Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga_Birželis 2012


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS


DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO 2 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo 22 straipsnio 2 dalies komentaro papildymą.
Papildymu nustatyta, kad reprezentacijos sąvoką atitinka tokie vieneto organizuojami renginiai, kurie reprezentuoja vienetą, informuoja apie jo veiklos pobūdį, prekes ir/ar paslaugas, planuojamą veiklą, naujas prekes ir/ar paslaugas arba reprezentuoja Lietuvą. Reprezentacijos sąvoką taip pat atitinka organizuojami renginiai, kurie reprezentuoja vieneto įsisteigimo ar veiklos per struktūrinį padalinį valstybę.

Kultūros ir sporto renginiai, kuriuos lanko vieneto darbuotojai su verslo klientais, atitinka reprezentacijos sąvoką, jei tokių renginių metu siekiami reprezentacijai įprasti tikslai ir vienetas gali tai pagrįsti.

Komentaras taip pat papildytas pavyzdžiais bei numato, kokių konkretiems asmenims įteikiamų daiktų išlaidos gali būti priskiriamos reprezentacinėms išlaidoms ir tais atvejais, kai reprezentacinis renginys nėra organizuojamas (pvz., kai Lietuvos vienetas svarbiam klientui įteikė knygą apie Lietuvą).

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 46 (1) STRAIPSNIO 5 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO


VMI prie FM parengė PM įstatymo 46 (1) straipsnio 5 dalies komentaro papildymą.

Papildymu nustatyta, kad jei vienetui pradėjus investicinį projektą, turtas nebenaudojamas ar perleidžiamas dėl teisės aktų reikalavimų nepraėjus trims metams nuo turto įvedimo į eksploataciją, tai turtą įsigijęs vienetas gali tęsti investicinį projektą ir mažinti apmokestinamąjį pelną, kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs vienetas.
PM už atitinkamų praėjusių mokestinių laikotarpių apmokestinamuosius pelnus, kurie buvo sumažinti dėl investicinio turto įsigijimo, dėl turto perleidimo reorganizuojant neperskaičiuojamas ir tais atvejais, kai teisės aktuose nėra tiesioginio reikalavimo perleisti turtą, tačiau juose nurodyti reikalavimai gali būti įgyvendinti tik perleidžiant turtą.

Jei turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, vienete buvo naudojamas trumpiau negu trejus metus dėl reorganizavimo ar perleidimo, atitinkančio PM įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatytus reikalavimus, tai apmokestinamasis pelnas už praėjusius metus neperskaičiuojamas ir metinės PM deklaracijos netikslinamos su sąlyga, kad įsigyjantis vienetas perimtą turtą naudos iki tol, kol sueis treji metai nuo ilgalaikio turto naudojimo jį perleidusiame vienete pradžios.

Įsigyjantis vienetas, perėmęs turtą reorganizavimo ar perleidimo atvejais, ar dėl teisės aktų reikalavimų, ir tęsiantis investicinį projektą, gali tęsti apmokestinamojo pelno mažinimą nepanaudota turto verte, kaip tai būtų daręs ilgalaikį turtą perleidęs vienetas. Šios nuostatos taikomos, jei reorganizavimas ar perleidimas baigtas 2011 metų ar vėlesnių metų mokestiniais laikotarpiais.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 10, 14, 34, 35 DALIŲ, 4 STRAIPSNIO 7 DALIES, 11 STRAIPSNIO 7 DALIES, 31 STRAIPSNIO 1 DALIES 18 PUNKTO, 38 (1) STRAIPSNIO KOMENTARŲ


VMI prie FM parengė PM įstatymo 2 straipsnio 10, 14, 15, 34, 35 dalių, 4 straipsnio 7 dalies, 11 straipsnio 7 dalies, 31 straipsnio 1 dalies 18 punkto ir 38 (1) straipsnio komentarus, kuriais reglamentuojama jūrų laivininkystės įmonių apmokestinimo fiksuotu PM tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ


2012 m. birželio 29 d. priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 19 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymas Nr. XI-2188, kuriuo nustatytos PVM lengvatos tam tikroms prekėms ir paslaugoms:

• lengvatinis 9 procentų tarifas nustatytas laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, išskyrus erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio arba profesinės etikos nesilaikančius leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktais įgaliota institucija, bei spausdintą produkciją, kurioje mokama reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio ploto;

• lengvatinis 9 procentų tarifas nustatytas keleivių vežimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar įgaliotos institucijos nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat keleivių bagažo vežimo paslaugoms;

• lengvatinis 5 procentų tarifas nustatytas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėms bei jų remontui.
Įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PVM UŽ LIETUVOJE ĮSIGYJAMUS KILNOJAMUOSIUS DAIKTUS, SKIRTUS JIEMS APTARNAUTI, APDIRBTI IR PERDIRBIMO PASLAUGOMS ATLIKTI, APSKAIČIAVIMO REKOMENDACIJŲ


VMI prie FM viršininko 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. VA - 57 nauja redakcija išleistos PVM už Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus, skirtus jiems aptarnauti, apdirbti bei perdirbimo paslaugoms atlikti, apskaičiavimo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos).

Naująja Rekomendacijų redakcija panaikinti III ir V skyriai, kurie, atsižvelgiant į nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusį PVM įstatymo pakeitimą, įtvirtinusį naują paslaugų teikimo vietos nustatymo pagrindinę taisyklę, tapo nebeaktualūs. Taip pat buvo atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


KITOS NAUJIENOS

DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLOS C-414/10


VMI prie FM išleido informacinį pranešimą dėl Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) bylos C-414/10 dėl importo PVM įtraukimo į apmokestinamojo asmens atskaitą.

Minėtoje ETT byloje nustatyta, kad valstybei narei neleidžiama susieti teisės atskaityti importo PVM su tuo, ar asmuo, kuriam tenka prievolė jį sumokėti, anksčiau faktiškai jį sumokėjo, kai šis asmuo taip pat turi teisę į PVM atskaitą.

Remiantis byla, VMI prie FM išaiškino, kad apmokestinamasis asmuo, importavęs į Lietuvą prekes, skirtas jo ekonominei veiklai vykdyti, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą nustatyta tvarka apskaičiuotą šių prekių importo PVM, nepriklausomai nuo to, ar šis mokestis jau buvo sumokėtas į muitinės sąskaitą, ar ne. Mokesčių administratorius pasilieka teisę spręsti, ar atskaitos teise buvo pasinaudota nesukčiaujant ar nesiekiant mokestinės naudos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO


Remiantis 2012 m. birželio 19 d. Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 29, 33, 40, 88, 95, 105 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 42 (1), 104 (1), 104 (2) straipsniais įstatymu Nr. XI-2078, nustatyti šie esminiai Įstatymo pakeitimai:

• Mokesčių mokėtojams – nuolatiniams Lietuvos gyventojams, nustatyta prievolė pateikti VMI informaciją apie su fiziniais ir užsienio juridiniais asmenimis sudarytus sandorius, jei iš tokio (-ių) sandorio (-ių) gaunama lėšų (įskaitant pasiskolintas) kurių grynais pinigais sumokėta dalis per kalendorinius metus viršija 50 000 litų, šie sandoriai nėra notarinės formos ir gaunamos pajamos nėra deklaruojamos mokesčių administratoriui kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka. Jei gyventojas centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais nurodytos informacijos nepateikia, tokiais sandoriais negali būti pagrindžiami jo turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai.

• Mokesčių administratorius, siekdamas užtikrinti nedeklaruotos mokestinės prievolės įvykdymą, turi teisę savo sprendimu nustatyti mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę pagal paskutinės prieš tai buvusio mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo pateiktos to mokesčio deklaracijos duomenis, jeigu mokesčių mokėtojas mokesčių įstatymo nustatyta tvarka laiku nepateikia atitinkamo mokesčio deklaracijos.

• Mokesčių administratoriui suteikta teisė duoti nurodymą mokesčių mokėtojui laikinai (iki vienerių metų) su juridiniais asmenimis ir ūkinę komercinę veiklą vykdančiais fiziniais asmenimis atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais. Nurodymas gali būti duodamas tik juridiniams asmenims ir ūkinę komercinę veiklą vykdantiems fiziniams asmenims.

• Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojui nesiunčiamas raginimas geruoju sumokėti mokestį ir su juo susijusias sumas, mokesčių administratorius įgyja teisę išieškoti mokestinę nepriemoką kitą dieną po atitinkamo mokesčio įstatyme, jo pagrindu priimtame lydimajame teisės akte ar mokesčių administratoriaus sprendime nustatyto termino pabaigos. Pagal ankstesnę straipsnio redakciją ši teisė buvo įgyjama po 20 dienų po šio termino pabaigos.

Šios Įstatymo nuostatos įsigalios nuo 2013 m. sausio 1 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS ETAPŲ KLASIFIKACIJOS APRAŠO PATVIRTINIMO


Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 patvirtino Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) etapų klasifikacijos aprašą

Aprašu MTEP veikla detalizuojama visais etapais nuo žinių įgijimo iki produkto sukūrimo. Nutarimu siūloma vienetams, vykdantiems MTEP veiklą, naudoti aprašą kaip pagalbinę priemonę nustatant, ar vykdoma veikla atitinka MTEP apibrėžimą. Nutarimu taip pat pavedama Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai vertinti ir teikti ekspertines išvadas dėl ūkio subjekto vykdomos veiklos priskyrimo MTEP bei per mėnesį patvirtinti MTEP procesų dokumentavimo rekomendacijas.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL LEIDIMŲ STEIGTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO LENGVATŲ SANDĖLĮ IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ


VMI prie FM viršininko 2012 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-50 nauja redakcija išleistos Leidimų steigti PVM mokesčio lengvatų sandėlį išdavimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) ir patvirtinta nauja leidimo forma FR0660.

Naujomis Taisyklėmis nustatyta, kad norėdama steigti PVM lengvatų sandėlį, įmonė nebeprivalo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) pateikti įmonės įregistravimo pažymėjimo kopijos, teritorinės muitinės pažymos dėl mokestinių nepriemokų bei dokumento, patvirtinančio nuosavybės teisę į patalpas, kopijos.

Prašymas steigti PVM lengvatų sandėlį gali būti pateiktas tiesiogiai AVMI darbuotojui, paštu arba elektroniniu būdu. Leidimas AVMI viršininko sprendimu išduodamas neribotam laikui ir neturi būti perregistruojamas išdavusioje AVMI kas penkeri metai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ


VMI prie FM viršininko 2012 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. VA - 52 pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės.

Pakeitimais nustatyta, kad elektroniniu būdu dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) sudaroma, kai sutartį elektroniniu parašu pasirašo juridinio asmens vadovas, jam prilygintas asmuo arba įgaliotas mokesčių administratoriaus atstovas.

Taip pat pakeista nuostata, kad raštu dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis turi būti sudaryta toje AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra asmens nuolatinė gyvenamoji vieta. Nuo šiol sutartis gali būti sudaryta bet kurioje AVMI.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

TEISĖS NAUJIENOS


ĮSIGALIOJO CIVILINIO KODEKSO PAKEITIMAI, SUSIJĘ SU HIPOTEKA IR ĮKEITIMU


Siekiant įgyvendinti Hipotekos registro vystymo koncepciją, 2011 m. gruodžio 22 d. buvo priimtos LR Civilinio kodekso (toliau – CK) pataisos, kurios įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d.

Pagrindiniai su hipoteka ir įkeitimu susiję CK pakeitimai:

• Išplėsta hipotekos objekto sąvoka - nuo šiol hipotekos objektu be nekilnojamųjų daiktų taip pat gali būti ir kilnojamasis turtas bei turtinės teisės (jeigu šis turtas hipotekos sandoriu įkeičiamas kartu su nekilnojamaisiais daiktais). Be to, hipotekos objektu gali būti ir nekilnojamojo daikto dalis;

• Atsisakyta hipotekos (įkeitimo) lakštų kaip hipotekos (įkeitimo) sandorio formos. Hipotekos (kaip ir įkeitimo) sandoris nuo šiol gali būti sudaromas kaip atskiras sandoris arba susitarimas dėl hipotekos gali būti įtraukiamas į sandorį, iš kurio kyla pagrindinė prievolė;

• Pakeistas sutartinės hipotekos įsigaliojimo momentas. Nuo šiol sutartinė hipoteka šalims įsigalioja nuo hipotekos sandorio sudarymo momento, jeigu sandoryje nenumatyta kitaip, tačiau prieš sąžiningus trečiuosius asmenis hipotekos sandoris gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai hipoteka įregistruota Hipotekos registre;

• Siekiant pagreitinti hipotekos (įkeitimo) registravimo procesą, duomenis apie sudarytą hipotekos (įkeitimo) sandorį Hipotekos registrui elektroniniu būdu nuo šiol teiks notarai. Sandorio šalims nebereikės kreiptis į Hipotekos registrą, siekiant įregistruoti notaro patvirtintą sandorį;

• Įsigaliojus pakeitimams, skolos išieškojimas iš įkeisto turto vykdomas kreipiantis į notarą dėl hipotekos vykdomojo įrašo išdavimo, kuris yra vykdytinas ir vykdomasis dokumentas, pateikiamas vykdyti antstoliui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka;

• Įtvirtinta nauja sutartinės hipotekos rūšis – įmonės hipoteka (įmonės kaip nekilnojamojo turto įkeitimas). Įmonės hipoteka registruojama Hipotekos registre, o Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre registruojamas juridinis faktas, kad juridinio asmens turtas įkeistas pagal įmonės hipotekos taisykles. Įkaito davėjas, vykdydamas įprastą komercinę veiklą, turi teisę disponuoti turtu, įkeistu pagal įmonės hipotekos taisykles;

• Nustatytos papildomos skolininko (įkaito davėjo) interesų garantijos: (i) skolininkas (įkaito davėjas) turi teisę reikalauti, kad kreditorius atlygintų nuostolius, atsiradusius dėl kreditoriaus neteisėtai vykdyto išieškojimo, taip pat nuostolius, kurie atsirado kreditoriui neteisėtai administruojant hipotekos objektą ar jį priverstinai pardavus; (ii) kreditoriui pradėjus išieškojimą be pagrindo arba pareiškus nepagrįstą reikalavimą, skolininkas turi teisę ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ieškinio teisenos tvarka.

Atsižvelgiant į pakeitimus, susijusius su hipotekos ir įkeitimo teisiniu reguliavimu, atitinkamai pakeisti ir kai kurie kiti susiję teisės aktai (Civilinio proceso kodeksas, Notariato įstatymas, Teismų įstatymas, Įmonių bankroto įstatymas). Taip pat priimtos naujos Turto arešto aktų registro ir Hipotekos registro steigimo įstatymų redakcijos.


KOMERCINIO ARBITRAŽO ĮSTATYMO PAKEITIMAI


LR Seimas 2012 m. birželio 21 d. priėmė naują Komercinio arbitražo įstatymo redakciją, kuri įsigaliojo 2012 m. birželio 30 dieną.

Svarbiausi pakeitimai:

• Susiaurintas ginčų, kurių sprendimo negalima perduoti nagrinėti arbitražui, sąrašas. Nuo šiol arbitraže galės būti nagrinėjami visi ginčai, išskyrus tuos, kurie priskirti administraciniams teismams ir Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat kylančius iš šeimos teisinių santykių, bei ginčus dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos. Arbitraže galės būti nagrinėjami dėl darbo ir vartojimo sutarčių kylantys ginčai, jeigu arbitražinis susitarimas buvo sudarytas po to, kai kilo ginčas.

• Išplėstos arbitražo galimybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Arbitražas nutartimi galės taikyti šias laikinąsias apsaugos priemones: draudimą šaliai dalyvauti tam tikruose sandoriuose ar atlikti tam tikrus veiksmus; šalies įpareigojimą saugoti su arbitražiniu nagrinėjimu susijusį turtą, pateikti piniginį užstatą, banko ar draudimo garantiją; įpareigojimą užtikrinti įrodymus, kurie gali būti reikšmingi arbitražiniam nagrinėjimui.

• Arbitražinis susitarimas nuo šiol galės būti sudarytas naudojant elektroninių ryšių galinius įrenginius, jeigu yra užtikrinamas perduodamos informacijos vientisumas ir autentiškumas ir juose esančia informacija galima naudotis ateityje.

 

PRIIMTOS ĮSTATYMO DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES PATAISOS


2012 m. birželio 30 d. Seimas priėmė Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – Įstatymas) pataisas, kuriomis siekiama suderinti nacionalinę teisę su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisiniu reguliavimu.
Įstatymas pakeistas ir papildytas nuostatomis, susijusiomis su aukštos kvalifikacijos trečiųjų šalių piliečių atvykimo į Lietuvą sąlygomis, ilgalaikių ES gyventojų statusu, vizų išdavimo ir panaikinimo sąlygomis,  įskaitant bet neapsiribojant šiuos pakeitimus ir papildymus:

• Leidimų laikinai gyventi išdavimo terminas aukštos kvalifikacijos darbuotojams sutrumpintas iki 2 mėn. (šiuo metu taikomas 6 mėn. terminas);  

• Įvesta aukštos profesinės kvalifikacijos sąvoka (t. y. kvalifikacija, kurią liudija aukštojo mokslo diplomas arba, kai tai numatyta Lietuvos teisės aktuose, ne mažiau kaip penkerių metų profesinė patirtis, lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacijai, kuri yra būtina darbdavio nurodytos profesijos darbui atlikti);

• Užsienietis, ketinantis dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir siekiantis gauti leidimą laikinai gyventi, turi atitikti šias sąlygas:

- mėnesinis darbo užmokestis turi būti ne mažesnis negu du Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžiai;

- užsienietis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą, nurodytą darbo sutartyje, o jeigu profesinė veikla nereglamentuojama – dokumentą, patvirtinantį aukštą profesinę kvalifikaciją;

- Lietuvos darbo birža priima sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius;

• Užsienietis pirmuosius dvejus teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris pakvietė užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Tačiau jeigu užsienietis per šį laikotarpį pageidaus pakeisti darbdavį, tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki darbo sutarties su naujuoju darbdaviu sudarymo dienos jis turės pateikti prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi Migracijos departamentui;

• Papildytas užsieniečio atleidimo nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagrindų sąrašas (t. y. kai užsienietis ketina Lietuvoje dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą; kai ilgalaikis kitos ES valstybės narės gyventojas, turėdamas leidimą dirbti ir gyventi Lietuvoje, dirbo ne mažiau kaip vienerius metus ir kt.).
Įstatymo pataisos įsigalios 2013 m. sausio 1 d.

 

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: