde meerwaarde mag weerhouden worden. Dit betekent dat als kosten gemaakt werden om de verkoop te realiseren, deze kosten in mindering moeten gebracht worden bij de berekening van de meerwaarde. Stel dat in het vorige voorbeeld voor 10 kosten werden gemaakt om de verkoop te realiseren, dan wordt de (vrijstelbare) meerwaarde beperkt tot 20.

  • Stelling 1: Boekhoudkundig: meerwaarde 30 - kosten 10 = 20 met vrijstelling van 30.
  • Stelling 2: Boekhoudkundig: meerwaarde 30 - kosten 10 = 20 met vrijstelling van 20.

Wetswijziging met ingang van aanslagjaar 2007

Om een einde te maken aan deze discussie heeft de wetgever met ingang van aanslagjaar 2007 een aanpassing aangebracht aan de fiscale definitie van een meerwaarde.  Voortaan wordt die omschreven als “ het positieve verschil tussen eensdeels de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het goed verminderd met de kosten van vervreemding en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen ”. Met deze wijziging wordt de tweede stelling die verdedigd wordt door de fiscus, ingeschreven in de wet.

In een circulaire verduidelijkt de fiscus dat deze verduidelijkte manier van berekening moet toegepast worden in alle omstandigheden waarin sprake is van een meerwaarde, tenzij er een specifieke berekeningswijze werd opgenomen in de wet (zoals dit bestaat voor de berekening van bepaalde diverse inkomsten in de personenbelasting).

Hierna vindt U de meest courante stelsels waarop deze wetswijziging haar impact op zal hebben:

  • Vrijgestelde meerwaarden op bedrijfsvoertuigen (PB & VENB)
  • Tijdelijk vrijgestelde stopzettingsmeerwaarden (PB)
  • Vrijgestelde meerwaarden op aandelen (VENB)
  • Gespreide taxatie meerwaarden op IVA en MVA (PB & VENB)
  • Afzonderlijk belastbare meerwaarden op beroepsmatig gebruikte materiële of financiële vaste activa en op andere aandelen (PB)
  • Stopzettingsmeerwaarden op IVA (PB)

Kosten van vervreemding

Het begrip ‘kosten van vervreemding’ moet zeer ruim worden geïnterpreteerd.  In Memorie van Toelichting is te lezen dat het gaat om alle kosten die verband houden met de vervreemdingsverrichting in haar geheel. Dit houdt in dat het niet enkel gaat om kosten die op het ogenblik van de vervreemding zijn gemaakt, maar ook om vroegere kosten (zelfs uit vorige boekjaren) die rechtstreeks verband houden met de vervreemding.

In de circulaire geeft de administratie een niet-limitatieve opsomming van kosten die in mindering moeten worden gebracht van de meerwaarde: publiciteitskosten, notariskosten, makelaarskosten, bankkosten, negatieve wisselresultaten, financiële kortingen, taksen op verrichtingen, uitvoerheffingen, verzekerings- en dekkingskosten, commissies, erelonen van raadgevers, consultancykosten, transportkosten, kosten van technische controle, kosten van expertise, schatting, studie, enz.

Boekhoudkundige verwerking

Het spreekt voor zich dat de voornoemde fiscale wetswijziging geen impact heeft op de boekhoudwet die een compensatie tussen kosten en opbrengsten verbiedt.

Terugkerend naar het initiële voorbeeld, zal boekhoudkundig dus nog steeds een meerwaarde van 30 als opbrengst moeten uitgedrukt worden (op een 7-rekening), terwijl ook de kost van 10 correct met geboekt worden (op een 6-rekening).  Indien het een vrijgestelde meerwaarde op aandelen betreft, zal in de aangifte vennootschapsbelasting een aanpassing in méér van de begintoestand plaats vinden van 20.  Indien het echter om een gespreid te belasten meerwaarde zou gaan, zal de onaantastbaarheidsvoorwaarde moeten vervuld worden ten belope van 20 (verdeeld over ‘belastingvrije reserves’ en over ‘uitgestelde belastingen’).

Laatst bijgewerkt:

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site