Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Gruodis, 2012


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 30 IR 43 STRAIPSNIŲ KOMENTARŲ PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), parengė Pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo 30 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių bei 43 straipsnio 1 dalies komentarų, paaiškinančių mokestinių nuostolių perkėlimą, pakeitimus ir papildymus.

PM įstatymo 30 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių bei 43 straipsnio 1 dalies komentarų pakeitimai skirti paaiškinti sukauptų nuostolių perkėlimo tvarką, kai veikla, dėl kurios buvo sukaupti nuostoliai, nebetęsiama.

Jeigu mokestiniu laikotarpiu vieneto nebetęsiamos veiklos mokestiniai nuostoliai pasidengia kitos veiklos pelnu ir, iš pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus ankstesnių laikotarpių mokestinius nuostolius), apskaičiuojamas pelnas, tai vienetas šio pelno ribose gali atskaityti ankstesnių laikotarpių nebetęsiamos veiklos nuostolius. Tačiau jeigu nutrauktos veiklos nuostolių suma viršija vieneto iš kitos veiklos gautą pelną ir dėl to susidaro mokestinio laikotarpio nuostoliai, tai nuostolių dalis, viršijanti vieneto kitos veiklos pelną, ir nebetęsiamos veiklos ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostoliai į kitus laikotarpius neperkeliami.

Jeigu vienetas iš mokestiniu laikotarpiu nutrauktos veiklos uždirbo pelną ir vieneto šio mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (apskaičiuotas iš pajamų atėmus leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius) taip pat yra pelnas, tai vienetas, apskaičiuodamas apmokestinamąjį pelną, gali iš pajamų atskaityti ankstesnių mokestinių laikotarpių nebetęsiamos veiklos mokestinius nuostolius. Iš pajamų neatskaityta likusi nebetęsiamos veiklos nuostolių dalis į kitus mokestinius laikotarpius neperkeliama.

Jei perleidžiantysis vienetas PM įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 5, 6 ir 8 punktuose nustatyta tvarka įsigyjančiajam vienetui perleidžia veiklos dalį ar veiklą kaip kompleksą, tai perleistai veiklai tenkančių dar neperkeltų mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimas į kitus mokestinius laikotarpius nutraukiamas, nes vienetas nebetęsia perleistos veiklos, dėl kurios nuostoliai susidarė.

Ankstesniais mokestiniais laikotarpiais susidarę mokestiniai nuostoliai, kurių perkėlimo terminai iki 2008 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio nepasibaigė, vieneto gali būti perkeliami į kitus mokestinius laikotarpius pasirinktinai:

• Veiklos nuostoliai ir finansų įstaigų nuostoliai dėl vertybinių popierių perleidimo 2008 m. prasidėjusiu mokestiniu laikotarpiu gali būti perkeliami neribotą laiką, o vienetų vertybinių popierių perleidimo nuostoliai ne ilgiau kaip 5 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, pradedant skaičiuoti nuo kito po nuostolių susidarymo mokestinio laikotarpio; arba

• Veiklos mokestinius nuostolius vienetas gali perkelti taikydamas 5 metų, o vertybinių popierių perleidimo nuostolius – 3 metų perkėlimo terminus, pradėdamas terminus taikyti nuo kito po tų nuostolių susidarymo mokestinio laikotarpio.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PM ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 6 DALIES 1 PUNKTO, 5 STRAIPSNIO 4 DALIES IR 28 STRAIPSNIO 2 DALIES KOMENTARŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

VMI prie FM parengė PM įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 punkto, 5 straipsnio 4 dalies ir 28 straipsnio 2 dalies komentarų pakeitimus ir papildymus.

PM įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 punkto komentaras papildytas 3.6 punktu, kuriuo nurodoma, kad pagal Labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) nuostatas, išlaidų, kurias patiria paramos gavėjas viešindamas informaciją apie paramos teikėją, suma neturi viršyti 10 procentų paramos teikėjo suteiktos paramos vertės. Nustatytą sumą viršijančios išlaidos nuo 2013 m. sausio 1 d. yra laikomos parama, suteikta ne pagal paramos paskirtį ir yra priskiriamos vieneto pelno mokesčio bazei.

PM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies komentaro 4 punktu nurodoma, kad paramos gavėjų statusą įgijusių pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriama juridinių ar fizinių asmenų suteikta parama. Jeigu vadovaujantis LPĮ nuostatomis paramos gavėjo statusas vienetui yra panaikinamas, tai nepanaudotas paramos likutis priskiriamas pelno nesiekiančio vieneto apmokestinamoms pajamoms tą mokestinį laikotarpį, kurį paramos gavėjo statusas buvo panaikintas.

PM įstatymo 28 straipsnio 2 dalies komentaro 7 punkte paaiškinama, kad parama yra savanoriška ir neatlygintina, išskyrus LPĮ 8 straipsnyje nurodytus paramos gavėjo įsipareigojimus. Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai teikėjui turi būti nurodomi sutartyje, kuria įforminamas paramos teikimas.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMŲ

VMI prie FM parengė  Gyventojų pajamų įstatymo (toliau – GPM) 12 straipsnio komentaro, paaiškinančio, kokios pajamos priskiriamos pajamoms iš paskirstytojo pelno, pakeitimus ir papildymus.

GPM įstatymo 12 straipsnio 2 dalies komentaru paaiškinta, kad tuo atveju, kai vieneto įstatinis kapitalas buvo didinamas PM įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatytu vienetų reorganizavimo atveju gyventojo (vieneto dalyvio) turimas kito vieneto akcijas (pajus, dalis) mainais keičiant į vieneto, kurio įstatinis kapitalas didinamas, akcijas (pajus, dalis) ir jei šio vieneto įstatinis kapitalas nebuvo didinamas iš pelno ar rezervų, tai sumažinus tokio vieneto įstatinį kapitalą gyventojui pinigais išmokama išmoka, viršijanti gyventojo įnašo į šį vienetą ir iki reorganizavimo gyventojo turėtų reorganizuojamojo vieneto akcijų (pajų, dalių) įsigijimo kainos sumą, laikoma pajamų mokesčiu apmokestinamomis kitomis pajamomis, kurioms taikomas 15 procentų tarifas.

Dividendais laikomos vieneto (mažosios bendrijos) dalyvio skirstant pelną gautos lėšos, išskyrus mažosios bendrijos nario pajamų iš šios bendrijos dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, kurios apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, atėmus taikytiną metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL GPM ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 4 DALIES KOMENTARO PAKEITIMŲ

VMI prie FM parengė GPM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 2, 5 ir 8 punktų komentarų pakeitimus. Minėti pakeitimai parengti atsižvelgiant į 2012 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusias 2012 m. birželio 29 d. GPM įstatymo 2, 6, 12, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo (Nr. XI-2166) nuostatas.

Komentaro pakeitimai yra susiję su pajamų, gautų iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto, priskyrimu pajamoms iš paskirstytojo pelno. Paaiškinama, kad tos pajamos, kurios yra gaunamos iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto ir yra laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, nėra laikomos pajamomis iš paskirstytojo pelno.

GPM įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 8 punkto komentaras papildytas nauju pavyzdžiu.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ

2012 m. gruodžio 20 d. priimtas Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 19, 31, 32, 60, 64, 71, 80, 81, 91 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas.

Svarbiausi PVM įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2012 m. gruodžio 29 d. yra šie:

• iki 2013 m. gruodžio 31 d. pratęstas lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymas šilumos energijai tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti, taip pat lengvatinio 5 procentų PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos LR Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka;

• panaikintas reikalavimas, kad, siekiant pasinaudoti importuotų prekių importo PVM atskaita, importo PVM būtų sumokėtas;

• PVM įstatymo 31, 60 straipsniuose ir 1 priede sąvoka „įrengimai“ patikslinta į „įrenginiai ir įranga“.

Taip pat pagal nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojančias įstatymo nuostatas atsisakyta reikalavimo PVM sąskaitose faktūrose ar mokėjimą įforminančiuose apskaitos dokumentuose fiziniams asmenims privalomai nurodyti asmens kodą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVM ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMŲ IR PAPILDYMO

VMI prie FM parengė PVM įstatymo 14 straipsnio 6 dalies komentaro pakeitimus.

PVM įstatymo 14 straipsnio 6 dalies komentaro 5.1.3 punktas pakeistas paaiškinant, kad tais atvejais, kai PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma ir atlygis už suteiktas paslaugas nėra sumokamas, prievolė apskaičiuoti PVM už suteiktas paslaugas atsiranda, kai paslaugos baigiamos teikti. Pagal anksčiau galiojusią komentaro versiją ši prievolė turėjo atsirasti kitą dieną po termino, kurį PVM sąskaita faktūra turėjo būti išrašyta, pabaigos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL AKCIZO MOKESČIO TARIFŲ PAKEITIMŲ

2012 m. gruodžio 20 d. priimtas Akcizų įstatymo 30, 31 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. XII-80), kuriuo padidinti šie akcizų tarifai:

• nuo 2013 m. kovo 1 d. cigaretėms taikomas akcizo mokesčio specifinis elementas padidintas nuo 140 Lt iki 148 Lt;

• nuo 2013 m. kovo 1 d. cigarams ir cigarilėms taikomas akcizo tarifas padidintas nuo 84 Lt iki 88 Lt už kilogramą;

• nuo 2013 m. sausio 1 d. akcizas gazoliams (dyzeliniam kurui) taikomas akcizo tarifas buvo padidintas nuo 1 043 Lt  iki 1 140 Lt už 1 000 l produkto.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARO PAKEITIMŲ

VMI prie FM papildė Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 40 straipsnio komentarą ir parengė MAĮ 88 straipsnio komentarą.

MAĮ 40 straipsnio komentaras papildytas atsižvelgiant į 2012 m. birželio 19 d. MAĮ pakeitimus. Komentaras papildytas 10 punktu, kuriame paaiškinama mokesčių mokėtojo pareiga MAĮ 421 straipsnyje nustatyta tvarka teikti informaciją VMI apie minėtame straipsnyje nurodytus sandorius.

MAĮ 88 straipsnio 2 dalies komentare nurodyta, kad mokesčių mokėtojas prie prašymo atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad nedelsiant sumokėjus mokesčius, mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritiška arba atsirastų kitų sunkumų, vykdant finansinius įsipareigojimus, bei finansinės būklės stabilizavimo galimybes. Tokie dokumentai tai - sutartys, ketinimo protokolai, verslo planai arba kiti dokumentai.

MAĮ 88 straipsnio 6 dalies komentare nurodyta, kad mokesčių administratorius turi teisę atleisti mokesčių mokėtoją nuo skaičiuojamų (apskaičiuotų), bet nesumokėtų (neišieškotų) palūkanų, padidintų palūkanų, palūkanų delspinigių ar jų dalies tik esant MAĮ 100 straipsnio 1 dalyje numatytiems pagrindams.

Komentaru nustatyta, kad dėl atleidimo nuo minėtų sumų mokesčių mokėtojas turi kreiptis į atitinkamą mokesčių administratorių pateikdamas prašymą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

Atsižvelgiant į Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimus bei nuo rugpjūčio 1 d. iki 850 litų padidintą minimalią mėnesio algą (toliau – MMA), VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-103 nauja redakcija buvo išleistos Privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų administravimo taisyklės.

Nuo 2012 m. VMI prie FM administruoja tokių individualią žemės ūkio veiklą vykdančių asmenų PSD įmokas:

• žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai (toliau – EDV), nesvarbu, ar tokie asmenys yra PVM mokėtojai;

• žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra didesnis nei 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai.

Atsižvelgiant į padidintą MMA, atnaujinti taisyklėse pateikti pavyzdžiai, nustatant, kad nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka yra ne 72 Lt, o 77 Lt.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PSD ĮMOKŲ MOKĖJIMO TVARKOS NUO 2013 M. SAUSIO 1 D.

Remiantis Vyriausybės nutarimu Nr. 1543 nuo 2013 m. sausio 1 d. MMA didinama iki 1 000 Lt, atitinkamai didėja ir mokėtinos PSD įmokos.

Todėl individualią veiklą vykdantiems asmenims, individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vykdantiems asmenims, ūkininkams, individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurių žemės ūkio valdos dydis yra didesnis nei 2 EDV, savarankiškai besidraudžiantiems asmenims, individualių įmonių savininkams, ūkinių bendrijų tikriesiems nariams ir mažųjų bendrijų nariams nuo 2013 m. sausio 1 d. mėnesinė PSD įmoka didėja nuo 77 Lt iki 90 Lt.

Taip pat pažymėtina, kad individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims, kurių žemės ūkio valdos dydis yra 2 ar mažiau EDV, mėnesinė PSD įmoka didėja nuo 26 iki 30 Lt.

Daugiau informacijos galite rasti čia, čia ir čia.

DĖL UŽSIENIEČIŲ SU NACIONALINĖMIS (D) VIZOMIS DRAUDIMO PSD

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo pakeitimo įstatymo Nr. XI-2302 pataisos. Pagal jas, užsieniečiai, kurie atvyks į Lietuvos Respubliką ir dirbs pagal darbo sutartis turėdami nacionalines (D) vizas, nebus draudžiami PSD.

Už minėtus asmenis, dirbančius pagal darbo sutartis turint nacionalines (D) vizas, nuo jiems apskaičiuoto darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų draudėjai kaip ir anksčiau privalo priskaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas (pensijų socialinio draudimo, ligos ir motinystės socialinio draudimo, nedarbo socialinio draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas).

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS (FORMOS GPM308) IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO IR PATIKSLINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-106 buvo pakeista Metinės pajamų deklaracijos (formos GPM308) ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir patikslinimo taisyklės.

Įsakymu patvirtinta nauja deklaracijos GPM308 forma bei pakeistos taisyklių nuostatos, susijusios su verslo liudijimą įsigijusio gyventojo gautų pajamų deklaravimu, kai pajamos už juridiniams asmenims parduotas savos gamybos prekes (suteiktas paslaugas) iš verslo liudijime nurodytos veiklos viršijo 15 500 Lt arba kai verslo liudijimą įsigijęs asmuo privalo registruotis arba yra užsiregistravęs PVM mokėtoju.

Daugiau informacijos galite rasti čia ir čia.

DĖL GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS (FORMOS FR0001) IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-116 patvirtinti Gyventojo (šeimos) turto deklaracijos (formos FR0001) ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių pakeitimai.

Taisyklėse paaiškinta naujų asmenų grupių, kurioms privaloma deklaruoti turtą pagal įsigaliojusias naujas 2012 m. spalio 17 d. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo (Nr. XI-2283) nuostatas, turto deklaravimo tvarka, papildyti pajamų rūšių ir pareigybių kodų sąrašai, bei atlikti kiti nežymūs pakeitimai.

Daugiau informacijos galite rasti čia ir čia.

DĖL NAUJŲ LEIDINIŲ

VMI prie FM pranešė apie tai, kad parengti leidiniai „Pelno mokesčio lengvatos“ bei „Tradicinių amatininkų individuali veikla“.

Leidiniai pateikiami čia ir čia.

TEISĖS NAUJIENOS

ĮSIGALIOJO INFORMACINĖS VISUOMENĖS PASLAUGŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo papildymo ir pakeitimo įstatymas Nr. XI-2382 (toliau – Įstatymas). Šiuo Įstatymu įtvirtinama nauja elektroninio pristatymo paslauga, suteikianti galimybę įvairius oficialius dokumentus ir pranešimus siųsti elektroniniu būdu.

Įstatyme numatyta, kad elektroninė siunta turi tokią pat teisinę ir įrodomąją galią kaip ir registruotoji pašto siunta.

Šiame Įstatyme taip pat įtvirtinta elektroninio pristatymo paslaugos teikėjo pareiga elektroninės siuntos siuntėjui ir gavėjui garantuoti siuntos turinio konfidencialumą ir susirašinėjimo slaptumą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

ĮSIGALIOJO ĮSTATYMO DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES PATAISOS

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2012 m. birželio 30 d. priimtos Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – Įstatymas) pataisos, kuriomis nacionalinė teisė suderinama su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisiniu reguliavimu.

Įstatymas pakeistas ir papildytas nuostatomis, susijusiomis su aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių atvykimo į Lietuvą sąlygomis, ilgalaikių ES gyventojų statusu, vizų išdavimo ir panaikinimo sąlygomis,  įskaitant,  bet neapsiribojant, šiuos pakeitimus ir papildymus:

• Leidimų laikinai gyventi išdavimo terminas aukštos kvalifikacijos darbuotojams sutrumpintas iki 2 mėn.;

• Įvesta aukštos profesinės kvalifikacijos sąvoka (t. y. kvalifikacija, kurią liudija aukštojo mokslo diplomas arba, kai tai numatyta Lietuvos teisės aktuose, ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis, lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacijai, kuri yra būtina darbdavio nurodytos profesijos darbui atlikti);

• Užsienietis, ketinantis dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir siekiantis gauti leidimą laikinai gyventi, turi atitikti šias sąlygas:

- mėnesinis darbo užmokestis turi būti ne mažesnis negu du Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

- užsienietis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, nurodytą darbo sutartyje, o jeigu profesinė veikla nereglamentuojama – dokumentą, patvirtinantį aukštą profesinę kvalifikaciją;

- Lietuvos darbo birža priima sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius;

• Papildytas užsieniečio atleidimo nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagrindų sąrašas (t. y. kai užsienietis ketina Lietuvoje dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; kai ilgalaikis kitos ES valstybės narės gyventojas, turėdamas leidimą dirbti ir gyventi Lietuvoje, dirbo ne mažiau kaip vienerius metus ir kt.).

Daugiau informacijos galite rasti čia.

ĮSIGALIOJO DARBO KODEKSO PATAISOS

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2012 m. birželio 26 d. priimtos Darbo kodekso pataisos, keičiančios individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką.

Įsigaliojusios Darbo kodekso pataisos numato privalomą ikiteisminę individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką darbo ginčų komisijose, veikiančiose prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių. Darbuotojas ar darbdavys rašytinį prašymą nagrinėti individualų darbo ginčą darbo ginčų komisijai gali pateikti per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti, kad pažeistos jo teisės. Darbo ginčų komisija privalo išnagrinėti prašymą ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos (šis terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui).  Darbo ginčų komisijos sprendimas gali būti skundžiamas apylinkės teismui per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos.

Nesikreipiant į darbo ginčų komisiją, tiesiogiai teismuose nagrinėjami šie individualūs darbo ginčai:

• dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo;

• dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo darbdavio iniciatyva;

• dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigūnų ar organų, kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę, iniciatyva;

• kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: