Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

Apžvalga


DOWNLOAD  

Primename Jums, kad akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (toliau – „Bendrovė“) pasibaigus finansiniams metams turi būti sušauktas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Akcininkų susirinkimas“). Šiame pranešime rasite informaciją apie pasiruošimą Akcininkų susirinkimui bei sprendimus, kuriuos jo metu privaloma ar rekomenduojama priimti.

Akcininkų susirinkimo sušaukimas

Akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Bendrovės finansinių metų pabaigos, todėl, jeigu Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, Akcininkų susirinkimas privalo įvykti ne vėliau kaip balandžio 30 d.
Sprendimą sušaukti Akcininkų susirinkimą priima Bendrovės valdyba, o kai valdyba nesudaroma – Bendrovės vadovas. Pranešimas apie Akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Akcininkų susirinkimo dienos.

Akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcininkų susirinkimas tvirtina Bendrovės metinę finansinę atskaitomybę, paskirsto Bendrovės pelną (nuostolius), susirinkime pristatomas Bendrovės vadovo parengtas metinis pranešimas. Akcininkų susirinkime gali būti priimami ir kiti sprendimai, pavyzdžiui, sprendimas dėl įstatų, buveinės keitimo, įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo, reorganizavimo, likvidavimo, audito įmonės rinkimo ar atšaukimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir pan.

Įstatinio kapitalo mažinimas

Akcininkų susirinkimo sprendime sumažinti įstatinį kapitalą turi būti nurodomas vienas iš šių įstatinio kapitalo mažinimo tikslų:

  • įstatinis kapitalas gali būti mažinimas (bei iš karto didinimas papildomais įnašais, išleidžiant naujas akcijas) siekiant atkurti privalomą įstatinio ir nuosavo kapitalo santykį (2:1);
  • siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų (šis sprendimas gali būti priimamas tik Akcininkų susirinkime ir tik tada, kai yra patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas paskirstytinasis Bendrovės pelnas bei tenkinamos visos kitos Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintos sąlygos);
  • siekiant anuliuoti Bendrovės įsigytas akcijas;
  • siekiant ištaisyti įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytas klaidas.

Valdybos/stebėtojų tarybos narių rinkimai

Valdyba/stebėtojų taryba savo funkcijas atlieka Bendrovės įstatuose nustatytą laiką arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba/stebėtojų taryba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos/stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio Akcininkų susirinkimo. Rekomenduojame pasitikrinti, ar nėra pasibaigę Jūsų bendrovės valdybos/stebėtojų tarybos narių įgaliojimai.

Įstatų keitimas

Sprendimą dėl Bendrovės įstatų pakeitimo gali priimti tik Akcininkų susirinkimas. Akcininkų susirinkimui priėmus tokį sprendimą, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą yra atsakingas Bendrovės vadovas. Jeigu Bendrovėje yra sudaryta valdyba, ji analizuoja ir vertina Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno (nuostolių) paskirstymo projektus, ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu teikia Akcininkų susirinkimui (ir stebėtojų tarybai, jeigu ji sudaroma).
Jeigu Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas yra privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose, Akcininkų susirinkimas tvirtina tik audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas turi būti atliktas uždarojoje akcinėje bendrovėje, jeigu ne mažiau kaip du jų rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija šiuos dydžius:

  • pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus viršija 12 mln. litų;
  • balanse nurodyto turto vertė viršija 6 mln. litų;
  • vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius finansinius metus yra didesnis nei 50.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditas taip pat privalomas uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir/arba savivaldybė, bei visose akcinėse bendrovėse.
Mažos ir vidutinės Bendrovės, kurios sudaro sutrumpintas finansinės ataskaitas, gali nerengti metinio pranešimo, tačiau finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte turi pateikti išsamią informaciją apie Bendrovės įsigytas ir turimas akcijas.
Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su Bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo Akcininkų susirinkimo turi būti pateikti Juridinių asmenų registrui.

Pastaba: ši apžvalga yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti laikoma teisiškai įpareigojančia išvada. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į advokatą Tomą Davidonį tel.: +370 5 255 3030 arba el. p.: tdavidonis@deloittece.com

 

Kontaktai

Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: