Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Sausis, 2013


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

2012 m. gruodžio 29 d. įsigaliojo Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 24 straipsnio, reglamentuojančio mokesčius, kurie gali būti atskaitomi iš vieneto pajamų, pakeitimo įstatymas.  

PMĮ 24 straipsnio pakeitimu buvo įtvirtinta galimybė iš pajamų atskaityti importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumas, neatskaitomas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) nuostatas bei apskaičiuotas nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų, neatsižvelgiant į tai, ar šios importo PVM sumos jau yra sumokėtos į biudžetą. Iki pakeitimo iš vieneto pajamų buvo galima atskaityti tik jau sumokėtas į biudžetą importo PVM sumas.  

Šie pakeitimai buvo atlikti siekiant PMĮ 24 straipsnio nuostatas suderinti su 2012 m. kovo 29 d. priimtu ES teisingumo teismo sprendimu byloje Nr. C-414/10, kuriuo neleista teisės atskaityti PVM susieti su tuo, ar asmuo faktiškai apmokėjo importo PVM, bei pagal šį sprendimą atitinkamai pakeistu PVMĮ.  

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PMĮ 39 STRAIPSNIO 3 DALIES KOMENTARO PAPILDYMO

2013 m. sausio 9 d. VMI prie FM parengė PMĮ 39 straipsnio 3 dalies komentaro  papildymą.

PMĮ 39 straipsnio 3 dalies komentaras papildytas naujais išaiškinimais ir pavyzdžiais, paaiškinančiais tvarką, kuria remiantis turi būti apmokestinamos Lietuvos vieneto pajamos, gaunamos iš kontroliuojamų užsienio vienetų. Tvarka siekiama užtikrinti, kad tos pačios užsienio vieneto pajamos Lietuvoje nebūtų apmokestinamos du kartus.  

Komentare įtvirtinta, kad tais atvejais, kai Lietuvos vienetas kontroliuoja užsienio vienetą per kitą Lietuvos vienetą (t. y. netiesiogiai), tai pozityviąsias pajamas į pelno mokesčio bazę turi įtraukti tik tas Lietuvos vienetas, kuris kontroliuoja užsienio vienetą tiesiogiai.

Kitokios pozityviųjų pajamų apmokestinimo taisyklės taikomos tais atvejais, kai Lietuvos vienetas kontroliuoja užsienio vienetą netiesiogiai per kitą užsienio vienetą – tokiu atveju Lietuvos vienetas turi skaičiuoti abiejų užsienio vienetų pozityviąsias pajamas.  

Dar vienas komentare įtvirtintas išaiškinimas susijęs su atvejais, kai to paties kontroliuojamo vieneto akcijų dalimis turi ir kontroliuojantis Lietuvos vienetas, ir jo dukterinė bendrovė, ir jo vadovas. Komentare nurodyta, kad tokiu atveju kiekvienas kontroliuojantis asmuo užsienio vieneto pozityviąsias pajamas į savo pelno / pajamų mokesčio bazę turėtų įtraukti proporcingai turimam akcijų skaičiui.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 31 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

VMI prie FM 2013 m. sausio 15 d. pakeitė ir papildė PVMĮ 31 straipsnio komentarą.

PVMĮ 31 straipsnio 2 dalies komentaras buvo papildytas 3 punktu. Papildyme aptartas vadinamųjų "mišrių" nuomos paslaugų sandorių, t. y. sandorių, kai kartu su nekilnojamuoju turtu yra išnuomojamas ir kitas jame esantis turtas, apmokestinimas. Komentare nurodyta, kad „mišrių“ nuomos sandorių atveju yra svarbu nustatyti, kuris iš sandorio elementų yra laikomas pagrindine paslauga, ir taikyti tai pagrindinei paslaugai taikomas apmokestinimo PVM taisykles. Kita vertus, jeigu sandorį sudarantys elementai nėra glaudžiai susiję, kiekvienas jų turi savarankišką tikslą, o klientui yra galimybė pasirinkti įsigyti tik pagrindinę prekę ar paslaugą, ar už papildomą mokestį įsigyti ir papildomą prekę / paslaugą, tai tokiu atveju kiekvienas elementas yra laikomas atskiru tiekimu ir PVM kiekvienas elementas apmokestinamas atskirai.

Komentare taip pat buvo atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai, susiję su PVMĮ 31 straipsnio pakeitimu, kai netaisyklinga kalbine prasme sąvoka "įrengimai" buvo pakeista į junginį "įrenginiai ar įranga".

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 57 STRAIPSNIO 1 DALIES KOMENTARO PAKEITIMO

2013 m. sausio 17 d. VMI prie FM parengė PVMĮ 57 straipsnio 1 dalies komentaro pakeitimą. Komentaro pakeitimai atlikti atsižvelgiant į nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusią naują PVMĮ 57 straipsnio redakciją.

Komentare, kaip ir įstatyme nurodyta, kad teisę į PVM atskaitą turi ne tik PVM mokėtojais įregistruoti asmenys, bet ir PVM mokėtojais neregistruoti Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, privalėję pateikti prašymą įregistruoti juos PVM mokėtojais pagal PVM įstatymo 71 ir 711 straipsnius, su sąlyga, kad jie prekes / paslaugas naudojo apmokestinamųjų prekių / paslaugų teikimui. Analogiškai teisę į PVM atskaitą turi PVM mokėtojais neįregistruoti užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie Lietuvoje tiekė / teikė PVM apmokestinamas prekes / paslaugas (su tam tikromis išimtimis).  

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 79 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. sausio 16 d. VMI prie FM parengė PVMĮ 79 straipsnio komentaro pakeitimą ir papildymą. Komentaras buvo pakeistas ir papildytas siekiant jo nuostatas suderinti su nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitusiu PVMĮ 79 straipsniu.

Vienas svarbiausių PVMĮ 79 straipsnio komentaro pakeitimų – tai pakeitimai, susiję su elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis (PVMĮ 79 straipsnio 11 dalies komentaras). Naujajame komentare buvo apibrėžta elektroninės PVM sąskaitos faktūros sąvoka, aptarti PVM sąskaitai faktūrai keliami kilmės autentiškumo, turinio vientisumo ir įskaitomumo reikalavimai, taip pat paaiškinta, kokiomis verslo kontrolės priemonėmis šie reikalavimai gali būti užtikrinami bei aptarti kiti su elektronine PVM sąskaita faktūra susiję aspektai. Komentare, be kita ko, išaiškinta, kad elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis yra laikomos:

• nuskanuotos popierinės PVM sąskaitos faktūros, kurios nuskenuojamos, siunčiamos ir gaunamos elektroniniu paštu;

• PVM sąskaitos faktūros, siunčiamos ir gaunamos elektroniniu paštu Word formatu;

• PVM sąskaitos faktūros, perduotos naudojant elektroninį faksą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 881 STRAIPSNIO KOMENTARO PARENGIMO

2013 m. sausio 9 d. VMI prie FM parengė PVMĮ 881 straipsnio, aptariančio prekių tiekimo / paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitas, komentarą. Iki šiol šiam straipsniui komentaro VMI prie FM nebuvo parengusi.

Komentaro nuostatos iš esmės parengtos atsižvelgiant į VMI prie FM viršininko 2009 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-103 patvirtintas taisykles, aptariančias prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos formą ir jos pildymo bei tikslinimo tvarką.

Remiantis komentaru, PVM mokėtojai, tiekiantys prekes / teikiantis paslaugas į kitą ES valstybę narę, kai tiekimo vieta yra kita ES valstybė narė, turi užpildyti ir vietos mokesčio administratoriui pateikti Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos FR0564 formą. Minėta ataskaita privalo būti pateikta tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas atitinkamą kalendorinį mėnesį tiekia prekes / teikia paslaugas kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams bent vienu iš šių atvejų:

• tiekia prekes kitos ES valstybės narės PVM mokėtojams, kai tokiam tiekimui pagal PVMĮ 49 straipsnį taikomas 0 % PVM tarifas (įskaitant naujų transporto priemonių ir akcizais apmokestinamų prekių tiekimą kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams, bei į Lietuvą importuotų importo PVM neapmokestinamų prekių tiekimą kitų ES valstybių narių PVM mokėtojams tam tikrais PVMĮ numatytais atvejais);  

• kai taikant 0 % tarifą verslo tikslais disponuojamas prekes PVM mokėtojas perveža iš Lietuvos teritorijos į kitą ES valstybę narę, kurioje jie registruoti PVM mokėtojais, kai toks prekių tiekimas pagal PVMĮ yra laikomas prekių tiekimu už atlygį;

• trikampės prekybos atveju (t. y. kitoje valstybėje narėje tos šalies PVM mokėtojams tiekiant iš kitos ES valstybės narės įsigytas prekes);

• suteikus paslaugas, kurių teikimo vieta yra laikoma kita ES valstybė narė, išskyrus paslaugas, kurios kitoje ES valstybėje narėje yra neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 % PVM tarifą.

Ataskaita yra teikiama iki kito mėnesio 25 dienos. Paaiškėjus pildymo klaidoms, ataskaita taisoma pateikiant visą (ne tik tikslinamais duomenimis užpildytą) ataskaitą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 83 STRAIPSNIO KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. sausio 9 d. VMI prie FM pakeitė ir papildė PVMĮ 83 straipsnio komentarą. PVMĮ 83 straipsnio 1−3 dalių komentaras buvo pakeistas ir papildytas atsižvelgiant į PVMĮ 83 straipsnio 3 dalies pakeitimus, kuriais remiantis buvo suvienodinti kreditinėms ir debetinėms PVM sąskaitoms faktūroms privalomi rekvizitai (iki tol jie skyrėsi).

Pakeistame ir papildytame komentare buvo nurodyta, kad tiek kreditinėse, tiek debetinėse PVM sąskaitose faktūrose turi būti nurodomi šie rekvizitai:

• visi PVM sąskaitai faktūrai privalomi rekvizitai, nurodyti PVMĮ 80 straipsnio 1 dalyje, įskaitant ir tuos rekvizitus, kurie nesikeičia (t. y. nėra tikslinami);

• kiti duomenys priklausomai nuo to, ar yra įmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys yra tikslinami:

o jeigu įmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami - tikslinamos PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, serija, numeris;

o jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami - pateikiami kiti duomenys apie tikslinamus apskaitos dokumentus (pvz., laikotarpis, kuriuo buvo patiektos prekės ar suteiktos paslaugos ir pan.).

• duomenys apie tai, kad tai kreditinė arba debetinė PVM sąskaita faktūra (nurodoma laisva forma).

PVMĮ 83 straipsnio 4 dalies komentaras buvo papildytas atsižvelgiant į nuo 2013 m. sausio 1 d.  įsigaliojusį PVMĮ 83 straipsnio papildymą 4 dalimi. Šiame komentare iš esmės atkartotos įstatymo nuostatos, suteikiančios teisę PVM mokėtojui savo pasirinkimu kreditiniuose ir debetiniuose dokumentuose nurodyti ne visus pirminės PVM sąskaitos faktūros rekvizitus pagal PVMĮ 80 straipsnio 1 dalį, kaip minėta prieš tai, o kur kas mažiau rekvizitų, taikomų  supaprastintoms PVM sąskaitoms faktūroms (rekvizitai nurodyti PVMĮ 80 straipsnio 9 dalyje). Tokia galimybė PVM mokėtojams suteikta neatsižvelgiant į tai, kokie rekvizitai – supaprastinti ar ne – yra nurodyti pirminėje PVM sąskaitoje faktūroje. Apribojimai šiai galimybei yra numatyti PVMĮ 79 straipsnio 14 dalyje (pvz., nuotolinės prekybos atveju ir pan.).  

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 92 STRAIPSNIO 1 IR 3 DALIŲ KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

VMI prie FM 2013 m. sausio 10 d. parengė PVMĮ 92 straipsnio, reglamentuojančio PVM mokėtojais neįregistruotų asmenų prievoles, susijusias su PVM mokėjimu, 1 ir 3 dalių komentaro pakeitimą ir papildymą. Komentaras buvo papildytas šiais pagrindiniais pakeitimais:

• PVMĮ 92 straipsnio 1 dalies komentare nurodyta, kad už tiekiamas prekes / teikiamas paslaugas skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM privalo ir juridinio asmens statuso neturintis Lietuvos Respublikoje įsteigtas kolektyvinio investavimo subjektas, kurio veiklos forma yra investicinis fondas;

• PVMĮ 92 straipsnio 1 dalies komentare nurodyta, kad skaičiuojant nurodytą 155,000 Lt sumą, be kitų anksčiau komentare nurodytų atvejų,  neatsižvelgiama ir į atlygį už šalies teritorijos ribų vykdomą prekių tiekimą ir / arba paslaugų teikimą;

• PVMĮ 92 straipsnio 1 dalies komentare taip pat įtvirtinta, kad kitos ES valstybės narės PVM mokėtojas, nuotoliniu būdu tiekiantis PVM apmokestinamąsias prekes (išskyrus akcizais apmokestinamas prekes) ir neįsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje, nors prievolė registruotis ir yra atsiradusi, privalo skaičiuoti ir mokėti į Lietuvos biudžetą PVM. PVM tokiu atveju jie privalo skaičiuoti nuo prekių, dėl kurių buvo viršyta registravimuisi PVM mokėtojui nurodyta riba, vertės;

• PVMĮ 92 straipsnio 3 dalies komentaras buvo pakeistas atsižvelgiant į nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitusią PVMĮ 92 straipsnio 3 dalį. Komentaro pakeitimu nurodyti Lietuvos Respublikos apmokestinamieji asmenys, kurie turi pateikti PVM apyskaitos formą FR0608 dėl to, kad jiems yra kilusi prievolė registruotis PVM mokėtojais, tačiau šie mokėtojais dar nėra  įsiregistravę.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL GPMĮ 2 STRAIPSNIO 34 DALIES IR 22 STRAIPSNIO 2 DALIES 1 PUNKTO KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. sausio 21 d. VMI prie FM parengė GPMĮ 2 straipsnio 34 dalies ir 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaro pakeitimą ir papildymą.

GPMĮ 2 straipsnio 34 dalies komentaras buvo papildytas nuostata, kad ir mažųjų bendrijų nariams iš bendrijų gautoms pajamoms, nuo kurių mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taikomas toks pats apmokestinimo režimas, koks yra taikomas neribotos atsakomybės vienetų (individualių įmonių ir ūkinių bendrijų) dalyvių gautoms pajamoms, bei padaryti kiti su šiuo papildymu susiję redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Komentare taip pat nurodyta, kad nenuolatinio Lietuvos gyventojo - individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario – gautos (išsiimtos) pajamos gali būti priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, jeigu remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis jam yra privaloma mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas.

GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaro pakeitimu nurodyta, kad nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario ar mažosios bendrijos nario – nenuolatinio Lietuvos gyventojo - gautos (išsiimtos) pajamos pagal pajamų mokesčio sumokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių individuali įmonė, ūkinė bendrija ar mažoji bendrija privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį. Tuo tarpu analogiškos pajamos, gaunamos nuolatinio Lietuvos gyventojo, yra priskiriamos B klasės pajamoms.

GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto komentaras pakeistas atsižvelgiant į atitinkamus GPMĮ 22 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimus, priimtus 2012 m. birželio 29 d. ir įsigaliojusius 2012 m. liepos 7 dieną.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL GPMĮ 16 STRAIPSNIO 1 DALIES KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. sausio 17 d. VMI prie FM parengė GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies komentaro pakeitimą ir papildymą. Komentaras atnaujintas siekiant jo nuostatas suderinti su pakeitimais, susijusiais su neribotos civilinės atsakomybės dalyvių ir mažųjų bendrijų narių gaunamų pajamų, priskiriamų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, apmokestinimu.

Komentare taip pat išskirtas minimalaus papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio (MPNPD) taikymas pajamoms iš paskirstytojo pelno, apmokestinamoms taikant 20 % ir taikant 15 % pajamų mokesčio tarifą. Komentare nurodyta, kad  iš pajamų, gaunamų iš paskirstytojo pelno, apmokestinamų 20 % tarifu, MPNPD negali būti atimamas, o iš paskirstytojo pelno pajamų, apmokestinamų 15 % tarifu – gali. Todėl iš mažosios bendrijos nario pajamų, gautų iš šios bendrijos paskirstytojo pelno, apmokestinamų taikant 20 % mokesčio tarifą, MPNPD negali būti atimamas. Tuo tarpu iš neribotos civilinės atsakomybės vieneto pajamų, gautų iš paskirstytojo pelno, MPNPD gali būti atimamas, kadangi šios pajamos apmokestinamos taikant 15 % pajamų mokesčio tarifą. 

Komentare taip pat įtvirtinta, kad GPMĮ 21 straipsnyje nurodytomis išlaidomis, be kita ko, negali būti mažinamos pajamos iš paskirstytojo pelno, kurioms taikomas 20 % tarifas. Atsižvelgiant į tai, neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvis, gavęs pajamų iš individualios įmonės ar ūkinės bendrijos paskirstytojo pelno (įskaitant priskirtas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms), šias pajamas gali sumažinti GPMĮ 21 straipsnyje patirtomis išlaidomis. Tuo tarpu mažosios bendrijos narys, gavęs pajamų iš mažosios bendrijos, GPMĮ 21 straipsnyje nurodytas išlaidas gali atimti tik iš tos pajamų sumos, kuri yra priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

Komentaro pakeitimu ir papildymu taip pat atlikti ir kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai, susiję su aukščiau išvardintais pakeitimais.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 1041 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2013 m. sausio 7 d. VMI prie FM viršininkas patvirtino (i) Mokestinės prievolės nustatymo mokesčių administratoriaus sprendimu taisykles ir (ii) Sprendimo dėl mokestinės prievolės nustatymo formą FR1119.

Taisyklės bei forma FR1119 patvirtintos atsižvelgiant į nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusį Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) papildymą 1041 straipsniu. Primintina, kad minėtas straipsnis reglamentuoja atvejus, kai mokesčių administratorius pats nustato mokesčių mokėtojui mokestinę prievolę, šiam laiku nepateikus mokesčių deklaracijos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO 1042 STRAIPSNIO ĮGYVENDINIMO

2012 m. gruodžio 31 d. VMI prie FM viršininkas patvirtino Mokesčių administratoriaus nurodymo mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1118 formos bei Sprendimo panaikinti mokesčių administratoriaus nurodymą mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais FR1200 formos pildymo taisykles.

Minėtų formų pildymo taisyklės buvo priimtos siekiant tinkamai įgyvendinti MAĮ 1042 straipsnį, reglamentuojantį atvejus, kai mokesčių mokėtojui tam tikram laikotarpiui, ne ilgesniam nei vieneri metai, nurodoma atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais, taip siekiant užtikrinti jo mokestinių prievolių vykdymą. Primintina, kad MAĮ 1042 straipsnis įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 dienos.  

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL REZIDAVIMO VIETOS NUOLATINIAMS LIETUVOS GYVENTOJAMS TVIRTINIMO

VMI prie FM, atsižvelgdama į gaunamus paklausimus ir vadovaudamasi tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymo praktika, 2013 m. sausio 28 d. raštu paaiškino, kokia tvarka yra patvirtinamas nuolatinių Lietuvos gyventojų rezidavimas. Primintina, kad toks patvirtinimas gyventojui reikalingas tuo atveju, kai jis gauna pajamų iš užsienio valstybės, su kuria Lietuva yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, ir nori, kad toje užsienio valstybėje jo gautoms pajamoms būtų pritaikytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytos mokesčio lengvatos.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PASLAPTYJE NELAIKOMOS INFORMACIJOS APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJĄ PASKLEIDIMO TRETIESIEMS ASMENIMS TAISYKLIŲ PAKEITIMO

VMI prie FM viršininko 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-119 buvo pakeistos Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisykles.

Taisyklėmis, be kita ko, suteikta galimybė naujojoje VMI interneto svetainėje www.nauja.vmi.lt viešai skelbti informaciją arba duomenis apie juridinius asmenis, kurie:

• turi mokestinių nepriemokų (išskyrus nepriemokas, kurių sumokėjimo terminas atidėtas arba išdėstytas arba dėl kurių vyksta mokestiniai ginčai ir dėl jų dar nėra įsiteisėjęs sprendimas ar nutartis);

• kuriems buvo duotas mokesčių administratoriaus nurodymas atsiskaityti negrynaisiais pinigais dėl jų galimo siekio išvengti mokestinės prievolės grynaisiais pinigais įvykdymo;

• laiku deklaravo ir sumokėjo mokesčius, ar kurie sumokėjo daugiausiai mokesčių, taip pat informacija apie kitų juridinių asmenų sumokėtus mokesčius.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL VERSLO LIUDIJIMĄ ĮSIGYJANČIOJO GYVENTOJO ATMINTINIŲ PATIKSLINIMO

2013 m. sausio 10 d. VMI prie FM pranešė, kad buvo atnaujintos trumpoji ir plačioji Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo atmintinės. Atmintinės patikslintos atsižvelgiant į pasikeitusį minimalios mėnesinės algos dydį, pasikeitusius reikalavimus kvito pildymui ir formai bei pasikeitusiomis buhalterinės apskaitos taisyklėmis, taikomomis besiverčiantiems veikla pagal verslo liudijimu.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL LEIDINIO „JURIDINIAMS ASMENIMS APIE NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESTĮ“ ATNAUJINIMO

VMI prie FM, atsižvelgdama į Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus ir papildymus, 2013 m. sausio 23 d. atnaujino leidinį „Juridiniams asmenims apie nekilnojamojo turto mokestį“.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL DVIGUBO APMOKESTINIMO SUTARČIŲ SU MEKSIKA IR INDIJA TAIKYMO

Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradėta taikyti Sutartis dėl pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, pasirašyta su Meksika bei Sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos, pasirašyta su Indija.

Iš viso šiuo metu Lietuva jau taiko 49 dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, pasirašytas su kitomis valstybėmis.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL „BALTOJO“ SĄRAŠO PAPILDYMO

Finansų ministras 2013 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1K-009 pakeitė užsienio valstybių arba zonų, kuriose įregistruotiems ar kitaip organizuotiems vienetams netaikomos PMĮ 39 straipsnio nuostatos, sąrašą, patvirtintą 2002 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 24 (vadinamasis "baltasis" sąrašas). Pakeitimu sąrašas buvo papildytas dviem naujomis valstybėmis - Meksika ir Indija (taigi iš viso į "baltąjį" sąrašą jau įtrauktos 49 valstybės).

Įsakymo nuostatos taikomos apskaičiuojant 2013 metų ir vėlesnių laikotarpių apmokestinamąjį pelną.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

TEISĖS NAUJIENOS

PRIIMTOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO PATAISOS

2013 m. sausio 17 d. Seimas priėmė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XII-169 (toliau – Įstatymas), kuriuo keičiamos saulės šviesos energijos elektrinių plėtros sąlygos.

Priimtos pataisos numato, kad visos didesnės nei 10 kW įrengtosios galios elektrinės dėl skatinimo kvotų turės konkuruoti aukcionuose. Skatinimo kvotas ir aukcionų regionus, taip pat skatinimo kvotų paskirstymo tvarką pavesta nustatyti Vyriausybei.

Įstatymas taip pat numato, kad leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, jeigu gamintojas numato plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 10 kW, ir juose galima gaminti elektros energiją tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams. Tokiu atveju gamintojas turi informuoti tinklų operatorių.

Įstatymo įgyvendinimo įstatyme Nr. XII-170 numatyta, kad iki pakeitimų įsigaliojimo (t.y. iki 2013 m. vasario 1 d.) išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumus statant saulės šviesos energijos elektrines galioja iki juose nurodyto termino pabaigos, tačiau ne ilgiau negu iki 2013 m. liepos 1 d. Asmenys, turintys minėtus leidimus, iki 2013 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai turi pateikti prašymą išduoti leidimą gaminti elektros energiją. Prašymo nepateikus, leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus netenka galios. Asmenys, iki 2013 m. liepos 1 d. nepabaigę plėtojimo darbų, iki šios dienos gali kreiptis į Energetikos ministeriją dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino pratęsimo, pateikdami įrodymus, kad atlikta ne mažiau 50 procentų projektui įgyvendinti numatytų investicijų.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PRIIMTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ ĮSTATYMO PATAISOS

2013 m. sausio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XII-148 (toliau – Įstatymas), kuriuo į nacionalinę teisę perkeliama 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/73/ES (iš dalies keičianti direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašus, ir direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo).

Be kitų pakeitimų ir papildymų, Įstatymas koreguoja profesionaliojo investuotojo apibrėžimą ir įtvirtina mažesnės rinkos kapitalizacijos įmonės sąvoką. Įstatyme numatyta, kad mažesnės rinkos kapitalizacijos įmone laikoma į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukta įmonė, kurios vidutinė rinkos kapitalizacija, remiantis paskutinių trejų kalendorinių metų kotiravimo verte metų pabaigoje, yra mažesnė kaip 100 milijonų eurų.

Įstatymas taip pat keičia sąlygas, susijusias su prospekto skelbimu. Įstatyme nustatyta, kad paskelbti prospektą nereikalaujama, kai (i) vertybiniai popieriai siūlomi mažiau kaip 150 (anksčiau – 100) fizinių ar juridinių asmenų kiekvienoje valstybėje narėje, neįskaitant profesionaliųjų investuotojų, ir/arba (ii) kai kiekvienas iš investuotojų įsigyja vertybinių popierių ne mažiau kaip už 100 tūkst. (anksčiau – 50 tūkst.) eurų, skaičiuojant atskirai kiekvienam siūlymui, ir/arba (iii) kai siūlomi vertybiniai popieriai, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 100 tūkst. (anksčiau – 50 tūkst.) eurų, kt.

Įstatymas nustato, kad prospekte turi būti pateikiama santrauka, kurioje nurodoma pagrindinė informacija, t.y. esminė informacija apie emitento, garanto veiklos pobūdį, siūlomų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių pobūdį ir su emitentu, garantu bei vertybiniais popieriais susijusią riziką. Nustatyta, kad į pagrindinę prospekto informaciją įtraukiamas (i) trumpas rizikos, susijusios su emitento ar bet kurio garanto pagrindinėmis charakteristikomis (įskaitant turtą, prievoles ir finansinę būklę) aprašas, (ii) trumpas su investavimu į vertybinius popierius susijusios rizikos ir pagrindinių šio investavimo charakteristikų (įskaitant su vertybiniais popieriais susijusias teises) aprašas, (iii) bendrosios siūlymo sąlygos (įskaitant mokestį, kurį emitentas arba vertybinių popierių siūlytojas numato imti iš investuotojo), (iv) išsamus įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje aprašas ir (v) siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas.

Įstatymu įtvirtinta, kad juridinis asmuo be kitų atvejų emitentu nelaikomas ir tada, kai visuotinis akcininkų susirinkimas, teismas ar kreditorių susirinkimas priima sprendimą jį likviduoti.

Pakeitimai įsigaliojo 2013 m. sausio 30 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: