Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Rugpjūtis 2012


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS


DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO 2 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė Pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo 18 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimus, susijusius su PM įstatymo 46(1) straipsnyje įtvirtintos investicinių projektų lengvatos taikymu.

Komentaru išaiškinta, kad 2009 m. prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais įsigytas ilgalaikis turtas, kuris yra registruojamas atitinkamo turto registre, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais tam tikrai ilgalaikio turto grupei gali būti priskiriamas ir nudėvimas atsižvelgiant vien tik į tokio turto naudojimo paskirtį.

Komentare pateikta keletas pavyzdžių, viename kurių įmonė įsigijo laivą-vilkiką, kurio pagrindinė funkcija yra saugiai prišvartuoti ir atšvartuoti nuo krantinės atplaukiančius ir išplaukiančius laivus. Kadangi įmonė faktiškai laivą veikloje naudoja kaip mašiną, neatsižvelgiant į tai, kad laivas-vilkikas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre registruojamas kaip laivas, pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais jis yra priskiriamas ilgalaikio turto grupei „Mašinos ir įrengimai“.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO


VMI prie FM parengė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 47 straipsnio komentaro pakeitimą ir papildymą, atsižvelgiant į 2012 m. gegužės 30 d. VMI prie FM viršininko įsakymą Nr. VA-51.

PVM įstatymo 47 straipsnio 2 dalies komentaro 6 punkte naujai išdėstyta, kad užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų nariai, išskyrus aptarnaujantį personalą, ir kartu gyvenantys jų šeimos nariai, norėdami susigrąžinti sumokėtą įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, kalendorinių metų ketvirčiui pasibaigus, iki kito metų ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos turi pateikti Vilniaus apskrities VMI paraišką (kartu su lydimąja nota) grąžinti sumokėtą PVM. Pagal prieš tai galiojusį komentarą, prieš teikiant paraiškas Vilniaus apskrities VMI jos turėjo būti patvirtinamos Užsienio reikalų ministerijos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

DĖL PM ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO 17 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO


VMI prie FM parengė PM įstatymo 12 straipsnio 17 dalies komentarą.

Komentaru išaiškinta, kad tuo atveju, kai tiesioginės ar kompensacinės išmokos gaunamos palaikyti žemės ūkio veiklos pajamų lygiui ar kompensuoti pajamų netekimą, tai šios išmokos yra priskiriamos neapmokestinamoms pajamoms. Kai išmokos gaunamoms patirtoms išlaidoms (padarytoms investicijoms) kompensuoti, tokios išmokos laikomos dotacijomis ir joms taikomos bendros dotacijų apskaitos nuostatos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PARENGTO PM ĮSTATYMO 28 STRAIPSNIO 2 DALIES KOMENTARO


VMI prie FM parengė PM įstatymo 28 straipsnio 2 dalies komentarą.

Komentaru išaiškinta, kad paramai skirtomis sumomis negali būti didinami vieneto veiklos nuostoliai, taip pat remiantis Labdaros ir paramos įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais įvardyta, kokie vienetai gali teikti ir gauti paramą, kas yra paramos dalykas,  kaip turi būti įforminama labdara arba parama bei išaiškinta ataskaitų apie suteiktą paramą teikimo mokesčių administratoriui tvarka.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PARENGTO PVM ĮSTATYMO 91 STRAIPSNIO KOMENTARO


VMI prie FM parengė PVM įstatymo 91 straipsnio komentarą, kuriuo išaiškinti pagrindiniai iš biudžeto grąžintinos PVM sumos įskaitymo ir grąžinimo principai.

Komentaras paaiškina, kad per mokestinį laikotarpį susidaręs PVM skirtumas (permoka) be atskiro mokesčių mokėtojo prašymo įskaitomas VMI bei muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat padengti mokesčių mokėtojo skolas, jei jis turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija.

Po įskaitymo likęs PVM permokos (skirtumo) likutis arba jo dalis gali būti grąžinamas PVM mokėtojui, o PVM skirtumo susidarymo pagrįstumui nustatyti mokesčio administratorius gali paprašyti mokėtoją pateikti dokumentus, patvirtinančius:

• 0 procentų PVM tarifo taikymo pagrįstumą;

• PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų prekių tiekimą ir paslaugų teikimą;

• ilgalaikio turto įsigijimą, importą;

• medžiagų, žaliavų ar paslaugų, skirtų ilgalaikio turto pasigaminimui ir (arba) nebaigtai statybai, įsigijimą arba importą;

• degalų, trąšų, sėklų, pašarų, priemonių nuo kenkėjų ir piktžolių įsigijimą arba importą;

• importo PVM sumokėjimą.

Komentare taip pat išaiškinta, kokių dydžių negali viršyti už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusi ir grąžinama PVM skirtumo suma bei pateikti pavyzdžiai kiekvienam iš nurodytų atvejų.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PARENGTO PVM ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO KOMENTARO


VMI prie FM parengė PVM įstatymo 25 straipsnio komentarą, kuriuo išaiškintos universaliųjų pašto paslaugų neapmokestinimo PVM nuostatos.

Komentaru išaiškinta, kad PVM lengvata netaikoma teikėjo teikiamoms pašto paslaugoms, kurių tiekimo sąlygos buvo suderėtos individualiai. Individualiai suderėtomis paslaugomis laikomos tokios paslaugos, kurios yra specifinės, atitinka specialius tam tikrų pripažintų ekonominių grupių poreikius ir yra atsietos nuo visuomeninius poreikius tenkinančių pašto paslaugų. PVM apmokestinamomis paslaugomis nelaikomos:

• paslaugos teikiamos pagal kainas, kurios buvo nustatytos iš anksto;

• iš anksto nustatytoms paslaugų kainoms taikomos nuolaidos ir tos nuolaidos taikomos visiems užsakovams, įvykdžiusiems tam tikras sąlygas;

• sumažinamas teikiamos universaliosios pašto paslaugos tarifo dydis ir kiti panašūs atvejai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PM ĮSTATYMO 18 STRAIPSNIO 2 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO


VMI prie FM parengė PM įstatymo 18 straipsnio 2 dalies komentaro 1 punkto papildymą, atsižvelgiant į 2012 m. birželio 14 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų kvalifikacijos aprašo (toliau – Aprašo) patvirtinimo“.

Papildytame komentare pateiktos pagrindinės Aprašo nuostatos, pateikiamos jame detalizuojamos sąvokos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


KITOS NAUJIENOS


DĖL ASMENŲ APTARNAVIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLIŲ PAKEITIMO


2012 m. rugpjūčio 1 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-75 nauja redakcija išdėstytos Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės (toliau – Taisyklės).

Taisyklėse pateiktos naujos administracinės procedūros, administracinio sprendimo sąvokos. Taip pat nustatyta, kad VMI nagrinėja ne tik prašymus ar skundus, bet ir pranešimus, t.y. gautą informaciją apie galimus mokesčių įstatymo pažeidimo ir (ar) mokesčių vengimo atvejus, taip pat informaciją apie VMI valstybės tarnautojo ar darbuotojo padarytas/daromas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Taisyklės taip pat įtvirtina, kad vykdant administracinę procedūrą asmenų prašymai ir/ar skundai nenagrinėjami, jeigu nuo juose nurodytų pažeidimų padarymo iki prašymo/skundo padavimo yra praėję daugiau kaip šeši mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti prašymo/skundo asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo/skundo gavimo dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARO PAKEITIMŲ


VMI prie FM parengė Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalies, 40 straipsnio 9 punkto, 55 straipsnio, 102 straipsnio ir 106 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų komentarų pakeitimus ir papildymus.

Minėtų straipsnių komentarų pakeitimų nuostatos yra susijusios su fizinių ar juridinių asmenų turimomis sąskaitomis mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigose. Pakeitimais išaiškinta, kad:

• Lietuvos Respublikoje mokesčių mokėtojais įregistruoti juridiniai asmenys apie visų rūšių sąskaitų užsienio valstybės mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarymą ar uždarymą turi pranešti VMI prie FM ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos.

• Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos privalo pateikti mokesčių administratoriui informaciją apie Lietuvos ir užsienio juridinių asmenų (jų filialų ir atstovybių) bei fizinių asmenų atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas per 3 darbo dienas nuo sąskaitos atidarymo ar uždarymo dienos arba kitais šalių tarpusavio sutartyje nustatytais būdais ir terminais.

• Tam tikrais atvejais mokesčių administratorius turi teisę duoti nurodymus mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš mokesčio mokėtojo sąskaitos (sąskaitų).

• Mokesčių administratorius turi teisę duoti mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens, laiduotojo arba garanto sąskaitos, jei asmuo, laiduotojas arba garantas laiku neįvykdo savo įsipareigojimų mokesčių administratoriui.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


TEISĖS NAUJIENOS


ĮSIGALIOJO MAŽŲJŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS


2012 m. birželio 29 d. priimtas Mažųjų bendrijų įstatymas (toliau – Įstatymas), kurio pagrindinis tikslas –skatinti smulkųjį verslą, sudarant teisines prielaidas mažiausiomis sąnaudomis pradėti verslą.

Svarbiausios nuostatos:

• Mažoji bendrija (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo;

• Bendrijos nariais gali būti tik fiziniai asmenys, kurių negali būti daugiau kaip 10;

• Naujam nariui priimti reikalingas vienbalsis visų Bendrijos narių sprendimas;

• Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai patvirtinus pavyzdines Bendrijos steigimo akto ir steigimo sutarties formas bei pavyzdinius nuostatus, taip pat įdiegus informacinės sistemos pakeitimus, Bendriją bus galima steigti elektroniniu būdu (nesikreipiant į notarą dėl steigimo dokumentų patvirtinimo);

• Bendrijos narys negali turėti darbo santykių su Bendrija, t. y.,  su nariais, dirbančiais Bendrijoje, darbo sutartys nėra sudaromos. Įstatyme įtvirtinta galimybė Bendrijos nariams gauti lėšų asmeniniams poreikiams, kaip avansu išmokamą pelną;

• Įstatyme nėra numatytas Bendrijos minimalaus kapitalo dydis. Bendrijos nuosavybe tampa jai perduoti narių įnašai, kuriais gali būti pinigai ar kitoks turtas, priklausantys nariams nuosavybės teise;

• Bendrijos organai gali būti: (i) tik Bendrijos narių susirinkimas (tokiu atveju Bendrijos narių susirinkimas kartu yra ir Bendrijos valdymo organas) arba (ii) Bendrijos narių susirinkimas ir Bendrijos vienasmenis valdymo organas – Bendrijos vadovas;

• Bendrijos vadovu gali būti Bendrijos narys ar kitas fizinis asmuo. Su juo sudaroma civilinė (paslaugų) sutartis;

• Kai Bendrijoje yra du ar daugiau narių ir Bendrijos narių susirinkimas yra Bendrijos valdymo organas, Bendrija turi turėti atstovą, kuriuo gali būti tik Bendrijos narys. Atstovas nėra laikomas Bendrijos organu.
Įstatymas įsigaliojo 2012 m. rugsėjo 1 d.

2012 m. rugsėjo 1 d. taip pat įsigaliojo Civilinio kodekso, Akcinių bendrovių, Socialinio draudimo, Įmonių finansinės atskaitomybės ir kitų įstatymų pakeitimai, susiję su Įstatymo priėmimu.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: