Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Vasaris, 2013


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS

DĖL PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 631 STRAIPSNIO KOMENTARO

2013 m. vasario 11 d. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) parengė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 631 straipsnio, įsigaliojusio nuo 2013 m. sausio 1 d., komentarą. PVMĮ 631 straipsnyje reglamentuojami atvejai, kai PVM mokėtoju neįsiregistravęs asmuo pirkimo PVM gali įtraukti į PVM atskaitą, įsigijus prekes / paslaugas, panaudojamas veiklai, kuriai skirtų naudoti prekių / paslaugų pirkimo ir / arba importo PVM gali būti atskaitomas (t. y. PVMĮ 58 straipsnyje numatytai veiklai). 

Remiantis komentaru, laikytina, kad apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigytas prekes / paslaugas panaudojo PVMĮ 58 straipsnyje numatytai veiklai, jeigu prekės / paslaugos panaudojamos:

• prekių tiekimui / paslaugų teikimui šalies teritorijoje, už kurias buvo apskaičiuotas PVM;
• prekių tiekimui / paslaugų teikimui, kurie apmokestinami taikant 0 % tarifą;
• PVMĮ 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems prekių tiekimo / paslaugų teikimo sandoriams, kurių tiekimo / teikimo vieta yra užsienio valstybė ir kurių pirkimo PVM gali būti atskaitomas.

Komentare paaiškinta, kad galimi ir kitokie PVM mokėtoju neįregistruoto apmokestinamojo asmens įvykdyti PVMĮ 58 straipsnyje nurodytos veiklos sandoriai, kuriems prekių / paslaugų pirkimo PVM gali būti atskaitomas.

Komentare taip pat paaiškinta, kad, skirtingai nei PVM mokėtoju įsiregistravusio asmens, kuris turi teisę pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą iš karto įsigijus šias prekes / paslaugas, PVM mokėtoju neįsiregistravusio asmens įsigytų prekių / paslaugų pirkimo PVM gali būti traukiamas į atskaitą tik po to kai šios prekės / paslaugos buvo panaudotos pirmiau nurodytiems sandoriams vykdyti.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMO

2013 m. vasario 21 d. VMI prie FM parengė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – NTMĮ) 3 straipsnio komentaro pakeitimą. Pakeitimu komentaro nuostatos buvo suderintos su dar 2011 m. pabaigoje priimtais atitinkamais NTMĮ pakeitimais.

Komentaro pakeitime nurodyta, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. nekilnojamojo turto mokestį už įsigyjamą nekilnojamąjį turtą įsigyjantis asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis) turi pradėti skaičiuoti nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį faktiškai perima valdyti įsigyjamą nekilnojamąjį turtą. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. nekilnojamojo turto mokestis buvo skaičiuojamas nuo to paties mėnesio, kurį įsigyjantis asmuo perėmė valdyti įsigyjamą nekilnojamąjį turtą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

DĖL IMPORTO PVM SUMOKĖJIMO (ĮSKAITYMO) PERĖMIMO VMI PRIE FM

VMI prie FM 2013 m. vasario 12 d. raštu priminė, kad nuo 2013 m. kovo 1 d. Lietuvos PVM mokėtojai importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes turės mokėti (įskaityti) VMI prie FM, o ne į muitinės sąskaitą, kaip tai buvo daroma anksčiau. Raštu VMI prie FM taip pat paaiškino, kokiais atvejais ir kokiems asmenims bus taikoma nauja importo PVM sumokėjimo (įskaitymo) tvarka, nurodė teisės aktus, kuriais remiantis yra grindžiamas naujas reglamentavimas, bei aptarė kitus pagrindinius su importo PVM mokėjimo (įskaitymo) perėmimu susijusius klausimus.  

Pagal naują tvarką VMI prie FM bus įskaitomas importo PVM, kai prekes į Lietuvą importuos šie Lietuvoje registruoti PVM mokėtojai:

• asmenys, vykdantys ekonominę PVM apmokestinamą veiklą;
• asmenys, kurie nevykdo ekonominės veiklos, bet yra įsiregistravę PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių (pvz., biudžetinės įstaigos);
• asmenys, vykdantys mišrią ekonominę veiklą (pvz., bankai);
• asmenys, vykdantys ir ekonominę, ir neekonominę veiklą (pvz., viešosios įstaigos, asociacijos).

Tuo tarpu Lietuvos PVM mokėtojais neįsiregistravusiems asmenims nauja importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI prie FM tvarka nebus taikoma – importo PVM jie ir toliau mokės iki 2013 m. vasario 28 d. galiojusia tvarka į muitinės sąskaitą.

VMI prie FM bus įskaitomas (sumokamas) importo PVM, kuris buvo apskaičiuotas:

• prekių išleidimo į laisvą apyvartą metu, jeigu prekės muitinei deklaruotos pateikiant muitinės deklaraciją (t. y. pateikiant bendrąjį administracinį dokumentą arba deklaruojant automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis);
• po prekių išleidimo į laisvą apyvartą patikslinus muitinės deklaracijos, kurioje importo PVM buvo įskaitytas, duomenis.

Kita vertus, importo PVM nebus įskaitomas VMI prie FM, o turės būti sumokamas į muitinės sąskaitą, kai:

• prievolė mokėti importo PVM atsiras kitais PVM įstatyme nustatytais atvejais, nei išleidžiant prekes į laisvą apyvartą (pvz., kai muitinė apskaičiuoja mokėtiną importo PVM už nedeklaruotas prekes, tranzito procedūrų pažeidimų atvejais ir pan.);
• kai muitinės tarpininkas ar kitas asmuo, tarpininkaujantis prekių importuotojui Lietuvos PVM mokėtojui, atstovaus netiesiogiai (ir priešingai, kai muitinės tarpininkas prekių importuotoją, Lietuvos PVM mokėtoją, atstovaus tiesiogiai), importo PVM suma bus įskaitoma (sumokama) VMI prie FM.

Pagal naująją tvarką, iš PVM mokėtojų, importavusių į Lietuvą prekes, muitinėje nebus reikalaujama sumokėti užstato ar pateikti garantijos, užtikrinančios šio importo PVM muitinei sumokėjimą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL ŠILUMOS ENERGIJOS APMOKESTINIMO PVM

2013 m. vasario 8 d. raštu VMI prie FM, atsižvelgdama į gyventojų ir juridinių asmenų paklausimus dėl lengvatinio 9 % PVM tarifo, taikomo šilumos energijai, tiekiamai į gyvenamąsias patalpas, bei dėl kriterijų, pagal kuriuos galima nustatyti, kad šilumos energija yra tiekiama į gyvenamąsias patalpas, pateikė paaiškinimus į aktualiausius klausimus.

VMI prie FM nurodė, kad apie informacijos, jog patalpos yra gyvenamosios paskirties, gavimo būdus bei jos pakankamumą turėtų spręsti šilumos energijos tiekėjas. Pagrindiniais informacijos šaltiniais, pagal kuriuos galima būtų spręsti, kad patalpa yra gyvenamosios paskirties, galėtų būti šie:

• šilumos energijos tiekimo sutartis, sudaryta tarp šilumos tiekėjų ir gyventojų dėl šilumos energijos tiekimo, taip pat gyventojų pateiktas išrašas iš Nekilnojamojo turto registro ar gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma;
• šilumos tiekimo sutartis, sudaryta tarp šilumos tiekėjų ir statybinės įmonės dėl šilumos energijos tiekimo į (i) statomą (pastatytą) ir ketinamą parduoti (nuomoti) pastatą, kuriame yra įvairios paskirties patalpų, arba į (ii) pastatą, kuris dar nėra pripažintas tinkamu eksploatuoti, tačiau jame gyventojai jau yra įsigiję butus. Šiuo atveju statybos įmonė turėtų pateikti informaciją apie tokiame pastate esančias gyvenamąsias patalpas, kurios bus parduotos kaip butai (arba jau parduotos, tačiau sutartis dėl šilumos energijos tiekimo su konkrečiu asmeniu dar nesudaryta).
• šilumos tiekimo sutartis, sudaryta dėl šilumos energijos tiekimo į juridiniams asmenims priklausančius pastatus, įskaitant ir laikinai neapgyvendintas gyvenamąsias patalpas. Šiuo atveju juridiniai asmenys turėtų pateikti informaciją apie jų valdomuose pastatuose esančias gyvenamąsias patalpas. Pagrindžiančiais dokumentais šiuo atveju galėtų būti nekilnojamojo turto registro išrašas ar gyventojų pateikta informacija apie gyvenamosios vietos deklaravimą.

VMI prie FM taip pat nurodė, jeigu gyventojai ar juridiniai asmenys gyvenamosios paskirties patalpas pradeda naudoti kitai paskirčiai (pvz., patalpose įsteigia viešbutį, biurą ir pan.) nepranešę apie tai šilumos tiekimo įmonei, PVM tarifas turėtų būti patikslintas pritaikant teisingą PVM tarifą. PVM tarifą būtų galima tikslinti už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

PVM tarifas taip pat gali būti patikslintas ir esant priešingai situacijai, t. y., jeigu gyventojai ir (ar) juridiniai asmenys pavėluotai pateikia įrodymus, kad šilumos energija tiekiama būtent į gyvenamąsias patalpas. Pastaruoju atveju patikslinant būtų pritaikytas lengvatinis PVM tarifas.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PAJAMŲ NATŪRA

2013 m. vasario 14 d. VMI prie FM pateikė paaiškinimą dėl GPMĮ 9 straipsnio, reglamentuojančio pajamų gavimą natūra, taikymo. Išaiškinimu VMI prie FM iš esmės plačiau pakomentavo kriterijus, kuriais remiantis GPMĮ 9 straipsnio komentare nurodytus bendražmogiško bendravimo atvejus būtų galima atskirti nuo ekonominiais dėsniais pagrįstų siekių gauti ar duoti naudą.  

VMI prie FM nurodė, kad tam tikrais atvejais gauta nauda negali būti vertinama kaip pajamų mokesčio objektas, nes ji gauta bendražmogiško bendravimo pagrindu. Pavyzdžiui, pagal susiformavusią praktiką, bendražmogiško bendravimo dėsniai konstatuotini tais atvejais, kai darbdavys darbuotojams jubiliejų proga, perėjimo į kitą darbą proga ir panašiais atvejais, teikia gėles, institucijos simbolika pažymėtus suvenyrus ir pan. (tokie atvejai vertintini kaip gyventojų pagerbimo, padėkos ir dėmesio išraiška, o ne kaip ekonominė nauda ar kaip atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas). Tėvų vaikams suteikta paskola be palūkanų taip pat neturėtų būti vertinama kaip pajamos natūra, nes šiuo atveju nėra pagrindo net preziumuoti, kad taip būtų siekiama duoti ekonominę naudą vaikams.

Iš esmės siekiant atskirti atvejus, kurie kyla iš bendražmogiško bendravimo, giminystės, kaimynystės, draugystės santykiai neturėtų būti laikomi vieninteliu kriterijumi, kuriuo remiantis galima besąlygiškai konstatuoti, kad tarp šalių yra bendražmogiški santykiai. Tokiose situacijose turėtų būti vadovaujamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, vertinama aplinkybių visuma ir pan.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2013 m. sausio 25 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-47 buvo pakeistos mokestinio tyrimo atlikimo taisyklės.

Įsakymu taisyklės papildytos nauja nuostata dėl išankstinio mokesčių mokėtojo informavimo apie numatomą atlikti mokestinį tyrimą, įtvirtinant taisyklę, kad apie numatomą mokestinį tyrimą turi būti pranešama laisvos formos dokumentu ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki jo pradžios.

Be to, įsakymu numatytos išimtys, kai mokesčių mokėtojas apie būsimą mokestinį tyrimą nebūtų informuojamas – tai atvejai, kai:

• mokestinis tyrimas atliekamas dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo;
• atliekama mokesčio mokėtojo veiklos analizė (išskyrus atvejus, kai mokesčio mokėtojo paprašoma pateikti papildomą informaciją, duomenų ir / ar dokumentų).  

Įsakymu taip pat patvirtinta naujos redakcijos Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą forma FR0687, o forma FR0688 (Užduotis atlikti mokestinį tyrimą) papildyta priedu – FR0688P. Taisyklių pakeitimai, susiję su naujos redakcijos FR0688 ir FR0688P formų pildymu, įsigalios 2013 m. gegužės 1 dieną.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL OPERATYVINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO, JŲ REZULTATŲ ĮFORMINIMO IR TVIRTINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2013 m. vasario 4 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-10 buvo pakeistos Operatyvinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės.

Taisyklės papildytos nuostatomis, aptariančiomis mokesčių mokėtojo informavimo apie būsimą operatyvinį patikrinimą tvarką. Pvz., remiantis pakeitimu apie operatyvų patikrinimą turės būti pranešama ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienomis iki operatyvaus patikrinimo, apie patikrinimą mokesčių mokėtojas turės būti informuojamas laisvos formos raštu paštu arba elektroniniu būdu.

Taisyklėse pakeitimu taip pat nurodytos išimtys, kada mokesčių mokėtojams apie operatyvinį patikrinimą pranešti nereikės. Tai atvejai, kai:

• numatoma atlikti kontrolinius prekių (paslaugų) pirkimus;
• yra rizika, kad mokesčių mokėtojas paslėps ar sunaikins operatyviam patikrinimui atlikti reikiamus dokumentus, arba atsiras kitų aplinkybių, dėl kurių operatyvus patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų;
• turima informacijos apie daromus teisės aktų pažeidimus;
• pavedimas išrašomas tam tikrai teritorijai ir konkretus mokesčių mokėtojas iš anksto nėra žinomas;
• operatyvus patikrinimas yra susijęs su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu.

Taisyklių pakeitimu taip pat išdėstyti atvejai, kai pildomas operatyvaus patikrinimo pavedimo priedas (pvz., keičiant ar papildant operatyvų patikrinimą atliekančius pareigūnus, taip pat kai priimamas sprendimas pratęsti operatyvų patikrinimą). Minimi taisyklių punktai, reglamentuojantys atvejus, kai pildomas operatyvaus patikrinimo pavedimo priedas, įsigalios nuo 2013 m. gegužės 1 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PAGAL MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMŲ B KLASĖS PAJAMOMS, PAŽYMOS FR0471 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

2013 m. vasario 22 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-13 buvo pakeistos gyventojams išmokėtų išmokų pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Įsakymu buvo papildytas taisyklių priedas „Pajamų rūšių kodai“ – kodų sąrašas papildytas nauju 88 kodu, skirtu įrašyti gyventojo pagal paslaugų kvitą gautoms pajamoms.

Įsakymu taip pat buvo atlikti ir kai kurie kiti pakeitimai, susiję su Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymu, kuris įsigalios nuo 2013 m. balandžio 1 dienos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PALŪKANŲ UŽ MOKESTINĘ PASKOLĄ DYDŽIO NUSTATYMO 2013 M. ANTRAJAM KETVIRČIUI

LR finansų ministras 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K 084 nustatė, kad antrąjį 2013 m. ketvirtį (nuo balandžio 1 d.) už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną taikomas 0,01 % palūkanų dydis (toks palūkanų dydis takomas jau nuo 2010 m. trečiojo ketvirčio).

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL DELSPINIGIŲ DYDŽIO NUSTATYMO 2013 M. ANTRAJAM KETVIRČIUI

LR finansų ministras 2013 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K 085 patvirtino delspinigius 2013 m. antrajam ketvirčiui (nuo balandžio 1 d.) už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą dydį – 0,03 % už kiekvieną pavėluotą dieną (toks delspinigių dydis taikomas jau nuo 2010 m. ketvirtojo ketvirčio).

Daugiau informacijos galite rasti čia.

TEISĖS NAUJIENOS

LIETUVOJE RENGIAMASI EURO ĮVEDIMUI

2013 m. vasario 27 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 178 buvo sudaryta Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisija (toliau – Komisija), kurios tikslas užtikrinti, kad Lietuva tinkamai pasirengtų euro įvedimui.

Rengiantis bendrosios Europos valiutos įvedimui Lietuvoje, įvairios Komisijos darbo grupės pagal kompetenciją nagrinės, kaip padėti verslui pasirengti euro įvedimui, kaip apsaugoti vartotojus nuo galimų piktnaudžiavimų, kaip tinkamai informuoti visuomenę ir kitus aktualius klausimus.

Kartą per tris mėnesius Komisija ir koordinacinė darbo grupė bus informuojamos apie tai, kaip Lietuva atitinka Mastrichto konvergencijos kriterijus: infliacijos, biudžeto deficito, valstybės skolos, ilgalaikių palūkanų normos ir nacionalinės valiutos stabilumo rodiklius. Vyriausybė siekia įvesti eurą Lietuvoje 2015 metais.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PATIKSLINTA ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS NAUDOJANT ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS, TARIFŲ NUSTATYMO METODIKA

Atsižvelgiant į 2013 m. vasario 1 d. įsigaliojusias LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pataisas, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2013 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. O3-41 patikslino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką (toliau – Metodika).

Esminiai pakeitimai Metodikoje:

• tarifai bus perskaičiuojami 4 kartus per metus (iki šių pakeitimų elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai buvo nustatomi visiems metams);
• keičiamas mažos elektrinės apibrėžimas: mažosios elektrinės įrengtoji galia ribojama iki 10 kW (anksčiau – 30 kW).

2013 m. vasario 28 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-58 buvo patvirtinti elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2013 m. II ketvirčiui.  

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: