Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Liepa 2012


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS


DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO


2012 m. birželio 29 d. priimtas Gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) įstatymo  2, 6, 12, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo įtvirtintos nuostatos, susijusios su pajamų, gaunamų iš mažųjų bendrijų, apmokestinimu.

GPM įstatymo 2 straipsnio 34 dalis papildyta nuostata, kad mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos gauta suma, kuri neviršija sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos, yra laikoma nario su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis, kurioms taikomas 15 % GPM tarifas.

Pagal GPM įstatymo 12 straipsnio pakeitimo nuostatas pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomos neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš šio vieneto, išskyrus pajamų iš šio vieneto dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Dividendams nepriskiriama mažosios bendrijos nario pajamų iš šios bendrijos dalis, priskiriama su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms. Taigi mažosios bendrijos nario pajamos, gautos iš paskirstytojo pelno, priskiriamos dividendams ir apmokestinamos 20 % GPM tarifu.

Pakeista GPM įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi įtvirtinta, kad apskaičiuojant mažųjų bendrijų narių apmokestinamąsias pajamas iš pajamų galima atimti GPM įstatymo 21 straipsnyje numatytas išlaidas, neapmokestinamąjį pajamų dydį ir papildomą neapmokestinamąjį pajamų dydį. Šios nuostatos netaikomos pajamoms iš paskirstytojo pelno.

Pagal GPM įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. nenuolatinio Lietuvos gyventojo iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto bei mažosios bendrijos gautos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių GPM privalo išskaičiuoti pajamas išmokantis asmuo.

Nuolatinių gyventojų atžvilgiu tokios pajamos priskiriamos B klasės pajamoms.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 1 DALIES 29 IR 30 PUNKTŲ KOMENTARŲ PAPILDYMO


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) parengė GPM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 29 ir 30 punktų komentarų papildymus.

29 ir 30 punktai papildyti nuostata, kad tais atvejais, kai bendrovė mažina įstatinį kapitalą anuliuodama akcijas, pirmiausia turi būti anuliuotos tos bendrovės išleistos akcijos, kurias yra įgijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės. Kitų asmenų visų turimų akcijų skaičius mažinamas proporcingai. Neanuliuotų akcijų įsigijimo data nesikeičia.

Kai įstatinis kapitalas mažinamas mažinant akcijų nominaliąją vertę, jų vertė sumažinama proporcingai, o jų įsigijimo data nesikeičia.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 17 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMŲ


2012 m. birželio 29 d. priimtas Pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo atlikti pakeitimai, susiję su nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiančiu Mažųjų bendrijų įstatymu.

Pakeitimais nustatyta, kad mažosios bendrijos leidžiamiems atskaitymams priskiriama suma, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taip pat apibrėžta, kad 21 straipsnyje nustatyta tvarka įformintas mažosios bendrijos darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų ar kelti kvalifikacijos yra laikomas komandiruote.
PM įstatymo 17 ir 21 straipsnių nuostatų pakeitimai įsigalios 2012 m. rugsėjo 1 dieną.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 58 IR 60 STRAIPSNIŲ KOMENTARO PAKEITIMŲ IR PAPILDYMŲ


VMI prie FM parengė Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo 58 ir 60 straipsnių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimus ir papildymus.

PVM įstatymo 58 straipsnio komentaru nustatyta, kad kai PVM mokėtojas vykdo ekonominę PVM apmokestinamą veiklą ir neekonominę veiklą, kuri nėra PVM objektas, šiai bendrai veiklai vykdyti tenkančių įsigytų prekių (paslaugų) išlaidų pirkimo (importo) PVM negali atskaityti tiek, kiek šios išlaidos yra susijusios su veikla, kuri, atsižvelgiant į jos pobūdį, nelaikoma ekonomine veikla ir nėra PVM objektas, t. y., į PVM atskaitą negali būti įtrauktas pirkimo (importo) PVM tų įsigytų prekių bei paslaugų, kurios yra skirtos asmens neekonominei veiklai vykdyti.

Todėl bendroms asmens reikmėms įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM galėtų būti atskaitomas dalimi, tenkančia šių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidų daliai (asmens paskaičiavimais), priskirtai tiekiamų PVM apmokestinamų prekių (paslaugų) savikainai.

PVM įstatymo 60 straipsnio komentaras papildytas 6.1.1 – 6.1.5 papunkčiais, kuriais apibrėžiama, kad sprendžiant, ar apskaičiuojant PVM atskaitos procentą turi būti atsižvelgiama į PVM mokėtojo gautas pajamas iš antrinių įmonių akcijų pardavimo, visų pirma reikia nustatyti, ar šie akcijų pardavimo sandoriai gali būti laikomi ekonomine veikla, ir antra, jeigu jie laikomi ekonomine veikla, ar jie PVM tikslais laikytini atsitiktiniais sandoriais.

Jei, atsižvelgiant į komentare išdėstytas nuostatas,  nustatoma, kad vertybinių popierių pardavimo sandoriai laikytini ekonominės veiklos vykdymu, tačiau savo esme jie gali būti laikomi atsitiktiniais sandoriais, tai pajamos iš šių sandorių neturi būti traukiamos į PVM atskaitos proporcijos apskaičiavimą.

Daugiau informacijos galite rasti čia ir čia.


DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ


2012 m. birželio 29 d. priimtas Nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo nustatytas naujas NTM intervalas – nuo 0,3 % iki 3 % nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Konkretų mokesčio tarifą atskirai nustato kiekviena savivaldybės taryba. Iki šio pakeitimo maksimalus įmanomas NTM tarifas buvo 1 % mokestinės turto vertės.

Įstatymas įsigalios 2013 m. sausio 1 dieną.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


KITOS NAUJIENOS


DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ PAKEITIMO


2012 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 861 pakeistos Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės (toliau – Taisyklės).

Pagal Taisyklių pakeitimus, verslo liudijimą įsigijusiems asmenims suteikta teisė parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų pajamos, gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos, yra ne didesnės kaip 15 500 litų per mokestinį laikotarpį (anksčiau iš juridinių asmenų gautos pajamos negalėjo viršyti 10 % asmens pajamų). Verslo liudijimas suteikia šią teisę tik tuo atveju, kai veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšis nėra viena iš veiklos, kuria faktiškai verčiasi juridinis asmuo, rūšių. 

Viršijus šią sumą, visos iš juridinių asmenų gautos pajamos apmokestinamos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma).

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO


2012 m. birželio 19 d. priimta nauja Garantinio fondo įstatymo (toliau – Įstatymas) redakcija. Naujos Įstatymo nuostatos įsigalios 2013 m. sausio 1 dieną.

Naująja redakcija nustatyta, kad įmokos į Garantinį fondą nuo 2013 m. kovo 1 d. turės būti mokamos ne tik už juridinių asmenų, išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas, bet ir už fizinių asmenų, ūkininkų ir kitų fizinių asmenų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta GPM įstatyme, darbuotojus.

Jei Lietuvoje neįsteigę valstybių narių juridiniai ar fiziniai asmenys veiklą vykdo ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose, įmokos turi būti mokamos už tuos darbuotojus, kurie nuolat dirba Lietuvos Respublikoje.

Įstatymu taip pat nustatyta ir įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka:

• iki 150 litų per metus dydžio įmokos mokamos kartą per metus ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 15 dienos;

• nuo 151 iki 300 litų per metus dydžio įmokos mokamos du kartus per metus ne vėliau kaip iki liepos 15 d. ir kitų metų sausio 15 dienos;

• nuo 301 litų dydžio įmokos mokamos kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROJEKTŲ VERTINIMO IR DOKUMENTAVIMO


2012 m. liepos 16 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – MITA) direktoriaus įsakymu Nr. 2V-72 patvirtintas Ūkio subjektų vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklų vertinimo MITA tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir Rekomendacijos dėl MTEP procesų dokumentavimo (toliau – Rekomendacijos).

Patvirtintame Apraše nustatyta, kad kilus neaiškumų dėl vykdytos veiklos priskyrimo MTEP, ūkio subjektas MITA pateikia prašymą, kurį sudaro lydraštis, pasirašytas ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens, ir užpildyta veiklos aprašymo forma. MITA per 10 dienų nuo dokumento gavimo dienos atlieka administracinį vertinimą, kuriuo įvertinama, ar prašymas pateiktas tinkamai.

Vėliau atliekamas ekspertinis vertinimas, kurį organizuoja iš 5 ekspertų sudaryta Ekspertų grupė. Ekspertinis vertinimas atliekamas per 30 darbo dienų, o galutinė vertinimo išvada pateikiama ūkio subjektui ir (ar) mokesčių administratoriui per 5 dienas nuo galutinės išvados priėmimo dienos.Patvirtintomis Rekomendacijomis rekomenduojama MTEP dokumentaciją tvarkyti projektinio darbo principu, veiklos eigoje laikantis nustatytos sekos ir nuoseklumo.

Dokumentacijoje turėtų būti aprašyti atliekami MTEP darbai, pateiktas MTEP darbo tikslas ir uždaviniai, vykdymo eiga, vykdantys darbuotojai ir jų kvalifikacija, naudojami metodai, vykdomų darbų naujumas ir pažanga, rezultatai ir jų panaudojimas bei kita projektui svarbi informacija.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


DĖL TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ


2012 m. liepos 4 d. įsigaliojo Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2, 5 ir 7(2) straipsnių pakeitimo įstatymas. Šiuo įstatymu nustatyta, kad asmenys ir jų šeimos nariai, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki aukos suteikimo savarankiškam politinės kampanijos dalyviui, turi deklaruoti kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie aukoja, gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Jei auka savarankiškam politinės kampanijos dalyviui neviršija 40 litų, deklaracijos teikti nereikia.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

 

DĖL PRAŠYMO PERVESTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ VIENETAMS


2012 m. liepos 19 d. VMI prie FM viršininko įsakymu  Nr. VA-71 pakeistas Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių 36 punktas.

Pagal pakeitimus gyventojas pateiktą prašymą turi teisę patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 dienos. Prieš pakeitimą prašymus buvo galima tikslinti iki liepos 31 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.


TEISĖS NAUJIENOS


DĖL ĮSIGALIOJUSIŲ DARBO KODEKSO PATAISŲ


2012 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso pataisos, kurias Seimas priėmė 2012 m. birželio 30 d.

Svarbiausi pakeitimai:

• Įtvirtinta, kad darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, darbuotojai galėjo pradėti dirbti sutarties sudarymo dieną;

• Nuo šiol darbdavys privalės pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Anksčiau apie asmens įdarbinimą buvo galima pranešti tą pačią dieną;

• Įtvirtinta nauja sąlyga, kai darbas laikomas nelegaliu, t. y. darbą dirba trečiųjų šalių piliečiai, įdarbinti nesilaikant šių darbdaviams nustatytų pareigų:

1) ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos pareikalauti iš trečiosios šalies piliečio pateikti galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje;

2) trečiosios šalies piliečio darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu saugoti trečiosios šalies piliečio galiojančio leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje ar kito dokumento, suteikiančio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją ir kompetentingos institucijos reikalavimu ją pateikti;

3) užtikrinti, kad trečiosios šalies pilietis dirbtų darbą, nurodytą leidime dirbti Lietuvos Respublikoje, išskyrus atvejus, kai trečiosios šalies pilietis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje;

• Numatyta, kad darbdavys atsako nelegalaus trečiųjų šalių piliečių darbo atveju taip pat ir tada, kai jis žinojo, kad dokumentai, suteikiantys teisę gyventi ar būti Lietuvos Respublikoje, buvo suklastoti.

Taip pat buvo pakeistas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas, detalizuojant darbdavių atsakomybę neteisėtai įdarbinus trečiųjų šalių piliečius. Numatyta, kad darbdaviui, juridiniam asmeniui, leidusiam dirbti nelegaliai trečiosios šalies piliečiams, už kiekvieną nelegaliai dirbusį trečiosios šalies pilietį skiriama bauda nuo 3 000 LTL iki 10 000 LTL, o jei nusižengiama pakartotinai, nepraėjus metams po baudos sumokėjimo termino – nuo 10 000 LTL iki 20 000 LTL.

 

DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO PADIDINIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. birželio 20 d. nutarimu nusprendė nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. minimaliąją mėnesinę algą (toliau – MMA) didinti 50 LTL, kuri dabar siekia 850 LTL. Nutarimu taip pat patvirtinta, kad minimalusis valandinis atlygis nuo šiol yra 5.15 LTL.

Dėl padidėjusios MMA atitinkamai didėja ir minimali privalomojo sveikatos draudimo įmoka (nuo 72 iki 77 LTL). Be to, kinta ir pensijų socialinio draudimo už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis bei nedarbo draudimo įmokų dydžiai.

Naujasis MMA dydis turės būti įvertintas ir apskaičiuojant socialinio draudimo pensijų stažą, kadangi didesnės įmokos lemia didesnės pensijos dydį.


DĖL TERMINUOTŲ DARBO SUTARČIŲ SUDARYMO


Seimas 2012 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimo įstatymo (Nr. XI-927) pataisas, kuriomis nuo 2012 m. liepos 31 d. iki 2015 m. liepos 31 d. buvo pratęstas terminas, iki kurio leidžiama sudaryti terminuotas darbo sutartis naujai įsteigtoms darbo vietoms. Darbo santykiams pagal tokią terminuotą darbo sutartį tęsiantis po 2015 m. liepos 31 d., darbo sutartis tampa neterminuota darbo sutartimi.

Šios pataisos įsigaliojo 2012 m. liepos 13 d.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: