This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalized service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them.

Bookmark Email Print this page

Investment incentive document services

Within the context of investment incentive legislation, incentives for investments are:
    a. Customs duty and collective housing fund exemption
    b. Value added tax exemption
    c. Tax, duty and fee exemption
    d. Credit allocation
Regions are divided into three categories as developed, normal, priority regions for development in the meaning of applying these incentives
Minimum permanent investment limits for getting investment incentive document are:
    a. Investments that is made in the priority regions 200.000 New Turkish Liras
    b. Investments that is made in other regions 400.000 New Turkish Liras
Investment incentive documents are issued by undersecretariat for treasury and it could be obtained by Deloitte Ankara office. 

To learn more, contact  Veysel Türkmen.

Deutsch:

Die Investitionsförderung Unterlage 

Im Rahmen vom Investionsförderung Gesetzgebung, stehen folgende Förderungen;

    a. Zoll Steuer, und Massen-Behausung Fond Befreiung.
    b. Mehrwertsteuer Befreiung
    c. “Steuer, Abgabe, Gebühr’’ Befreiung
    d. Kredit Zuweisung

Im Hinsicht der Anwendung der Investionsförderung die Gebiete sind in drei kategorien aufgeteilt, entwickelte Gebiete, normale Gebiete , und Gebiete bevorzugt für Entwicklung 

Mindest Permanent Investition Betrag, nötig um die Investitionsförderung Unterlage zu bekommen sind;

    a.  Für Investition in Gebieten bevorzugt für Entwicklung 200.000 Neue Türkische Lira 

    b. Für Investition in anderen Gebieten 400.000 Neue Türkische Lira

Die Investitionsförderung Unterlagen, werden vom Schatzamt in Ankara erteilt und können von Deloitte Ankara beschaffen werden.

Bitte kontaktieren Sie mit  Veysel Turkmen für weitere Information.

Turkish:

Yatırım Teşvik Belgesi
Yatırım Teşvik mevzuatı kapsamında yatırımlara sağlanan destek unsurları şunlardır:
    a. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası 
    b. Katma Değer Vergisi istisnası
    c. Vergi, resim ve harç istisnası
    d. Kredi tahsisi.
Destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrılmıştır.
Yatırımın, Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının halen:
    a. Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası
    b. Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası
olması gerekmektedir.
Müşavirliğimizce yukarıda kısaca sıralanan teşvik unsurlarından faydalanmak isteyen mükelleflerin Ankara’da bulunan Hazine Müsteşarlığından Yatırım Teşvik Belgesi alması gerekmekte olup Belge Ankara ofisimizce temin edilmektedir.

Daha fazla bilgi için  Veysel Türkmen ile iletişim kurabilirsiniz.

Stay connected: