Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Tax & Legal News

August 2013

Tax & Legal news

August 2013


Vitajte pri najnovšom vydaní bulletinu Tax & Legal News spoločnosti Deloitte Slovensko. Táto publikácia vám prináša aktuálny súhrn informácií z domácej i medzinárodnej daňovej a právnej oblasti. Uvítame vaše ohlasy a pripomienky k tomuto vydaniu.


Dbriefs – Daňové webcasty Deloitte
Ostať v kontakte so všetkými najnovšími daňovými zmenami a stratégiami môže byť náročné. Preto spoločnosť Deloitte prevadzkuje tzv. Dbriefs, živé webové prenosy, ktoré Vám poskytnú cenné a čerstvé informácie o dôležitých novinkách ovplyvňujúcich Vaše podnikanie. Program webcastov si môžete pozrieť na webovej stránke www.deloitte.com/emea/dbriefs a môžete sa zaregistrovať na témy, o ktoré máte záujem.

 
V tomto vydaní:

Nepriame dane

Právna oblasť

Iné


Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu.

Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa na túto publikáciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Priame dane
Zvýšenie sumy životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dňa 28. júna 2013 vydalo opatrenie o úprave súm životného minima. Suma nového životného minima je 198,09 EUR a toto opatrenie nadobudlo účinnosť 1. júla 2013.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Priame dane
Zvýšenie sumy daňového bonusu

Ministerstvo financií SR oznámilo, že sa daňový bonus na vyživované dieťa zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima, teda z 21,03 EUR na 21,41 EUR. Ročný daňový bonus za rok 2013 tak predstavuje 254,64 EUR..

Naspät hore


 

 

 

 

 


Priame dane
Zmluva medzi vládou SR a Malajziou čaká na ratifikáciu

Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov bola schválená NR SR a čaká na ratifikáciu prezidentom.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Priame dane
Novela zákona o zdravotnom poistení 

Bol schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V tomto zákone sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti s lehotou na prebratie smernice do 25. októbra 2013.

Zákon rieši úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi v cudzine, v členskom štáte a taktiež úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi iného členského štátu v SR. Súčasťou riešenia je aj preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Priame dane
Zmluva medzi vládou SR a Malajziou čaká na ratifikáciu

Zmluva medzi vládou SR a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov bola schválená NR SR a čaká na ratifikáciu prezidentom.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Priame dane
Zmluva medzi SR a Tureckou republikou nadobudla platnosť

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení nadobudla platnosť 1. júla 2013.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Nepriame dane
Smernica Rady EÚ – mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

Rada Európskej únie prijala mechanizmus rýchlej reakcie, ktorý pozostáva z možnosti krátkodobého uplatňovania prenesenia daňovej povinnosti po jeho náležitom oznámení zo strany dotknutého členského štátu. Členský štát, ktorý bude chcieť zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie, oznámi tento zámer prostredníctvom štandardizovaného formuláru Komisii a zároveň aj ostatným členským štátom. Komisia by mala mať po obdržaní príslušných informácií k dispozícii krátku lehotu na posúdenie oznámenia a potvrdenie, či má námietky voči uplatňovaniu osobitného opatrenia mechanizmu rýchlej reakcie.

Cieľom opatrenia je predovšetkým riešenie neočakávaných a rozsiahlych podvodov v oblasti DPH, ktoré majú veľmi často medzinárodný rozmer. Mechanizmus rýchlej reakcie je dočasným riešením, t. j. mal by sa uplatňovať len počas obmedzeného časového obdobia (do 31. decembra 2018).

Naspät hore


 

 

 

 

 


Nepriame dane
Smernica Rady EÚ – voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod

Členské štáty EÚ majú možnosť zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti (tzv. tuzemský reverse-charge) zameraný na tovar a služby, ktoré sú podľa nedávnych skúseností osobitne náchylné na podvod. Ide najmä o dodanie mobilných telefónov, dodanie zariadení s integrovaným obvodom (mikroprocesory), dodanie plynu a elektriny zdaniteľnému obchodníkovi, poskytovanie telekomunikačných služieb, dodanie herných konzol, dodanie obilnín, surových kovov a pod.

Pri uplatňovaní mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti majú členské štáty možnosť podľa vlastného uváženia určiť podmienky pre uplatňovanie tohto mechanizmu vrátane stanovenia prahových hodnôt, kategórií dodávateľov alebo príjemcov, na ktorých sa tento mechanizmus môže uplatňovať. Mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti je dočasným opatrením (do 31. decembra 2018) na obdobie, kým sa prijmú dlhodobejšie legislatívne riešenia na zvýšenie odolnosti systému DPH voči podvodom v oblasti DPH.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Nepriame dane
Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH

C-155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o. – DPH posúdenie komplexných služieb skladovania tovaru

Poľská spoločnosť RR poskytovala služby skladovania tovaru zdaniteľným osobám z iných členských štátov EÚ. Tieto služby zahŕňali uskladnenie, prijatie, umiestnenie, výdaj, vyloženie a prekládku tovaru. V niektorých prípadoch služby zahŕňali aj úpravu balenia materiálu z hromadných balení na individuálne zostavy.

Spoločnosť RR sa domnievala, že miestom poskytovania služieb skladovania tovaru je sídlo príjemcu služby. Poľské daňové orgány naopak uvedenú službu považovali za službu vzťahujúcu sa na nehnuteľný majetok. Súdny dvor EÚ („SD EÚ“) posudzoval, či vyššie uvedená komplexná skladovacia služba predstavuje službu vzťahujúcu sa na nehnuteľný majetok.

V rozsudku SD EÚ uviedol, že v danom prípade sa skladovanie tovaru musí považovať za hlavné plnenie a prijatie, umiestnenie, výdaj, vyloženie a prekládka tovaru predstavujú iba vedľajšie plnenia, keďže pre príjemcu služby nepredstavujú cieľ, ale sú transakciami, ktoré mu umožňujú lepšie využitie hlavnej služby. SD EÚ sa ďalej nezaoberal alternatívou, kde by baliaca služba predstavovala hlavné plnenie.

Na to, aby sa služba považovala za službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť, musí sa spájať s výslovne určenou nehnuteľnosťou. Rovnako, ak nie je predmetom služby úprava, správa alebo oceňovanie nehnuteľného majetku, podmienkou na jej posúdenie ako služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť je, aby sa príjemcovi priznalo právo používať celý výslovne určený nehnuteľný majetok alebo jeho časť.

C-124/12 AES-3C Maritza East 1 EOOD – odpočet DPH pri plneniach obstaraných v súvislosti s prenajatými zamestnancami

Bulharská spoločnosť AES prenajímala od spoločnosti AES Services pracovníkov na základe zmluvy o pridelení zamestnancov, pričom odmena AES Services zahŕňala výšku ich miezd a sociálnych odvodov. AES obstarala prideleným zamestnancom ochranné pomôcky, pracovné oblečenie, ako aj ich dopravu do miesta výkonu práce a späť. Správca dane odmietol odpočítanie vstupnej DPH z uvedených tovarov a služieb obstaraných od tretích strán a argumentoval, že poskytnuté tovary a služby boli určené na vykonanie bezodplatných plnení určených zamestnancom AES Services, keďže AES nebola podľa bulharského práva ich zamestnávateľom.

SD EÚ sa zaoberal otázkou, či je bulharská legislatíva, ktorá neumožňuje odpočet DPH pri vyššie uvedených tovaroch a službách z dôvodu, že ide o pridelené osoby, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti napriek tomu, že ide o náklady priamo súvisiace s hospodárskymi činnosťami zdaniteľnej osoby, v súlade s DPH Smernicou EÚ.

V zmysle existujúcej judikatúry SD EÚ konštatoval, že za určitých okolností je vhodné, aby zamestnávateľ zabezpečil prepravu zamestnancov a táto služba sa nepovažovala za službu poskytovanú na účel, ktorý nesúvisí s činnosťou podniku. Ďalej uviedol, že určenie, či sa bezodplatné plnenie osobám pracujúcim pre zdaniteľnú osobu uskutoční pre potreby podniku, nezávisí od charakteru právneho vzťahu, ktorý existuje medzi zdaniteľnou osobou a pracovníkmi. SD EÚ konštatoval, že predmetné náklady možno považovať za náklady ekonomicky súvisiace so všetkými hospodárskymi činnosťami AES.

Bolo by v rozpore s princípom neutrality, ak by AES znášal DPH spojenú s uvedenými nákladmi z dôvodu, že nie je právnym zamestnávateľom osôb, v súvislosti s ktorými boli náklady vynaložené.

Za predpokladu, že dané náklady možno považovať za náklady ekonomicky súvisiace so všetkými hospodárskymi činnosťami spoločnosti AES, SD EÚ uviedol, že nemožno obmedziť právo na odpočítanie vstupnej DPH z vyššie uvedených nákladov z dôvodu, že sa týkajú zamestnancov, ktorí boli spoločnosti pridelení a nie sú jej zamestnancami.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Nepriame dane
Metodický pokyn Finančného riaditeľstva SR k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Finančné riaditeľstvo SR vydalo komplexný pokyn k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý by mal nahradiť viacero predchádzajúcich pokynov týkajúcich sa tejto oblasti.

Z dôvodu niekoľkých priebežných úprav ustanovení upravujúcich nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu a súvisiacich ustanovení v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Finančné riaditeľstvo SR vydalo komplexný pokyn k nadobudnutiu tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. Pokyn by mal nahradiť jednotlivé časti viacerých predchádzajúcich pokynov zaoberajúcich sa touto problematikou.

Naspät hore


 

 

 

 

 


Nepriame dane
Oznámenie Finančného riaditeľstva SR a Pokyn Finančného riaditeľstva SR k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel

Pri určení dňa, kedy došlo k zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel (ďalej len „DzMV“), je potrebné vychádzať z predmetu DzMV. Predmetom DzMV je motorové vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie. Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku daňová povinnosť k DzMV zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

V zmysle Oznámenia a Pokynu Finančného riaditeľstva SR podnikateľská činnosť daňovníka nezaniká, ale naďalej trvá, v prípade prerušenia činnosti z dôvodu:

 • sezónnej práce podnikateľa,
 • práceneschopnosti,
 • nedostatku pracovných príležitostí,
 • z dôvodu voľných dní (sobota, nedeľa, sviatok).

Počas uvedeného prerušenia činnosti, aj keď sú vozidlá nevyužité, je naplnený predmet DzMV a daňová povinnosť nezaniká.Naspät hore


 

 

 

 

 


Nepriame dane
Spotrebné dane – návrhy noviel zákonov o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Ministerstvo financií SR pripravilo návrh noviel zákonov o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Novely boli postúpené do medzirezortného pripomienkového konania a po schválení ich konečného znenia parlamentom by mali nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2013, respektíve 1. januára 2014. Väčšina navrhovaných ustanovení má však posunutú účinnosť. Je potrebné pripomenúť, že konečné znenie týchto noviel sa môže v rámci legislatívneho procesu zmeniť.

Hlavným cieľom pripravovaných noviel je zlepšiť podnikateľské prostredie, a to znižovaním administratívnej záťaže najmä pre registrované subjekty a zjednodušením procesu registrácie nových daňových subjektov. Novely zároveň navrhujú nový systém tlače a distribúcie kontrolných známok.

Zhrnuli sme pre Vás najdôležitejšie navrhované zmeny:

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

 • V nadväznosti na vznik aféry s nelegálne vyrobenými liehovinami s obsahom metanolu v Českej republike sa navrhuje prehodnotiť systém tlače a distribúcie kontrolných známok tak, aby tlač kontrolných známok zabezpečovala štátna tlačiareň.
 • V záujme ochrany zdravia konzumentov sa zároveň umožňuje verejná kontrola pravosti a originality predávaných liehovín spotrebiteľmi prostredníctvom identifikačného čísla kontrolných známok a EAN kódu spotrebiteľských balení, na ktoré boli tieto kontrolné známky nalepené.

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

 • Navrhuje sa zvýšiť bezpečnosť tlače kontrolných známok ustanovením nového systému tlače kontrolných známok založeným na štátnej tlačiarni a zavedením nových ochranných prvkov na kontrolnej známke.
 • Má sa zaviesť označovanie kontrolnou známkou pri všetkých tabakových výrobkoch. Zároveň sa má zaviesť zdaňovanie tabakovej suroviny (sušených tabakových listov).


Naspät hore


 

 

 

 

 


Právne
„Veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní

1. júla 2013 nadobudla účinnosť tzv. „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je v spojení s tzv. „malou“ novelou zákona, účinnou od 18. februára 2013, zrýchliť a zefektívniť proces verejného obstarávania, ako aj zabezpečiť jeho transparentnosť.

Hlavnými zmenami, ktoré so sebou novela prináša, je najmä nové delenie zákaziek, rozšírenie zverejňovacích povinností obstarávateľa, zefektívnenie procesu obstarávania prostredníctvom zavedenia nových inštitútov, väčšia miera diverzifikácie postavenia kvalitných a poctivých dodávateľov výrobkov a služieb a iné.

V zmysle novely sa menia finančné limity, pričom zákazky sa po novom delia už iba na nadlimitné a podlimitné. Finančné limity nadlimitných zákaziek určuje vyhláška úradu, podlimitných zákaziek zákon.

V súvislosti s rozšírením zverejňovacích povinností ide najmä o zavedenie inštitútu internetového profilu verejného obstarávateľa, ktorý bude verejne prístupným miestom, na ktorom bude zverejnený celý životný cyklus zákazky, od súťažných podkladov až po vyhodnotenie plnenia zmluvy.

Novela taktiež zavádza Evidenciu referencií ako verejne dostupného informačného systému, ktorý má obsahovať referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov, v ktorej sa zohľadňujú kritériá ako predčasné ukončenie zmluvy z dôvodu porušenia povinností dodávateľa, celkové trvanie omeškania dodávateľa z dôvodov na strane dodávateľa, počet dôvodne uplatnených reklamácií a ďalšie. Negatívne referencie môžu byť v konečnom dôsledku sankcionované zákazom účasti na verejnom obstarávaní.

Ďalším inštitútom zavedeným novelou je aj notifikačný modul, ktorý by mal záujemcom automaticky zasielať informácie o vyhlásených súťažiach. Z praktického hľadiska má modul zabezpečiť otvorenosť súťaže pre všetkých potenciálnych budúcich súťažiteľov.

Zásadnou zmenou v dôsledku novely je aj zefektívnenie procesu verejného obstarávania zriadením elektronického trhoviska pre obstarávanie bežných tovarov, služieb a stavebných prác pri podlimitných zákazkách. Uvedený systém má umožniť sledovať, čo a za koľko štát nakupuje.

Novými prvkami sú aj certifikácia, akreditácia a ex ante kontrola, ktoré by mali verejným obstarávateľom priniesť možnosť nechať si vopred skontrolovať používané postupy a uistiť sa, že sú v súlade so zákonom.

Novelou sa ďalej zavádza dvojstupňové námietkové konanie. Prvý stupeň by mal prebiehať pred vyhodnotením kritérií ponúk s cenou a druhý po takomto vyhodnotení. Cieľom uvedených zmien je najmä snaha o urýchlenie revízneho postupu a zamedzenie účelovým námietkam podávaných s cieľom predĺžiť či zdržať súťaž.

V rámci revíznych postupov vo verejnom obstarávaní je ďalej zriadená aj rada ÚVO ako odvolací orgán, prostredníctvom ktorej by mal byť spružnený proces verejného obstarávania.

Krokom k väčšej efektívnosti verejného obstarávania je aj zavedenie možnosti uzatvoriť zmluvu s druhým alebo tretím uchádzačom v poradí, ak prvý uchádzač nesplní stanovené podmienky alebo neposkytne súčinnosť na uzatvorenie zmluvy.

Významnou zmenou je v neposlednom rade aj zavedenie zákazu cenových dodatkov predstavujúceho zákaz uzatvárania dodatkov zvyšujúcich cenu plnenia alebo jeho časti, ktorý bude možné obísť len so súhlasom rady ÚVO a to v prípadoch, ak nastala zmena okolností, ktorú nebolo možné predvídať.

Okrem vyššie uvedených prvkov obsahuje novelizovaný zákon aj ďalšie prvky, ktoré posilňujú súťažný prvok, zabezpečujú kvalitu tovarov a služieb, resp. chránia verejné prostriedky.

 

Naspät hore


 

 

 

 

 


Iné
Rozsudok Najvyššieho súdu SR – dôkazná povinnosť daňovníka pri uplatnení odpočtu DPH – povinnosť dodržiavania princípu právnej istoty správnymi orgánmi 

Najvyšší súd SR v konaní 8Sžf/14/2012 rozhodoval o odvolaní daňovníka proti rozhodnutiu krajského súdu, ktorým krajský súd zamietol žalobu daňovníka, ktorou sa domáhal zrušenia platobného výmeru z dôvodu procesných nedostatkov v konaní spočívajúcich najmä v nedostatočnom odôvodnení a odklonení sa od ustálených názorov Najvyššieho súdu SR publikovaných vo viacerých rozhodnutiach k otázke rozloženia daňového bremena pri reťazových transakciách.

V napadnutom rozhodnutí správca dane daňovníkovi dorubil rozdiel DPH z dôvodu zamietnutia odpočtu DPH uplatnenej daňovníkovým dodávateľom v dôsledku nedostatočného preukázania uskutočnenia zdaniteľného obchodu, pričom správca dane mal nedostatočne preukázaný pôvod takto dodávaného tovaru. Daňovník uvedenú dodávku tovarov preukázal predložením faktúr, bankových výpisov, účtovníctva a fyzickou kontrolou časti tovaru nachádzajúceho sa na sklade, no napriek uvedeným dôkazom správca dane konštatoval povinnosť daňovníka preukázať uskutočnenie zdaniteľného obchodu nielen po formálnej, ale aj obsahovej stránke (t. j. či skutočne došlo a mohlo dôjsť k odovzdaniu tovaru dodávateľom).

V tejto súvislosti daňovník poukázal na existujúce rozsudky Najvyššieho súdu SR, a to 5Sžf/22/2009 a najmä 3Sžf/1/2010, v ktorom Najvyšší súd SR zaujal k otázke rozloženia daňového bremena názor, že v zásade nie je možné spravodlivo žiadať, aby daňové subjekty sledovali a kontrolovali výrobné procesy a obstarávacie procesy tovarov u iných subjektov pred dodaním tovaru, a to najmä z dôvodu, že zákon nedáva právne prostriedky daňovníkovi na sledovanie týchto procesov u svojich dodávateľov. S uvedeným argumentom sa však správca dane, ako aj krajský súd vo svojich rozhodnutiach nevysporiadali.

Najvyšší súd SR po preskúmaní skutkových okolností rozhodnutie správcu dane zrušil a dospel k záveru, že nebolo vydané v súlade so zákonom, a to z dôvodu, že správca dane rozhodujúcu časť svojich rozhodnutí podložil skutkovými zisteniami, ktoré sa bezprostredne nedotýkajú dodávky tovaru medzi daňovníkom a jeho dodávateľom, ale predchádzajúcich dodávok daňovníkovmu dodávateľovi.

Najvyšší súd SR v tejto súvislosti v odôvodnení rozhodnutia poukazuje na viaceré skutočnosti a pochybenia, najmä zdôrazňuje, že je povinnosťou všetkých orgánov štátnej moci svojou činnosťou napĺňať legitímne očakávanú predstavu jednotlivca o právnom štáte, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je i právna istota. S princípom právnej istoty v rozhodovacej činnosti súdov korešponduje zásada rozhodovania súdov v obdobných veciach rovnakým spôsobom, a teda nepriamo konštatuje povinnosť prihliadať v rozhodnutiach na už existujúcu judikatúru.

Najvyšší súd SR taktiež v odôvodnení rozsudku opätovne konštatuje, že v daňovom konaní neplatí zásada koncentrácie, a teda odvolací daňový orgán sa musí vysporiadať so všetkými námietkami uvedenými daňovníkom v odôvodnení svojho rozhodnutia.

Z praktického hľadiska možno na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR poukázať najmä v sporoch týkajúcich sa rozloženia dôkazného bremena medzi daňovníka a správcu dane, ako aj v prípadoch, v ktorých správca dane opomenie vyjadriť sa k argumentom daňovníka spočívajúcim v odkaze na ustálenú judikatúru Najvyššieho súdu v obdobných veciach. V tejto súvislosti Najvyšší súd SR v rozhodnutí jednoznačne poukázal na povinnosť štátnych orgánov dbať na zachovávanie princípov právneho štátu, a teda pri rozhodovaní prihliadať na existujúcu judikatúru a názory Najvyššieho súdu SR.

Naspät hore


 

 

 

 

 


 

Iné
Akčný plán k znižovaniu základu dane a presunu ziskov 

OECD zverejnila svoj Akčný plán v súvislosti so znižovaním základu dane a presunom ziskov (akčný plán).

Na prípravu tohto akčného plánu vyzvali OECD ministri financií G20. Jeho cieľom je koordinované a komplexné riešenie problémov so znižovaním základu dane a presunom ziskov (BEPS). Konkrétne by mal tento akčný plán poskytnúť krajinám domáce a medzinárodné nástroje na lepšie zosúladenie práva na zdaňovanie s ekonomickou činnosťou.

BEPS sa týka hlavne prípadov, keď spolupôsobenie rôznych daňových predpisov vedie k dvojitému nezdaneniu alebo menej ako jednému zdaneniu. Týka sa aj dohovorov, ktorých dôsledkom je nulové alebo nízke zdanenie spôsobené prelievaním ziskov z jurisdikcií, kde sa činnosti tvoriace tieto zisky vykonávajú.

Akčný plán:

 • pozostáva z 15 konkrétnych opatrení s cieľom „zamedziť, aby spoločnosti platili nízke dane alebo vôbec neplatili dane“,
 • bol podpísaný všetkými 34 členskými krajinami OECD a 8 krajinami G20, ktoré nie sú členmi OECD,
 • má relatívne krátky časový rozvrh: všetky opatrenia majú byť zrealizované do decembra 2015.

Prehľad akčného plánu:

Opatrenie

Očakávané načasovanie

Opatrenie/a, ktoré sa má/majú prijať

 • Riešenie daňových problémov digitálnej ekonomiky

september 2014

 • OECD vydá správu, ktorá bude identifikovať problémy spôsobené digitálnou ekonomikou a možné opatrenia na ich riešenie
 • Neutralizácia vplyvov hybridných daňových opatrení

september 2014

 • Zmeny v modelovej zmluve
 • Odporúčania k tvorbe domácich pravidiel
 • Posilnenie pravidiel pre kontrolu zahraničných spoločností (CFC)

september 2015

 • Odporúčania k tvorbe domácich pravidiel
 • Obmedzenie znižovania základu dane prostredníctvom úrokových odpočtov a iných finančných platieb

september 2015
december 2015

 • Odporúčania k tvorbe domácich pravidiel (september 2015)
 • Zmeny v usmerneniach o transferovom oceňovaní (december 2015)
 • Efektívnejší boj proti škodlivým daňovým praktikám s ohľadom na transparentnosť a podstatu

september 2014
september 2015
december 2015

 • Dokončenie previerky režimov členských krajín (september 2014)
 • Stratégia rozšírenia na nečlenov OECD (september 2015)
 • Revízia platných kritérií (december 2015)
 • Zamedzenie zneužívaniu zmluvy

september 2014

 • Zmeny v modelovej zmluve
 • Odporúčania k tvorbe domácich pravidiel
 • Zamedzenie umelému vyhýbaniu sa štatútu stálej prevádzkarne (SP)

september 2015

 • Zmeny v modelovej zmluve
 • Zaistenie toho, aby výsledky transferového oceňovania boli v súlade s tvorbou ekonomickej hodnoty

september 2014 september 2015

 • Zmeny v usmernení o transferovom oceňovaní
 • Možné zmeny v modelovej zmluve
 • Vytvorenie metodík na zber a analýzu údajov o BEPS a opatrení na riešenie

september 2015

 • Odporúčania k údajom, ktoré sa majú zbierať, a metodikám na analýzu BEPS

 

 • Požiadavka na daňovníkov zverejňovať ich agresívne dohovory týkajúce sa daňového plánovania

september 2015

 • Odporúčania k tvorbe domácich pravidiel
 • Preskúmanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu

september 2014

 • Odporúčania k tvorbe domácich pravidiel
 • Zmeny v usmernení o transferovom oceňovaní
 • Zefektívnenie mechanizmu na riešenie sporov

september 2015

 • Vypracovanie riešení, ktoré umožnia krajinám vyriešiť spory súvisiace so zmluvou v rámci postupov vzájomnej dohody (MAP)
 • Zahrnutie ustanovení o arbitráži do zmlúv
 • Požadovanie prístupu k MAP a arbitráži
 • Vývoj multilaterálneho nástroja

september 2014 december 2015

 • Vypracovanie správy s identifikáciou relevantnej problematiky verejného medzinárodného a daňového práva (september 2014)
 • Vývoj multilaterálneho nástroja (december 2015)


Naspät hore

Kontakty

Meno:
Pavol Berec
Spoločnosť:
Taxation of Companies
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Janka Farkašová
Spoločnosť:
Taxation of Companies
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Silvia Hallová
Spoločnosť:
Taxation of Companies, German Desk
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Valeria Morťaniková
Spoločnosť:
Taxation of Companies
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Larry Human
Spoločnosť:
Taxation of Individuals
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Ľubica Dumitrescu
Spoločnosť:
Taxation of Individuals
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Adham Hafoudh
Spoločnosť:
VAT and Customs
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Ján Skorka
Spoločnosť:
VAT and Customs
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Ivana Dvořáková
Spoločnosť:
VAT and Customs
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Michal Antala
Spoločnosť:
Transfer Pricing
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Martin Sabol
Spoločnosť:
Transfer Pricing
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Miroslava Terem Greštiaková
Spoločnosť:
Legal
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Róbert Minachin
Spoločnosť:
Legal
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Je Soon Ryu
Spoločnosť:
Korean Desk
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com