Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Vzdělávací centrum - Praktický průvodce právními tématy

Datum a čas zahájení

11. duben 2013 8:30

Datum a čas ukončení

11. duben 2013 13:00

Časové pásmo:

(GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague

Místo konání

Deloitte, Nile House
Karolinská 654/2
Praha 8 – Karlín 186 00
Česká republika

Možnosti registrace

Online

Registrace pro akci je uzavřena.

Série je určena především těm pracovníkům, kteří se z titulu své se pozice vyjadřují ke znění smluv, uzavírají smlouvy, činí rozhodnutí za společnost nebo řeší jakékoliv jiné právní otázky, ale přitom nemají formální právní vzdělání. Školení přístupnou formou provází nejčastějšími situacemi, se kterými se lze v praxi setkat a upozorňuje na nejčastější chyby a rizika.

 

Proč školení od nás?

 

      •   

Vhodné pro všechny, kteří si chtějí rozšířit nebo osvěžit své znalosti práva

      •   

Vše je vysvětleno prostřednictvím praktických příkladů a případových studií

      •   

Žádné velké sály, maximálně 30 účastníků v každém modulu

      •   

Možnost bezprostřední komunikace s přednášejícími

      •   

Naši školitelé jsou přední specialisté na danou problematiku

 

Jak školení probíhá?

 

      •   

Školení je rozděleno do 5 bloků po 4 hodinách

      •   

Probíhá vždy od poloviny února do poloviny března

      •   

Bloky lze libovolně kombinovat podle potřeby

      •   

Koná se ve školících prostorách společnosti Deloitte v Praze

 

Kdy?

 

Datum a čas:
vždy 8:30 – 13:00 včetně přestávky

 

1. modul – Nový zákon o obchodních korporacích

21. 2. 2013

2. modul – Postavení a odpovědnost orgánů společnosti ve srovnání s novou úpravou od roku 2014

1. 3. 2013

3. modul – Pracovně právní vztahy v podnikatelské praxi

8. 3. 2013

4. modul – Rizika vnitropodnikových smluv

15. 3. 2013

5. modul – Nový Občanský zákoník – hrozba nebo příležitost

11. 4. 2013

 

 

Místo:
Deloitte, Nile House, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

 

 

Cena

 

      •   

Cena jednoho modulu je 2 990 Kč + 21 % DPH

      •   

Cena balíku všech 5 modulů je 12 700 Kč + 21 % DPH (15 % sleva)

      •   

Občerstvení v průběhu školení je zahrnuto v ceně

 

Program

 

1. modul – 21. 2. 2013 

Nový zákon o obchodních korporacích – právní minimum pro management

      •   

Systém nové právní úpravy aneb kde co hledat

      •   

Přechodná ustanovení ve vztahu k zakladatelským dokumentům aneb co a v jaké lhůtě je nutné změnit

      •   

Orgány právnických osob – požadavky na výkon funkce, péče řádného hospodáře

      •   

Podnikatelská seskupení, zpráva o vztazích

      •   

Nové pojetí vkladu a podílu

      •   

Hlavní změny v úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti – základní kapitál, rezervní fond, valná hromada

      •   

Nabývání majetku mezi spřízněnými osobami

Přednášející: Mgr. Lukáš Poddaný, LL.M.eur., Ph.D., Mgr. Lenka Navrátilová

 

2. modul – 1. 3. 2013 

Postavení a odpovědnost orgánů společností ve srovnání s novou úpravou od 2014

      •   

Přechodná ustanovení ve vztahu k orgánům korporací – jaká opatření by měly společnosti přijmout před nabytím účinnosti zákona

      •   

Požadavky na výkon funkce v orgánu společnosti

      •   

Postavení orgánů společností – práva, povinnosti, odpovědnost

      •   

Podrobnější úprava péče řádného hospodáře – zpřísnění, zpřesnění, nejasné pojmy

      •   

Nové pravidlo podnikatelského úsudku

      •   

Širší možnosti liberujících zásahů do obchodního vedení

      •   

Ručení člena orgánu za závazky společnosti, wrongful trading

      •   

Možnost modifikace rozsahu a způsobu náhrady způsobené škody, test insolvence

      •   

Odměňování, smlouva o výkonu funkce

      •   

Pravidla jednání orgánů společností / korporací a možnosti střetu zájmů

Přednášející: Mgr. Jaroslava Ignáciková, Mgr. et Mgr. Jakub Hájek

 

3. modul – 8. 3. 2013

Pracovněprávní vztahy v podnikatelské praxi

      •   

Nejčastější chyby při rozvazování pracovního poměru: Jak nejefektivněji skončit pracovní poměr? Jaké jsou nejčastější chyby? Jaká plnění musejí být zaměstnanci poskytnuta při skončení pracovního poměru?

      •   

Monitoring zaměstnanců: Jak lze v souladu s právem sledovat e-mailovou komunikaci zaměstnance či jeho pohyb na internetu? Jaké má zaměstnavatel povinnosti? Lze monitorovat pracoviště kamerami?

      •   

Ochrana osobních údajů: Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele ohledně osobních údajů zaměstnance? Jaké údaje lze od zaměstnance vyžadovat při uzavírání pracovní smlouvy? Lze provádět tzv. pre-employment screening? Jak správně předávat osobní údaje při externím vedení mzdové agendy či při poskytování osobních údajů koncernovým společnostem a do zahraničí?

      •   

Novinky v pracovním právu pro rok 2013: Jaká nová pravidla jsou v pracovněprávní oblasti účinná od roku 2013? Jaké jsou novinky v oblasti pracovnělékařské péče? Jaké nové předpisy se chystají?

Přednášející: Mgr. Ing. Jan Procházka, LL.M. eur., Mgr. et Mgr. Jakub Hájek

 

4. modul – 15. 3. 2013 

Rizika vnitropodnikových smluv

      •   

Úskalí a nejčastejší problematické oblasti vnitroskupinových transakcí

      •   

Srnutí rizik pro zamestnance a členy statutárních orgánů

      •   

Nové riziko pro společnosti – trestní odpovědnost právnických osob (detailní pohled)

      •   

Vnitroskupinové transakce z pohledu koncernového práva

      •   

Případové studie – konkrétní typy nejrizikovějších vnitroskupinových transakcí (manažerské služby, zpětné úpravy cen za vnitroskupinové dodávky, cash pool, převody majetku)

Přednášející: Mgr. Radek Buršík

 

5. modul – 11. 4. 2013 

Nový občanský zákoník – hrozba nebo příležitost? (právní minimum pro management)

      •   

Východiska a uspořádání, vztah k ostatním předpisům soukromého práva z praktického pohledu

      •   

Klíčové zásady a interpretační pravidla nové právní úpravy

      •   

Flexibilnější sjednávání smluvních vztahů – výhody, příležitosti

      •   

Nové instituty: zejména předsmluvní odpovědnost, speciální úprava všeobecných obchodních podmínek, vzdání se práva, limitace náhrady škody

      •   

Sjednocení promlčecích a prekluzivních lhůt i jednotlivých smluvních typů ze současného občanského a obchodního zákoníku

      •   

Podstatná změna v oblasti vlastnictví nemovitostí – stavba na pozemku vlastněná shodným vlastníkem se stává součástí tohoto pozemku

      •   

Zákonné předkupní právo pro stavbu a pozemek různých vlastníků

      •   

Právo stavby a změny v evidenci katastru nemovitostí

      •   

Nová pravidla pro odpovědnost za náhradu škody včetně způsobu takové náhrady

Přednášející: Mgr. Lukáš Poddaný, LL.M.eur., Ph.D., Mgr. Lenka Navrátilová


Informace o platbách

Účastnický poplatek*
jeden modul: 2990 Kč + 21 % DPH
balík všech 5 modulů: 12 700  Kč + 21 % DPH (15 % sleva)
Platební údaje**
Deloitte Advisory s.r.o. (IČ 27582167, DIČ CZ27582167)
číslo účtu: 1000037000/3500
variabilní symbol (jednotlivý modul): 0203013
variabilní symbol (všech 5 modulů): 0403013
ING Bank N.V., Zlatý Anděl, Nádražní 25, 150 00 Praha 5

Nevystavujeme zálohové faktury. Pokud neuhradíte poplatek do daného školení, tak Vám poté zašleme fakturu k proplacení.

*) Cena za jednu osobu zahrnuje zápisné na školení, školicí materiály a občerstvení.
**) Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den přijetí platby. Daňový doklad o zaplacení vám bude zaslán poštou po skončení školení.

Informace o registraci

Závazné přihlášky k účasti podávejte vyplněním registračního formuláře po stisknutí tlačítka Zaregistrovat níže, nejpozději dva dny před konáním školení. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za školení, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Stornovací podmínky

Bezplatné stornování je možné do deseti dnů před zahájením školení. Při odhlášení devět dní až dva dny před školením činí stornovací poplatek 50 %, v intervalu kratším pak 100 %. V naléhavých případech si společnost Deloitte vyhrazuje právo na zrušení školení.

Kontaktní informace

 Gabriela Škodná
+420 246 042 940

Registrace pro akci je uzavřena.

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube