Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Rugsėjis, 2012


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pakeitė ir papildė Pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo 24 straipsnio 1 dalies komentarą, kuriuo paaiškinama mokesčių ir rinkliavų atskaitymo iš vieneto pajamų tvarka.

24 straipsnio 2 dalies komentaro 5 punktas paaiškina, kad Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka teikiant paramą materialinėmis vertybėmis, kurias įsigyjant nebuvo pasinaudota pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) atskaita, į paramos sumą šių prekių pirkimo PVM neįtraukiamas, tačiau jis gali būti priskirtas leidžiamiems atskaitymams PM įstatyme nustatyta tvarka.

6 punktu teigiama, kad jei mokestinio patikrinimo metu nustatoma, kad mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokią jų grupė sudaromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, mokesčių administratorius sumažina PVM atskaitą  tokio sandorio metu sumokėta PVM suma. Kadangi PVM negali būti atskaitomas Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pagrindais, neatskaityta PVM suma ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama.

Nauju 7 punktu aptariami užsienio valstybėse sumokėto PVM priskyrimo leidžiamiems atskaitymams klausimai.

Lietuvos Respublikos apmokestinamieji vienetai pagal bendrą taisyklę (su išimtimis) turi teisę daugelyje ES šalių susigrąžinti PVM, sumokėtą už prekes ir paslaugas, įsigytas toje užsienio valstybėje, jei:

• PVM grąžinimo laikotarpiu jie nėra registruoti PVM mokėtojais toje užsienio valstybėje (ar jiems nėra atsiradusi prievolė įsiregistruoti PVM mokėtojais);

• Nevykdo veiklos, kuri yra PVM objektas toje valstybėje;

• Užsienio valstybėje įsigytos prekės ar paslaugos skirtos tik jų ekonominei veiklai vykdyti.

Lietuvos apmokestinamieji vienetai taip pat turi galimybę susigrąžinti PVM ir kai kuriose ES nepriklausančiose šalyse: Armėnijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Islandijoje ir Kanadoje. Šių šalių sąrašas nėra baigtinis, o PVM grąžinamas taikant abipusiškumo principą tos šalies mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

Pažymėtina, kad ES valstybės pardavėjo apskaičiuotas PVM nepriskiriamas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kai Lietuvos įmonei yra prievolė už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas) apskaičiuoti PVM Lietuvoje. Tuo tarpu ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriama negrąžinama PVM suma, kai suma mažesnė už ES valstybės teisės aktuose nustatytą minimalią grąžinamą pinigų sumą.

Jei apmokestinamasis vienetas prekes (paslaugas) įsigyja ne ES valstybėse, kurių teisės aktai nenumato teisės susigrąžinti PVM (arba PVM nesusigrąžinamas išnaudojus visas teisines galimybes susigrąžinti toje sutartyje sumokėtą PVM), tai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams pripažįstama tose valstybėse pirktų prekių (paslaugų) įsigijimo kaina su PVM. Jei šis PVM vėliau susigrąžinamas, tai grąžinta PVM suma turi būti mažinami leidžiami atskaitymai tą mokestinį laikotarpį, kurį prekių (paslaugų) įsigijimo PVM buvo priskirta leidžiamiems atskaitymams. Jei PVM susigrąžinamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, tai šia suma mažinami einamojo mokestinio laikotarpio leidžiami atskaitymai.

Daugiau informacijos galite rasti čia ir čia.

DĖL PM ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO KOMENTARO

VMI prie FM, atsižvelgdama į finansų ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1K-188 patvirtintą Skolų beviltiškumo ir bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) redakciją, parengė PM įstatymo 25 straipsnio komentaro pakeitimus ir papildymą.

Komentaras parengtas remiantis naujosios Taisyklių redakcijos nuostatomis.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PM ĮSTATYMO 32 STRAIPSNIO 1 DALIES KOMENTARO PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ

VMI prie FM parengė PM įstatymo 32 straipsnio 1 dalies komentaro 5, 6 ir 7 punktų pakeitimus ir papildymus, atsižvelgdama į išleistas naujas Pensijų kaupimo įstatymo (2011 lapkričio 17 d., Nr. XI-1676), Papildomo savanoriško pensijų kaupimo (toliau – PSPK) įstatymo (2012 m. birželio 26 d., Nr. VIII-1212) bei Kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – KIS) įstatymo (2012 m. birželio 26 d., Nr. 77-3977) redakcijas.
Komentare pateiktos nuostatos, patvirtinančios, kad Lietuvos vieneto Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje pagal tų valstybių teisės aktus įsteigtam ar kitaip organizuotam pensijų fondui ar investiciniam fondui, neturinčiam juridinio asmens statuso ir atitinkančiam PSPK įstatyme ir KIS įstatyme nustatytus reikalavimus, išmokami dividendai (ar kitas paskirstytasis pelnas) neapmokestinami pelno mokesčiu PM įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Komentaru taip pat paaiškinta, kad užsienio valstybėse įsteigtoms investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms ir uždaro tipo investicinėms bendrovėms išmokami dividendai apmokestinami PM įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PM ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 4 DALIES 6 PUNKTO IR 54 STRAIPSNIO 1 IR 3 DALIŲ KOMENTARŲ

VMI prie FM parengė PM įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 6 punkto ir 54 straipsnio 1 ir 3 dalių komentarus, kuriais paaiškinama, kokia tvarka apmokestinamos užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą gaunamos pajamos.

PM įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 6 punkte išaiškinta, kad pajamos, gautos už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą, nepriklausomai nuo jų gavimo kilmės apmokestinamos pelno mokesčiu „prie pajamų šaltinio“ tik tokiu atveju, kai galutinis pajamų gavėjas yra užsienio vienetas, veikiantis Lietuvoje ne per nuolatinę buveinę ir vykdantis atlikėjų ar sporto veiklą.

Komentare taip pat teigiama, kad jei užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę gauna pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų veiklą ar (ir) sporto veiklą iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto ar nuolatinės buveinės (toliau – Lietuvos subjektas), toks pajamas išmokantis Lietuvos subjektas turi išskaičiuoti pelno mokestį, o užsienio vienetas turi teisę kreiptis į teritorinę VMI dėl tokio mokesčio perskaičiavimo.
Tačiau jei užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę gauna pajamų už vykdomą analogišką veiklą ne iš Lietuvos subjekto, tai toks užsienio vienetas, gavęs tokių pajamų, privalo įsiregistruoti mokesčių mokėtoju ir tos apskrities VMI pateikti Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formą, ir sumokėti pelno mokestį nuo visų gautų pajamų arba, jeigu turi visus pelno mokesčio perskaičiavimui reikalingus dokumentus, nuo veiklos Lietuvos Respublikoje apmokestinamojo pelno.

Jei užsienio vienetas yra pelno nesiekianti organizacija ir gauna pajamų iš Lietuvos subjekto, pelno mokestis gali būti neišskaičiuojamas, jei užsienio vienetas pateikia Lietuvos vienetui įrodymus, kad jis yra laikomas užsienio valstybėje pelno nesiekiančia organizacija, o pajamos, gautos už atlikėjų ar (ir) sporto veiklą Lietuvoje, nėra jo ūkinės komercinės veiklos pajamos. Kai pajamos gaunamos ne iš Lietuvos subjekto, įrodymus užsienio vienetas turi pateikti mokesčių administratoriui.

PM įstatymo 54 straipsnio 1 dalies komentaras paaiškina, kad už vykdomą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitokiu būdu perleistą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę Lietuvoje gautos pajamos yra apmokestinamos jas išmokant be atskaitymų. Užsienio vienetas, nuo kurio pajamų buvo išskaičiuotas mokestis, turi teisę kreiptis į vietos mokesčio administratorių, kurio veiklos teritorijoje yra įregistruotas mokestį išskaičiavęs asmuo, dėl pelno mokesčio perskaičiavimo. Mokesčio permoka grąžinama MAĮ nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVM ĮSTATYMO 69 STRAIPSNIO 1 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO

VMI prie FM papildė PVM įstatymo 69 straipsnio 1 dalies komentarą, kuriuo paaiškinta, kokiais atvejais turi būti tikslinama išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba dėl likvidavimo pasibaigiančio mokesčių mokėtojo į PVM atskaitą įtraukta pirkimo ir (ar) importo PVM suma.

Nauju 7 punktu paaiškinta, kad kai žemės ūkio produkcijos gamyba užsiimantis asmuo išsiregistruoja iš PVM mokėtojų, jam priklausančio PVM apmokestinamoje veikloje naudoto biologinio turto (pvz., karvės, kurių pienas buvo parduodamas su PVM), kuriam neskaičiuojamas nusidėvėjimas, PVM atskaita neturi būti tikslinama. Jei toks PVM mokėtojo įsigytas ar pasigamintas biologinis turtas iki išsiregistravimo iš PVM mokėtojų visiškai nebuvo naudotas jo PVM apmokestinamoje veikloje (pvz., kiaulės, kurios nebuvo parduotos),  tai išsiregistravus tokio įsigyto (užsiauginto) turto ir su juo susijusių išlaidų pirkimo PVM suma turi būti patikslinta.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVM ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 1 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO

VMI prie FM papildė PVM įstatymo 20 straipsnio 1 dalies komentaro 4 punktą šeštuoju pavyzdžiu.

Pavyzdyje nurodyta, kad prie PVM neapmokestinamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų priskiriamos licenciją turinčios dantų technikos laboratorijos teikiamos burnos priežiūros paslaugos, kuriomis koreguojamas dantų protezas. Nurodytu atveju teikiamų paslaugų tikslas iš esmės yra terapinis, kadangi juo siekiama visiškai ar iš dalies atstatyti paciento kramtymo funkciją.

Pavyzdyje pažymėta, kad remiantis Europos Teisingumo Teismo byloje C-106/05 išsakytais argumentais, PVM neapmokestinamos tiek laboratorijos klinikai, tiek klinikos fiziniam asmeniui teikiamos dantų protezų korekcijos paslaugos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

2012 m. rugsėjo 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-311 padaryti Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) pakeitimai.

Pakeitimais sukonkretinta mokesčių mokėtojo sąvoka, nustatant, kad Taisyklių nuostatos taikomos vienetams pelno mokesčio tikslais, individualią veiklą vykdantiems gyventojams gyventojo pajamų mokesčio tikslais ir apmokestinamiesiems asmenims PVM tikslais.

Atsižvelgiant į priimtą Fizinių asmenų bankroto įstatymą,  nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigalioja Taisyklių nuostatos, pagal kurias mokesčių mokėtojas gali skolas laikyti beviltiškomis, kai negali jų atgauti dėl to, kad skolininkas yra fizinis asmuo, dėl kurio baigta fizinio asmens bankroto byla, išskyrus atvejus, kai bankroto byla baigta teismui pateikus dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje vykdyti skolinius įsipareigojimus. Šiuo atveju norėdamas laikyti skolas beviltiškomis mokesčių mokėtojas turės turėti dokumentus, patvirtinančius įsiteisėjusią teismo nutartį ar sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą.

Taip pat nustatyta, kad tais atvejais, kad skola pripažįstama beviltiška dėl skolininko bankroto pagal užsienio valstybės įstatymus, mokesčių mokėtojas turi turėti užsienio valstybėje išduotus tai patvirtinančius dokumentus.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL MAĮ 33 STRAIPSNIO 20 PUNKTO KOMENTARO

VMI prie FM, remdamasi 2012 m. birželio 19 d. MAĮ pakeitimais, parengė Mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 20 punkto komentarą.

Komentaras paaiškina, kad mokesčių administratorius, atleisdamas  asmenį nuo jo kompetencijai priklausančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo, įvertina alternatyvių priemonių lygiavertiškumą ir pripažįsta jas tinkamomis, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytų reikalavimų keliamus tikslus bei jų pobūdį. Veiksmai yra įforminami įsakymais, sprendimais ir kitais dokumentais. Alternatyvi priemonė turi būti tokia, kuri užtikrintų teisingą prievolės įvykdymą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

TEISĖS NAUJIENOS

SEIMUI PATEIKTAS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS

2012 m. rugsėjo 7 d. Seimui buvo pateiktas LR Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektas Nr. XIP-4757 (Projektas).

Be kitų pakeitimų ir papildymų, šiame Projekte numatoma Akcinių bendrovių įstatymą papildyti 57¹ straipsniu, kuris nustato bendrovės teisę teikti finansinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, įsigyjantiems šios bendrovės akcijų. Tokia finansinė pagalba apribota galimybe tiesiogiai arba netiesiogiai teikti tik paskolas arba prievolių įvykdymo užtikrinimą.

Projekte taip pat siūloma numatyti galimybę bendrovės valdybai atlikti tam tikras priežiūros funkcijas, kai bendrovėje nėra sudaroma stebėtojų taryba ir tokios valdybos funkcijos yra numatytos bendrovės įstatuose, t. y. prižiūrėti bendrovės vadovo veiklą, svarstyti, ar jis tinka eiti pareigas, teikti siūlymus atšaukti vadovo sprendimus, visuotiniam akcininkų susirinkimui teikti atsiliepimus ir pasiūlymus dėl jo veiklos ir kt.  
Projektu siekiama leisti visuotiniam akcininkų susirinkimui laisvai nustatyti stebėtojų tarybos ar valdybos veiklos pradžios datą, taip pat nustatyti, kad tuo atveju, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra vienas, reikalavimai, susiję su akcininkų sąrašo pateikimu juridinių asmenų registrui, yra netaikomi.

 

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: