Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai

Apžvalga


DOWNLOAD  

2009 m. gruodžio 15 d. įstatymu Nr. XI-564 buvo pakeistas Akcinių bendrovių įstatymas. Šioje apžvalgoje pateikiami esminiai Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, kurie įsigalioja nuo 2010 m. kovo 1 d., išskyrus nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliosiančią įstatymo nuostatą, įtvirtinančią galimybę bendrovės viešus pranešimus skelbti Juridinių asmenų registro leidžiamame elektroniniame leidinyje. Žemiau pateikiama apžvalga yra tik informacinio pobūdžio.

Steigiamojo susirinkimo šaukimas

Panaikintas reikalavimas uždarosioms akcinėms bendrovėms privalomai sušaukti steigiamąjį susirinkimą, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti pagal įstatus visuotinio akcininkų susirinkimo renkamo organo nariai.

Akcininkų sąrašo sudarymas ir pateikimas Juridinių asmenų registrui

Įtvirtinamas reikalavimas uždarosioms akcinėms bendrovėms sudaryti jos akcininkų sąrašą. Steigiant bendrovę akcininkų sąrašas sudaromas steigimo sutarties ar steigimo akto pagrindu. Bendrovės, įsteigtos iki 2010 m. kovo 1 d., savo akcininkų sąrašus Juridinių asmenų registrui turi pateikti kartu su dokumentais, reikalingais bendrovės duomenų ar dokumentų pakeitimams įregistruoti, bet ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 1 d. Pasikeitus bendrovės akcininkų sąraše esančiai informacijai, turi būti sudarytas ir Juridinių asmenų registrui pateikiamas naujas sąrašas. Už šio sąrašo sudarymą ir pateikimą yra atsakingas bendrovės vadovas.

Valdybos ir stebėtojų tarybos narių įgaliojimai

Jeigu bendrovės įstatuose nenustatyta kitaip, valdybos nario kitam valdybos nariui ar stebėtojų tarybos nario kitam stebėtojų tarybos nariui duodamas įgaliojimas jam atstovauti balsuojant valdybos ar stebėtojų tarybos posėdžiuose gali būti sudaromas paprasta rašytine forma, t.y. notariškai netvirtinamas.

Valdybos sprendimų priėmimas

Pakeistas valdybos sprendimų priėmimo reguliavimas, nustatant, kad valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių, o sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

Sandoriai dėl bendrovės ilgalaikio turto

Akcininkai, atsižvelgdami į bendrovės veiklą, bendrovės įstatuose gali nustatyti kitokią, nei įstatymo numatytą, sandorių dėl bendrovės ilgalaikio turto vertę, dėl kurių sprendimus priima valdyba, t.y. sandorių vertė gali būti aukštesnė ar žemesnė nei Akcinių bendrovių įstatyme nustatytoji 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo.

Bendrovės vadovo atsistatydinimas

Nustatyta aiškesnė bendrovės vadovo atsistatydinimo bei atšaukimo procedūra. Atsistatydinti ketinantis bendrovės vadovas raštu turi pateikti jį išrinkusiam bendrovės organui atsistatydinimo pranešimą. Jeigu per 15 dienų bendrovės vadovas neatšaukiamas, jo darbo sutartis pasibaigia kitą dieną. Jeigu bendrovės atšaukimo klausimą turi spręsti visuotinis akcininkų susirinkimas, darbo sutartis pasibaigia kitą dieną po visuotinio akcininkų susirinkimo, o šiam neįvykus, kitą dieną po pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo datos. Po šių veiksmų atlikimo bendrovės vadovas Juridinių asmenų registrui pateikia dokumentus, įrodančius, kad bendrovės vadovą išrinkęs organas bendrovės vadovo neatšaukė ir šiuo pagrindu bendrovės vadovas būtų išregistruotas iš Juridinių asmenų registro.

Akcijų perleidimo tvarka

Sutrumpinami uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perleidimo terminai, per kuriuos akcininkai gali įgyvendinti pirmumo teisę įsigyti kito akcininko parduodamas bendrovės akcijas. Akcininkai įstatuose gali numatyti kitokią akcijų perleidimo tvarką, įskaitant ir pirmumo teisės įgyvendinimą, nei nustatytoji Akcinių bendrovių įstatyme.

Juridinių asmenų registrui teikiami duomenys

Panaikintas reikalavimas Juridinių asmenų registrui teikti asmenų, veikiančių pagal kiekybinio atstovavimo taisyklę, parašų pavyzdžius.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada. Dėl oficialių išaiškinimų prašome kreiptis į advokatą Tomą Davidonį tel.: +370 5 255 3075, mob.: +370 686 89558 arba el. p.: tdavidonis@deloittece.com.

Kontaktai

Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: