Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Pravidla používání

Těmto Pravidlům používání (dále jen „pravidla“) podléhají ty části webových stránek deloitte.com, které mají v levém horním rohu označení „Globální>Česká republika“ (tyto části jsou dále označovány jako „tato webová stránka“).  

Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito pravidly. Pokud s pravidly nesouhlasíte, nejste oprávněni tuto webovou stránku používat a měli byste tedy ihned její užívání ukončit.

Tuto webovou stránku provozuje společnost Deloitte Advisory s.r.o. (dále jen „my“). 

Kromě této webové stránky existují jednotlivé globální, státní a regionální stránky či stránky zaměřené na jednotlivá odvětví poskytování služeb s názvem deloitte.com, které jsou odpovídajícím způsobem označeny v levém horním rohu. Tyto samostatné globální, státní a regionální stránky a stránky zaměřené na jednotlivá odvětví poskytování služeb provozuje společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) nebo jiná členská firma DTTL než my, nebo jedna z našich či jejich spojených osob (všechny výše jmenované osoby včetně nás jsou dále označovány jako „síť Deloitte“).

Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme obsah této webové stránky my nebo jiná členská firma sítě Deloitte.

Pokud není uvedeno jinak, máte právo obsah této webové stránky prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat (ne však měnit), a to za podmínky, že (i) jej používáte pouze pro informační, nikoli komerční účely a že (ii) jakákoli kopie obsahu bude povinně obsahovat dovětek o autorských právech či jiné případné označení v souvislosti s obsahem. 

Nejste oprávněni kopírovat či používat jakýkoli software, patentované procesy či technologie použité na této webové stránce.

Kromě případů výslovně popsaných v tomto dokumentu nejste oprávněni používat názvy „Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo Deloitte, logo Deloitte Touche Tohmatsu či jiné registrované i neregistrované obchodní známky sítě Deloitte, které se na této webové stránce objevují.

Odkazy na obchodní známky jiných stran uvedené na této webové stránce byly použity pouze pro účely identifikace a nejsou známkou toho, že uvedené strany schválily tuto webovou stránku nebo jakýkoli její obsah. Tato Pravidla používání Vás nijak neopravňují k používání obchodních známek ostatních stran.


Vyloučení a omezení odpovědnosti 

TATO WEBOVÁ STRÁNKA OBSAHUJE POUZE OBECNÉ INFORMACE A JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM ČI PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ ANI SLUŽBY. NEŽ UČINÍTE JAKÉKOLI ROZHODNUTÍ ČI PODNIKNETE KROKY, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT VAŠE FINANCE ČI PODNIKÁNÍ, MĚLI BYSTE JE PROKONZULTOVAT S KVALIFIKOVANÝM ODBORNÝM PORADCEM.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE UVEŘEJŇOVÁNA TAK, „JAK JE“ A S OHLEDEM NA NI NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ TVRZENÍ ČI ZÁRUKY. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEZARUČUJEME BEZCHYBNOST TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ANI SPLNĚNÍ JAKÝCHKOLI KONKRÉTNÍCH KRITÉRIÍ VÝKONNOSTI ČI KVALITY.  VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK, VČETNĚ MJ. ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, OPRÁVNĚNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI A PŘESNOSTI.

TUTO WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A BERETE NA SEBE PLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZTRÁTY V DŮSLEDKU JEJÍHO POUŽITÍ. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI REPRESIVNÍ ŠKODY ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, AT UŽ K NIM DOŠLO V RÁMCI SMLUVNÍ ČI ZÁKONNÉ ČINNOSTI, PŘEČINEM (VČ. MJ. NEDBALOSTI) ČI JINAK.

NĚKTERÉ ODKAZY UVEDENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ODKAZUJÍ NA ZDROJE PROVOZOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI, NAD NIMIŽ NEMÁME KONTROLU, VČETNĚ STRÁNEK, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ WEBU DELOITTE.COM A DALŠÍCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH OSTATNÍMI ČLENSKÝMI FIRMAMI SÍTĚ DELOITTE. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ TVRZENÍ ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO ZDROJŮ A WEBOVÝCH STRÁNEK.

VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ NEJEN PRO NÁS, ALE TAKÉ PRO VŠECHNY OSTATNÍ ČLENSKÉ FIRMY SÍTĚ DELOITTE.    

POKUD JSOU JAKÁKOLI Z TĚCHTO PRAVIDEL POUŽÍVÁNÍ V NĚKTERÉ JURISDIKCI NEPLATNÁ NEBO NEVYMAHATELNÁ, (I) MĚLA BY BÝT V DANÉ JURISDIKCI PŘEFORMULOVÁNA TAK, ABY CO NEJLÉPE SPLŇOVALA SVŮJ ZÁMĚR, PŘIČEMŽ OSTATNÍ PRAVIDLA ZŮSTÁVAJÍ PLATNÁ A ÚČINNÁ V PLNÉM ROZSAHU A (II) VE VŠECH OSTATNÍCH JURISDIKCÍCH ZŮSTÁVAJÍ TATO PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PLATNÁ A ÚČINNÁ V PLNÉM ROZSAHU.

 

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube