Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Lapkritis, 2012


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS


DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 8 PUNKTO KOMENTARO PAPILDYMO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) papildė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 12 straipsnio 8 punkto komentarą, paaiškinantį, kas yra laikoma netesybomis.
PMĮ 12 straipsnio 8 punkto komentaru paaiškinta, kad netesybomis negali būti laikoma pinigų suma, kurią skolininkas sumoka kreditoriui už anksčiau laiko tinkamai įvykdytą sutartyje nurodytą prievolę.

Todėl neapmokestinamomis pajamomis nebus pripažįstamos kreditoriaus gautos sumos, skolininko mokamos kaip kompensacija pagal sutartyje numatytas sąlygas anksčiau laiko įgyvendinus prievolę.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 7 IR 28 STRAIPSNIŲ KOMENTARŲ PAPILDYMO

VMI prie FM papildė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 7 ir 28 straipsnių komentarus.

PVM įstatymo 7 straipsnio komentaro 1 dalies 1.2. punktas papildytas paaiškinimu, kad jeigu klientui išduota paskola bankui yra grąžinama anksčiau laiko, tačiau už tai pagal sutartyje numatytas sąlygas reikia sumokėti tam tikrą mokestį, toks mokestis savo esme yra laikomas atlygiu už minėtos sutarties nutraukimą, o ne netesybomis.

PVM įstatymo 28 straipsnio 1 dalies komentaro pakeitimu paaiškinama, kad mokestis už
išankstinį paskolos sugrąžinimą PVM tikslais yra laikomas atlygiu už su paskolos teikimu susijusią paslaugą, kuri pagal PVM įstatymo 28 straipsnį yra PVM neapmokestinama finansinė paslauga.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PVM ĮSTATYMO 80 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

VMI prie FM parengė PVM įstatymo 80 straipsnio komentaro pakeitimą ir papildymą.

PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies komentaro 1 punktas papildytas paaiškinimu, kad nuo 2013 m. sausio 1 d. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas prekių  (paslaugų) kiekis. Jei paslaugos negali būti nurodomos kiekine išraiška, nurodyti kiekio neprivaloma.

PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalies komentaras taip pat pakeistas atnaujinant rekvizitų, nurodomų, kai taikomos specialios apmokestinimo PVM schemos, formuluotes. Komentare taip pat pateikta, kokios nuorodos turi būti nurodomos, kai prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį arba kai PVM sąskaitą faktūrą išrašo šių prekių (paslaugų) pirkėjas.

PVM įstatymo 80 straipsnio 7 dalies komentare taip pat paaiškinta, kad kai PVM įstatymo 79 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais mažmeninėje degalų prekyboje parduodant prekes ir paslaugas išrašomas kvitas, kuriame nurodyta prekių (paslaugų) vertė (įskaitant PVM) neviršija 500 litų ir kuris turi visus teisės aktais nustatytus kasos aparato kvitui privalomus rekvizitus, taip pat rekvizitus, pagal kuriuos galima identifikuoti prekių (paslaugų) pirkėją,  šis kvitas nėra laikomas supaprastinta sąskaita faktūra.

PVM įstatymo 80 straipsnio komentaras yra papildytas 8 dalimi, kurioje paaiškinta, kad kai PVM už prekių tiekimą arba paslaugų teikimą pagal PVM įstatymo 95 straipsnio arba jam tolygias kitų valstybių teisės aktų nuostatas privalo apskaičiuoti ir sumokėti jų pirkėjas (išskyrus atvejus, kai pirkėjas įformina šių prekių tiekimą arba paslaugų teikimą), vietoj prekės (paslaugos) kainos, prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant vienodą PVM tarifą, apmokestinamosios vertės, PVM tarifo (tarifų) ir PVM sumos nacionaline valiuta gali būti nurodoma tik tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) apmokestinamoji vertė.

PVM įstatymo 80 straipsnio komentaro 9 dalyje nurodomi supaprastintos PVM sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai.
Komentaro pakeitimai ir papildymai įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 d., kai įsigalios PVM įstatymo 80 straipsnio pakeitimai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17, 22 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMO

2012 m. lapkričio 13 d. priimtas Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įstatymo 17, 22 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas.

GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 55 punktu, kuris nustato, kad pajamų mokesčiu neapmokestinamos 6 000 Lt per mokestinį laikotarpį neviršijančios pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

GPM įstatymo 22 straipsniu nustatyta, kad šios kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą gautos pajamos, viršijančios 6 000 Lt per mokestinį laikotarpį, pagal mokesčio mokėjimo tvarką yra priskiriamos B klasės pajamoms, mokestį nuo kurių GPM įstatyme nustatyta tvarka deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pats nuolatinis gyventojas.

Įstatymas taikomas apskaičiuojant ir deklaruojant 2013 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 14 DALIES 5 PUNKTO KOMENTARO PAKEITIMO

VMI prie FM parengė GPM įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 5 punkto komentaro pakeitimus, atsižvelgiant į 2011 m. birželio 22 d. GPM įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu (Nr. XI-1501) panaikintas nuostatas.

Komentare paaiškinta, kad GPM tikslais pajamomis nelaikomos sumos, skirtos nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms padengti, jeigu jos susijusios su teisės aktų nustatyta tvarka organizuota gyventojo savanoriška veikla.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


KITOS NAUJIENOS

 

DĖL DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARTIES SU MEKSIKA

Seimas 2012 m. spalio 3 d. ratifikavo 2012 m. vasario 23 d. su Meksika sudarytą Lietuvos ir Meksikos Vyriausybių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį.

Sutartis buvo parengta remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) modeline pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo konvencija.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL BAUDŲ SKYRIMO IR DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO METODIKOS PAKEITIMO

2012 m. lapkričio 8 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-100 pakeista Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodika (toliau – Metodika).

Įsakymu pataisyta senojoje metodikoje išlikusi nebegaliojanti nuostata, kad jei patikrinimo metu nustatoma, jog socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, tai priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir skiriama 200 % šios sumos dydžio bauda. Metodikos 13 punktas pataisytas nustatant 50 % sumos dydžio baudą.
Pagal Metodikos 18.1.3. punktą mokesčių administratorius gali didinti skiriamos baudos už trūkstamą PM ir/arba GPM dydį, kai yra koreguojamas ištiestosios rankos principo neatitinkančių kontroliuojamųjų sandorių kainos, išskyrus atvejus, kai mokesčių mokėtojas mokestinio patikrinimo metu pateikia teisės aktų nustatyta tvarka parengtą šių sandorių kainodaros dokumentaciją. Iki šiol sunkinančiąja aplinkybe buvo laikomas mokesčių mokėtojo mokestinės naudos siekimo faktas.

Metodikos 28 punkto pakeitimu remiantis Mokesčių administratvimo įstatymu įtvirtinta, kad teisė priverstinai išieškoti deklaruoto mokesčio mokestinę nepriemoką atsiranda kitą dieną po atitinkamo mokesčio sumokėjimo termino pabaigos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL INTRASTATO ATASKAITŲ TEIKIMO RIBŲ PAKEITIMO

Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-194 patvirtintos naujos Intrastato ribos 2013 metams.

Įsakymu intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba padidinta iki 700 tūkst. litų, o išvežimo ataskaitos teikimo riba – iki 750 tūkst. litų. Šių ribų 2013 m. neviršiję PVM mokėtojai neprivalo teikti Intrastato įvežimo ir išvežimo ataskaitų. Taip pat nustatyta ir nauja įvežimo statistinės vertės teikimo riba, kuri 2013 m. bus 11 mln. litų. Nustatyta išvežimo statistinės vertės teikimo riba – 39 mln. litų. Šių ribų neviršiję PVM mokėtojai gali nepildyti ataskaitos 13 langelio („Statistinė vertė“, Lt“).

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO

2012 m. lapkričio 6 d. priimtas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas (Nr. XI-2325). Įstatymu nustatyta, kad nuo 2014 m. tam tikrų įstatyme nurodytų gyventojų deklaracijų duomenys bus skelbiami kasmet iki spalio 1 d. centrinio mokesčių administratoriaus internetinėje svetainėje. Iki šiol šie duomenys buvo skelbiami specialiame „Valstybės žinių“ priede.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

DĖL ATNAUJINTŲ LEIDINIŲ

VMI prie FM raštais informavo apie leidinio „Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas PVM“ ir „Pajamos natūra“ atnaujinimą.

Daugiau informacijos galite rasti čia ir čia.

 

TEISĖS NAUJIENOS


SEIMAS PRIĖMĖ DARBO KODEKSO PAKEITIMUS

2012 m. lapkričio 6 d. Seimas priėmė Darbo kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XI-2358 (toliau – Įstatymas), kuriuo įtvirtinamos papildomos darbuotojų garantijos verslo perdavimo atveju, keičiama kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokėjimo tvarka ir darbo grafikų skelbimo terminai.

Be kitų pakeitimų ir papildymų, Darbo kodekse įtvirtinta, kad piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį, bet ne daugiau kaip už trejų darbo metų nepanaudotas kasmetines atostogas, jei darbuotojas faktiškai galėjo jomis pasinaudoti ir kolektyvinėje sutartyje nenustatyta kitaip. Darbuotojai, iki 2012 m. gruodžio 1 d. turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turės teisę jas išnaudoti iki 2015 m. lapkričio 1 d. Nutraukiant darbo sutartį iki 2015 m. lapkričio 1 d., piniginė kompensacija bus išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas.

Darbo kodekso 138 straipsnis papildytas nuostata, numatančia, kad verslo ar jo dalies perdavimo atveju darbo santykiai tęsiasi tokiomis pačiomis sąlygomis verslo perėmėjo įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, nepaisant verslo ar jo dalies perdavimo teisinio pagrindo. Pakeisti darbo sąlygas ar nutraukti darbo sutartį dėl verslo ar jo dalies perdavimo draudžiama. Pakeitimais įtvirtinta ir darbuotojo informavimo pareiga: apie būsimą verslo ar jo dalies perdavimą darbuotojui turi būti pranešta iš anksto raštu ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų, nurodant verslo ar jo dalies perdavimo datą, teisinį pagrindą, ekonominius ir socialinius padarinius darbuotojui.

Pakeistas ir Darbo kodekso 147 straipsnis, nustatant, kad darbo tvarkos taisyklių nurodytais atvejais darbo grafikai gali būti skelbiami ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo (iki pakeitimo buvo nustatytas bendras dviejų savaičių terminas).

Įstatymas įsigaliojo 2012 m. gruodžio 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

PRIIMTAS ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO ĮSTATYMAS

2012 m. lapkričio 8 d. Seimas priėmė Administracinės naštos mažinimo įstatymą Nr. XI-2386 (toliau – Įstatymas), kurio paskirtis – užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus.

Šiuo Įstatymu reglamentuojami administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas. Įstatyme numatyta, kad iš verslo subjektų ir gyventojų valstybės institucijos neturėtų reikalauti kelis kartus pildyti ataskaitas, kitas vienodo ar panašaus turinio paraiškas ar dokumentus. Turi būti siekiama sumažinti reikalaujamų ataskaitų teikimo dažnumą iki minimalaus lygio, būtino teisės aktų tikslams pasiekti, taip pat turi būti prioritetiškai siekiama ataskaitų teikimo elektroniniu būdu ir internetu vietoje šiuo metu privalomo spausdintos informacijos rinkimo.

Įstatyme numatyta, kad Vyriausybė nutarimu tvirtina ir pateikia Seimui atitinkamų metų konkrečių administracinės naštos mažinimo priemonių planą ir veiksmų įvykdymo terminus.

Įstatymas įsigalios 2013 m. kovo 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: