Ez a weboldal sütiket használ, hogy felhasználóbarát és személyre szabott szolgáltatásokat tudjon nyújtani látogatói számára. A weboldal böngészésekor engedélyezheti vagy blokkolhatja a sütik használatát. A sütikkel kapcsolatos további információkat, és a böngészőben történő beállításuk leírását a Deloitte Süti Útmutatóban találja.

könyvjelző Email Oldal kinyomtatása

Nyereményjáték-szabályzat 2012

Munkaerő-piaci felmérés

Nyereményjáték-szabályzat

A Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044100; székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, a továbbiakban: Szervező) szerencsejátéknak nem minősülő nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.

A Nyereményjáték leírása és a Nyereményjátékban részt vevő személyek

A Nyereményjáték 2012.11. 12. napjától 2012.12.14. napjáig tart.

A Nyereményjátékban azok jogosultak részt venni, akik annak időtartama alatt a Szervező munkaerő-piaci felmérését teljesen és hiánytalanul kitöltik és e-mail címüket a kérdőívben megadják.

Nyereményjátékban történő részvétel feltétele, hogy a résztvevő elfogadja jelen Nyereményjáték-szabályzatot és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Nyereményjátékban való részvétellel, jelen szabályzat résztvevő által elfogadottnak tekintendő.

A Nyereményjáték időtartamán kívül regisztráló személy a Nyereményjátékban történő részvételre nem jogosult. Határidőn túl történő regisztráció esetén a Szervező a részvételre jelentkezőnek semmilyen tájékoztatást nem köteles küldeni.

A Nyereményjátékban – az annak alapjául szolgáló kérdőívben foglaltaknak megfelelően - részt vehet minden 18-26 év közötti természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és felsőoktatási intézmény hallgatója vagy fiatal diplomás, okleveles pályakezdő.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.).
  • Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


Nyeremény

Az első száz résztvevő, aki a nyereményjáték-szabályzatnak megfelel, fülhallgatót kap
Főnyeremény: Apple iPad 3 16GB Wifi Fekete MC705HC/A

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem váltható át és át nem ruházható. A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

Sorsolás, nyertes résztvevő értesítése

A főnyeremény sorsolásra 2012. december 18-án kerül sor. Szervező a nyertes résztvevőt a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé.

Az értesítés során a nyertes résztvevő a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, születési dátum, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, diákigazolvány vagy diploma/oklevél másolata.

A sorsolás közjegyző jelenléte nélkül zajlik.

Nyeremény átvétele

A fülhallgatókat a Szervező postai úton juttatja el a nyertesekhez.

A Szervező a főnyereményt a nyertes résztvevővel egyeztetett időpontban személyes találkozó során adja át. A nyertes résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a nyeremény átvételéről készült fotót a Szervező Facebook oldalán közölje.

Adatkezelés

A jelen adatkezelés célja a piackutatás végzése, illetve a résztvevő a Nyereményjátékban való részvétele.

A résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy:

  • megadott adatai (név, e-mail cím, illetve a nyertes esetén további adatként a születési dátum, lakcím, telefonszám, személyi igazolvány szám, diákigazolvány vagy diploma/oklevél másolata is) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;
  • amennyiben nyertes, úgy a nevét, születési dátumát, lakcímét, telefonszámát, személyi igazolvány számát, diákigazolvány vagy diploma/oklevél másolatát a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja a Nyeremény Felajánlónak.


A jelen adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-57763/2012.

A Nyereményjáték tekintetében adatkezelésnek minősül a résztvevő által megadott adatok felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása.

Az adatkezelés időtartama megegyezik a Nyereményjáték időtartamával. A Nyereményjáték befejezését követően a résztvevők adatait a Szervező törli a rendszeréből.

Az adatkezelés során a Szervező minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz és rendelkezik minden olyan eljárási szabállyal, amely alapján a résztvevő adatait megvédi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

A résztvevők által megadott adatokat a Szervező titokként kezeli, azt kizárólag az résztvevők Nyereményjátékban történő részvétele érdekében használja fel, illetéktelen harmadik személyeknek nem adja ki, nyilvánosságra nem hozza.

Résztvevő jogosult a Szervezőtől tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. Amennyiben résztvevő a Nyereményjáték időtartamának lejártát megelőzően kéri adatainak törlését, úgy elveszíti jogosultságát az abban való részvételre. Résztvevő írásbeli kérelmére Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címéről. Erre irányuló kérelem esetén a Szervező a fentiekről a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül írásban tájékoztatja résztvevőt. Jogainak megsértése esetén résztvevő jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni. A törvényszék a kérelem tárgyában soron kívül jár el.

Felelősség kizárása

A regisztráció hiányosságáért (e-mail cím elírása stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, résztvevőt terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a résztvevőket terheli. A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve a Nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

A résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Amennyiben a Nyereményjátékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről a deloitteinhungary@deloittece.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levél tárgyában tüntesse fel, hogy „munkaerő-piaci felmérés – nyereményjáték”.

Kapcsolódó oldalak

Kapcsolat: