This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Tax Alert - Verouudistukset 2014 – Varaudu jo nyt

9.4.2013

Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat sopineet 4.4.2013, että kehysriihessä 21.3.2013 päätettyä verouudistusta tarkennetaan osinkoverotuksen osalta. Hallitus täydentää 27.3.2013 julkaistua kehyspäätöstä tarkennetun osinkoveromallin mukaiseksi. Tehtyjen tarkistusten jälkeen osinkotulojen verotus yleisesti ottaen kevenee. Vahvan nettovarallisuuden omaavien yritysten jakamien osinkojen verotus kuitenkin kiristyy aiemmin julkaistuun kehyspäätökseen verrattuna. Muilta osin verouudistuksen rakenne ja pääkohdat säilyvät ennallaan. Verouudistuksen yksityiskohdat tarkentuvat vasta lainvalmistelun yhteydessä, jolloin uudistuksen tavoitellut vaikutukset tulonjakoon ja verokertymiin selventyvät sekä tarvittavat lisätoimet tulonmuuntamisen ja muun verosuunnittelun rajoittamiseksi täsmentyvät.

Uudistuksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia suomalaisten omistajayrittäjien ja heidän yritystensä verotukseen. Muun muassa osinkoverotuksen muutokset tulisi ottaa huomioon jo vuoden 2013 osingonjaoista päätettäessä omistajayrittäjän ja yrityksen kokonaisverotuksen optimoimiseksi, sillä erityisesti nettovarallisuudeltaan varakkaampien yritysten jakamien osinkojen verotus voi kiristyä muutosten johdosta.

Yhteisöverokanta laskee 20 prosenttiin

Hallitus on sopinut yhteisöverokannan alentamisesta 20 prosenttiin verovuodesta 2014 alkaen.

Verokantamuutos voi tietyissä tilanteissa vaikuttaa efektiiviseen veroasteeseen jo vuonna 2013 ja tulisi ottaa huomioon mm. konsernitilinpäätöksen laskennallisten verojen laskennassa. Verotettavan tulon jakautumiseen verovuosille 2013 ja 2014 voidaan vaikuttaa verolainsäädännön sallimilla mm. poistoihin ja muihin jaksotuksiin liittyvillä valinnoilla.

Tarkistettu osinkoverouudistus – ota mahdolliset vaikutukset huomioon jo vuoden 2013 osingonjakoja päätettäessä

Vuodesta 2014 alkaen luonnollisten henkilöiden saamia osinkoja verotetaan pääomatulona:

  • Muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saatu osinko on osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa vastaavalta määrältä 25 prosenttisesti veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttisesti verovapaata tuloa 150 000 euroon saakka (aikaisemmassa mallissa verovapaan osingon määrälle ei oltu säädetty ylärajaa). Mikäli osinko ylittää joko euromääräisen rajan (150 000 euroa) tai 8 prosentin vuotuisen tuoton, ylittävästä osingosta 15 prosenttia on verovapaata tuloa ja 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa (aikaisemmassa mallissa 8 prosentin vuotuisen tuoton ylittävältä osalta osinko oli kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa).
  • Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saadut osingot verotetaan 85 prosenttisesti pääomatulona (aikaisemmassa mallissa julkisesti noteeratuista yhtiöstä saatu osinko oli kokonaisuudessaan veronalaista pääomatuloa).

Yhtiön ja omistajayrittäjän kokonaisverotuksen optimoimiseksi uudistusten mahdolliset vaikutukset tulisi laskea ja ottaa huomioon jo suunniteltaessa vuoden 2013 osingonjakoa:

  • Kannattaako osingonjakoa lykätä kokonaan tai osittain vuodelle 2014?
  • Kannattaako vuonna 2013 jakaa matemaattiselle arvolle laskettavan 9 % vuotuisen tuoton puitteissa 60.000 euron verovapaan osingon enimmäismäärän lisäksi maksimaalinen pääomatulo-osinko (edellyttäen, että yhtiöllä on korkea osakkeen matemaattinen arvo, joka mahdollistaa suuremman osingon jakamisen vuotta 2014 pienemmin verokustannuksin)?
  • Kannattaako omistajayrittäjän ottaa yhtiöstä jatkossa ulos enemmän palkkaa?

Osinkolaskelmissa tulee lisäksi ottaa huomioon, että pääomatuloverotusta kiristetään vuoden 2014 alusta alkaen siten, että yli 40.000 euron (nykyisin 50.000 euron) pääomatuloja verotetaan 32 prosentin verokannalla.

Kehyspäätöksen osinkoverouudistus ei koske yhtiöiden saamia osinkoja.

Muita kehysriihessä sovittuja verouudistuksia

  • Alun perin vuosille 2013 – 2015 säädetyn määräaikaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen voimassaoloaikaa lyhennetään yhdellä vuodella. Vastaavasti lyhennetään uusien tehtaiden ja työpajojen sekä tehtaissa ja työpajoissa käytettävien uusien koneiden ja laitteiden korotettujen poistojen voimassaoloaikaa. Huojennuksia sovelletaan vain vuosien 2013 – 2014 verotuksessa, ei enää verovuonna 2015.
  • Yritysten edustuskulut säädetään kokonaan vähennyskelvottomiksi verovuodesta 2014 alkaen. Nykyisin edustuskuluista voidaan vähentää verotuksessa 50 prosenttia.
  • Pitkäaikaisista investoinneista verotuksessa vähennettävät poistot muutetaan hyödykekohtaisiksi vuodesta 2014 alkaen.

Mahdollinen T&K-toiminnan laskennallisen lisävähennyksen ja/tai tuotannollisen toiminnan korotettujen poistojen soveltuminen vuosille 2013 – 2014 tulisi tarkistaa. Verouudistukset voivat vaatia myös kirjanpitojärjestelmien päivittämistä, mm. poistolaskennan ja käyttöomaisuuskirjanpidon osalta.

Muita uudistuksia elinkeinotulon verotukseen on odotettavissa Valtiovarainministeriön asettamalta asiantuntijatyöryhmältä, jonka selvitykselle on annettu lisäaikaa 30.6.2013 saakka. Asiantuntijatyöryhmän tehtävänantoon kuuluvat muun muassa konserniverotuksen, tulolähdejaon ja tappiontasausjärjestelmän uudistaminen.

Lisätietoja antavat

Deloitte & Touche Oy
Puh: +358 (0)20 755 500

Jani Hirvonen
Puh: + 358 (0)20 755 5335

Tarmo Puustinen
Puh: + 358 (0)20 755 5404

Juha Mäkäräinen
Puh: +358 (0)20 755 5811

Hanna Leikkola
Puh: + 358 (0)20 755 5495

etunimi.sukunimi@deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää