Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Kovas, 2013


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS

DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 24 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 57 STRAIPSNIO 2 DALIES KOMENTARŲ PAKEITIMO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) parengė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 24 straipsnio 2 dalies komentaro bei 57 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimus.

PMĮ 24 straipsnio 2 dalies, reglamentuojančios iš pajamų atskaitomas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) sumas, komentaras buvo pakoreguotas siekiant jo nuostatas suderinti su atitinkamai pakeista PMĮ 24 straipsnio 2 dalimi (pakeitimas įsigaliojo nuo 2012 m. gruodžio 29 d.). Primintina, kad minėtu PMĮ 24 straipsnio 2 dalies pakeitimu buvo įtvirtinta galimybė iš pajamų atskaityti importo PVM sumas, neatskaitomas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) nuostatas bei apskaičiuotas nuo PMĮ nustatytų leidžiamų atskaitymų, neatsižvelgiant į tai, ar šios importo PVM sumos jau yra sumokėtos į biudžetą ar dar ne.

PMĮ 57 straipsnio 2 dalies komentaras buvo papildytas nuostatomis, kuriomis paaiškinta, kad mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir sudarymo reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai ir mažosios bendrijos turi teisę pasirinkti, ar tvarkydamos apskaitą ir sudarydamos finansines ataskaitas jos vadovausis:

• tik 38 verslo apskaitos standartu „Neribotos civilinės atskaitomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“; ar
• visais kitais verslo apskaitos standartais.

Be to, PMĮ 57 straipsnio 2 dalies komentaras taip pat buvo papildytas nuostata, paaiškinančia, kad valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, ir valdymo įmonės, veikiančios pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, apskaitą tvarkyti ir finansinių ataskaitų rinkinius turi sudaryti remdamosi tarptautiniais standartais. Ši nuostata taikoma 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedantiems ataskaitiniams laikotarpiams.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 101 STRAIPSNIO 1 DALIES KOMENTARO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

VMI prie FM parengė PVMĮ 101 straipsnio 1 dalies komentaro, aptariančio atvejus, kai PVM mokėtojo (kelionių organizatoriaus), įsigyjančio iš trečiųjų asmenų ir vėliau parduodančio galutiniam vartotojui, teikiamų turizmo paslaugų rinkinys gali būti laikomas viena paslauga, kuriai taikoma PVMĮ numatyta speciali PVM apmokestinimo schema, pakeitimus ir papildymus.

Komentaro 5 punktas buvo papildytas nuostatomis,  paaiškinančiomis, kad tuo atveju, kai kelionių organizatorius parduoda (perparduoda) galutiniam vartotojui tik vieną ar keletą konkrečių paslaugų, kurios savo esme nebūtinai yra susijusios su kelionėmis, tai šios paslaugos nelaikytinos turizmo paslaugomis ir joms maržos schema negali būti taikoma. Pavyzdžiui, jei teikiama tik maitinimo paslauga ir nėra aišku, kad ši paslauga yra teikiama turistui kaip turistinio paketo dalis, tai tokia paslauga nelaikoma turizmo paslauga, kuriai gali būti taikoma maržos schema.

Komentaro 9 punktas buvo papildytas paaiškinimu, kad kai sandoris dėl paslaugų teikimo susideda iš kelių elementų, turi būti įvertinama, ar PVM tikslais toks sandoris turi būti laikomas vienu ar keliais atskirais sandoriais. Sprendžiant, kokias kitas su paslaugos teikimu susijusias papildomas paslaugas reikia įtraukti į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę, kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjamas atskirai ir turi būti atsižvelgiama į pirkėjo tikslus ir kitas aplinkybes.

PVMĮ 101 straipsnio 1 dalies komentaras taip pat buvo papildytas nauju 10 punktu. Jame, remiantis ETT formuojama praktika (pvz., sprendimais bylose C-349/96 ir C-41/04), paaiškinta, kad jei vienas ar keli elementai sudaro pagrindinę paslaugą, o suteiktos papildomos paslaugos neturi savarankiško tikslo, bet tik padaro pagrindinę paslaugą klientams patrauklesnę, yra laikoma, jog įvyko vienos paslaugos teikimas. Tuo tarpu, jeigu papildoma paslauga turi atskirą savarankišką tikslą, o klientui yra galimybė pasirinkti gauti tik pagrindinę, ar pagrindinę ir papildomas paslaugas už papildomą atlygį, tai tokios paslaugos gali būti laikomos savarankiškomis paslaugomis ir į pagrindinio sandorio apmokestinamąją vertę neįtraukiamos.

Tais atvejais, kai kelionių organizatorių teikiamos paslaugos galutiniams vartotojams susideda iš daugelio elementų, tai nustatant, ar šios paslaugos laikytinos turizmo paslaugomis, ar ne, reikėtų vadovautis šiais kriterijais:

• suteiktos paslaugos yra būdingos kelionei (kelionei būdingos pagrindinės paslaugos: keleivių vežimo, apgyvendinimo, maitinimo, ekskursijų paslaugos ir pan.);
• kelionė organizuojama pažintiniais, profesiniais dalykiniais, etniniais, kultūriniais, rekreaciniais, sveikatinimo, sveikatingumo, religiniais ar kitais specialiais tikslais keliaujant po savo ar kitas šalis ir bent vienai nakvynei, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus apsistojant ne savo gyvenamojoje vietoje;
• suteiktų paslaugų rinkinys teikiamas vienos kelionės metu ir šiame paslaugų rinkinyje be kitų paslaugų yra bent viena 1 punkte nurodyta kelionei būdinga paslauga.

Komentare taip pat pateikti du pavyzdžiai, iliustruojantys sąlygas, kurios turi būti patenkintos norint taikyti maržos schemą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

DĖL IMPORTO PVM SUMOKĖJIMO KONTROLĖS PERĖMIMO PAŽYMOS FORMOS IR JOS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIOMIS GALIOS

Remiantis 2013 m. vasario 11 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-12, nuo 2013 m. kovo 1 d. neteko galios VMI prie FM 2002 d. liepos 2 d. įsakymas Nr. 202 „Dėl importo PVM sumokėjimo kontrolės perėmimo pažymos formos ir jos išdavimo taisyklių“.

Minėtas įsakymo panaikinimas yra susijęs su nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojusiu pakeitimu, kuriuo remiantis Lietuvos PVM mokėtojai importo PVM už į Lietuvą importuotas prekes turi mokėti į VMI prie FM, o ne į muitinės sąskaitą, kaip tai buvo daroma iki tol.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REGISTRO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

VMI prie FM viršininko 2013 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. VA-16 buvo pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas VMI prie FM viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. VA-55 “Dėl PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo“. Primintina, kad įsakymu Nr. VA-55 buvo patvirtintos PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklės, Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0671 forma ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenų FR0672 forma.

Patikslinimai atlikti remiantis LR finansų ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-424, kuriuo patvirtintos Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo įforminimo viena PVM sąskaita faktūra taisyklės. Naujojoje įsakymo redakcijoje terminas „bendra PVM sąskaita faktūra“ pakeistas į „viena PVM sąskaita faktūra“, taip pat atlikti kiti redakcinio bei techninio pobūdžio pakeitimai.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PVMĮ 5(1) STRAIPSNIO 2 DALIES 5-7 PUNKTUOSE NURODYTAIS TIKSLAIS Į KITĄ ES VALSTYBĘ NARĘ IŠVEŽAMŲ PREKIŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

Remiantis 2013 m. kovo 21 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-21, buvo patikslintas PVMĮ 5(1) straipsnio 2 dalies 5-7 punktuose nurodytais tikslais į kitą ES valstybę išvežamų prekių registravimo taisyklių 3.1 punktas. Minimas punktas buvo papildytas siekiant jo nuostatas suderinti su PVMĮ 5(1) straipsnio 2 dalies 5 punktu, kurio pakeitimai įsigaliojo nuo 2013 m. sausio 1 dienos.

Pakeitime buvo įtvirtinta, kad taisyklėmis, be kita ko, privaloma vadovautis, kai apmokestinamasis asmuo prekes iš LR įveža į kitą ES valstybę, kurioje bus atliekami šių prekių vertinimo darbai, su sąlyga, kad tai atlikus, prekės bus grąžinamos atgal į Lietuvą ir tam pačiam apmokestinamajam asmeniui. Iki taisyklių pakeitimo vertinimo darbai į taisyklių taikymo apimtį nebuvo įtraukti.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMŲ

Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo LR Vyriausybės 2013 d. vasario 20 d. nutarimas Nr. 163, kuriuo buvo pakeistas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių“. Pakeitimai buvo atlikti siekiant nutarimo Nr. 780 nuostatas suderinti su PVMĮ 80 straipsnio 4 dalies pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2013 m. sausio 1 dienos.  Primintina, kad PVMĮ 80 straipsnio 4 dalis numato reikalavimus PVM sąskaitoms faktūroms, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių tiekėjų / keliems pirkėjams bendrai tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos. 

Pakeitimu Nutarimo Nr. 780 2.7 punktas buvo papildytas trečiąja pastraipa, kurioje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena PVM sąskaita faktūra įforminamos kelių PVM mokėtojų ar keliems asmenims bendrai tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos, išlaidos pagal šias PVM sąskaitas faktūras gali būti pripažįstamos sąnaudomis, jeigu jose yra visi teisės aktuose nustatyti privalomi rekvizitai.

Be minėto pakeitimo, taip pat buvo naujai išdėstytas Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių 13 punktas, aptariantis rekvizitus, nurodomus, kai prekės tiekiamos bendrai advokatų kontoros advokatams, notarų biuro notarams, taip pat kitais atvejais, nustatytais 2004 m. birželio 2 d. LR finansų ministro įsakyme Nr. 1K-207. Pagal naująjį reglamentavimą, PVM sąskaitoje faktūroje finansų ministro nustatyti pirkėjus identifikuojantys rekvizitai turi būti nurodomi vietoj pirkėjo pavadinimo arba vardo, pavardės (jei tai fizinis asmuo) ir PVM mokėtojo kodo. Iki pakeitimo minėti finansų ministro nustatyti pirkėjus identifikuojantys rekvizitai turėdavo būti nurodomi vietoj pirkėjo kodo (asmens kodo).

Daugiau informacijos galite rasti čia.

TEISĖS NAUJIENOS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO

2013 m. kovo 1 d. įsigaliojo Fizinių asmenų bankroto įstatymas Nr. XI-2000 (toliau – Įstatymas), kurio paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ar kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą.

Įstatyme numatyta, kad nemokus fizinis asmuo turi teisę pateikti apylinkės teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Fizinis asmuo laikomas nemokiu, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurių suma viršija 25 Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas, t. y. 25 000 LTL. Įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo skolinių įsipareigojimų atsiradimo laikotarpį.

Įstatymas taip pat nurodo, kad bankrutuojantis fizinis asmuo turi parengti planą, skirtą fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti ir jo mokumui atkurti. Kreditoriams pritarus šiam planui, jį turės patvirtinti teismas. Šio plano įgyvendinimo trukmė negalės būti ilgesnė negu 5 metai. Pasibaigus plano įgyvendinimo terminui, likę neįvykdyti įsipareigojimai bus nurašomi.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

2013 m. kovo 28 d. buvo priimtas Įmonių bankroto įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XII-208 (toliau – Įstatymas), kuris keičia galiojančią bankroto administratorių atrankos ir skyrimo tvarką.

Įstatymu įtvirtinta, kad bankroto administratoriaus kandidatūra bus parenkama naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Kompiuterinė programa turės užtikrinti, kad bankroto administratorius būtų parenkamas atsitiktine tvarka, įvertinant įmonę apibūdinančius kriterijus: dydį, veiklos rūšį, bankroto proceso vykdymo ypatumus ir kt. Kompiuterinė programa nebus taikoma bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka.

Įstatymas nustato, kad kompiuterine tvarka atrinkto bankroto administratoriaus kandidatūrą turės patvirtinti teismas, priimdamas nutartį dėl administratoriaus paskyrimo. Ši nutartis neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota.

Priimtomis pataisomis taip pat reglamentuojami pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių reikalavimų ginčijimo bei kiti klausimai.

Pakeitimai įsigalios 2015 m. sausio 1 dieną.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: