To spletno mesto zaradi boljšega upravljanja in brskanja po njem uporablja piškotke (cookies). Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Če bi želeli izvedeti več o piškotkih in o tem, kako jih izbrisati ali jih onemogočiti, vas prosimo, da si preberete pogoje uporabe.

Zaznamek E-pošta Natisni to stran

Piškotek

Úvod
Organizácia Deloitte Touche Tohmatsu je presvedčená, že zachovávanie súkromia je pre úspech internetu a elektronického obchodu vo všeobecnosti dôležité, preto je pevne odhodlaná zachovávať právo každého návštevníka na súkromie. Nasledujúce vyhlásenie vysvetľuje zásady Deloitte Touche Tohmatsu týkajúce sa zachovávania súkromia platné pre internetovú stránku a kompletne vysvetľuje postupy pri zhromažďovaní informácií a manipulácii s nimi. Zásady Deloitte Touche Tohmatsu týkajúce sa zachovávania súkromia sú v súlade so štandardmi Online Privacy Alliance.
Ak sa ako návštevník rozhodnete zaregistrovať alebo poskytnúť identifikačné údaje, súhlasíte s tým, že Deloitte Touche Tohmatsu použije takéto údaje v súlade so svojimi zásadami zachovávania súkromia uvedenými v tomto vyhlásení. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa zásad Deloitte Touche Tohmatsu týkajúcich sa zachovávania súkromia alebo máte pocit, že neriešia vaše obavy, svoje otázky smerujte na Webmaster Services pomocou linky Kontaktujete nás.

Zhromažďovanie a používanie informácií
V niektorých oblastiach stránky sa používajú tzv. „cookies“ slúžiace na zber informácií o správaní sa programu na prezeranie stránky s cieľom prispôsobovať služby potrebám zákazníka. Cookies sú malé textové súbory uložené v programe užívateľa na prezeranie internetu, ktoré sa nepoužívajú na sledovanie identity jednotlivých užívateľov ani na uchovávanie ich osobných údajov. Ak máte v súvislosti s cookies obavy a neželáte si prijímať ich z ani z inej internetovej stránky, môžete si program na prezeranie internetu nastaviť tak, aby vás upozornil, že ste obdržali cookies, a rozhodnúť sa, či ich prijmete, alebo odmietnete. Príležitostne alebo za určitých okolností sa však môže stať, že užívateľom, ktorých program na prezeranie internetu cookies neprijíma, bude odmietnutý prístup na našu stránku alebo do niektorých jej častí.
Aby sme zabezpečili dobré vedenie svojej internetovej stránky, môžeme anonymne zaznamenávať informácie o svojich operačných systémoch a identifikovať kategórie návštevníkov len podľa položiek ako napr. program na prezeranie a doménna oblasť. Úhrnné informácie o takýchto štatistikách získavajú naši internetoví odborníci, ktorí ich používajú pri určovaní počtu návštevníkov rôznych oblastí našej stránky, aby zabezpečili, že naša internetová stránka bude užitočným a účinným zdrojom informácií, nakoľko je to len možné.

Cookies a web beacons

S cieľom skvalitniť správu našej internetovej stránky a zlepšiť navigáciu na našich internetových stránkach, my, náš poskytovateľ, resp. naši poskytovatelia služieb, môžeme, resp. môžu, v rámci zberu súhrnných údajov používať cookies (malé textové súbory ukladané v prehliadači používateľa) a web beacons (elektronické obrázky, ktoré stránke umožňujú počítať návštevnosť určitej stránky a otvárať niektoré cookies). Môžeme využívať tieto nástroje na sledovanie informácií na našich systémoch a identifikovať kategórie používateľov podľa položiek, ako napríklad IP adresy, domény, typy prehliadača a navštevované stránky. Informácie sa odosielajú majiteľom siete, ktorí ich využívajú na analýzu počtu používateľov navštevujúcich rôzne časti našich internetových stránok, aby zistili či slúžia ako užitočný a efektívny zdroj informácií.
Cookies a web beacons sa nevyužívajú na zber osobných údajov ako sú mená alebo e-mailové adresy. Väčšina prehliadačov navyše ponúka používateľom možnosť odmietnuť cookies. Pre viac informácií o cookies a spôsobe ich odmietnutia  kliknite tu. V prípade, že používatelia majú v prehliadačoch nastavené odmietnutie cookies, k niektorým častiam našich stránok môžu mať za určitých okolností zamietnutý prístup.

 

Deloitte Touche Tohmatsu obmedzuje zber údajov od návštevníkov na minimum informácií požadovaných na splnenie požiadavky alebo objednávky návštevníka. V prípade nepovinných údajov bude návštevník upozornený, že v čase zhromažďovania daných údajov nie sú takéto informácie nevyhnutné. Hoci si návštevníci môžu väčšinu publikácií, ktoré sú im sprístupnené pomocou internetovej stránky, načítať, môžu sa tiež rozhodnúť kúpiť si publikácie Deloitte Touche Tohmatsu buď cez internet zavolaním na bezplatné telefonické čísla, alebo zaslaním objednávky faxom. Ak sa návštevník rozhodne, že si publikáciu zakúpi, Deloitte Touche Tohmatsu zhromaždí informácie z objednávky, ktoré môžu zahŕňať údaje z kreditnej karty na uľahčenie platby za publikáciu a jej zaslanie. Deloitte Touche Tohmatsu nepoužije osobné údaje na nevyžiadané marketingové činnosti.

Poskytovanie informácií tretím stranám
Aby návštevníci získali prístup na internetovú stránku Deloitte Touche Tohmatsu, nevyžaduje sa od nich registrácia. Všetky osobné identifikačné údaje poskytnuté organizácii Deloitte Touche Tohmatsu a jej pridruženým subjektom prostredníctvom internetovej stránky Deloitte Touche Tohmatsu poskytujú návštevníci výhradne na základe dobrovoľnosti. Deloitte Touche Tohmatsu nikdy nepredá, neposkytne, ani nedá žiadne informácie o návštevníkoch nepridruženej tretej strane bez predchádzajúceho upozornenia predmetného návštevníka a získania výslovného povolenia a súhlasu. Deloitte Touche Tohmatsu smie poskytnúť informácie o návštevníkovi svojim zástupcom, pridruženým subjektom alebo spriazneným osobám, ktoré sú členmi organizácie Deloitte Touche Tohmatsu, ak to bude nevyhnutné na dosiahnutie cieľa, na ktorý sa takéto informácie poskytli. Poskytnutím informácií organizácii Deloitte Touche Tohmatsu prostredníctvom jej internetovej stránky výslovne súhlasíte s cezhraničným prenosom takýchto údajov. Návštevník, ktorý požiadal o informácie alebo oznamy súvisiace s našimi službami alebo produktmi, sa kedykoľvek môže rozhodnúť prerušiť získavanie týchto informácií. Našou zásadou je toto rozhodnutie rešpektovať, a teda upustiť od zasielania akýchkoľvek ďalších informácií alebo oznamov.
Všetci návštevníci majú právo na prístup k uchovávaným osobným údajom, ktoré poskytli organizácii Deloitte Touche Tohmatsu prostredníctvom internetovej stránky. Na aktualizáciu údajov stačí, ak návštevníci jednoducho dodajú správne informácie. Dopyty týkajúce sa presnej identifikácie alebo osobných údajov prv dodaných organizácii Deloitte Touche Tohmatsu cez internetovú stránku treba smerovať na Webmaster Services pomocou linky Kontaktujete nás. Organizácia Deloitte Touche Tohmatsu sa venuje poskytovaniu primeraného prístupu návštevníkom, ktorý im umožní preverovať si svoje osobné údaje a opraviť v nich akékoľvek nezrovnalosti. Na základe požiadavky Deloitte Touche Tohmatsu zo svojich systémov odstráni akékoľvek identifikačné alebo osobné informácie.
Ak sa uchovávajú osobné identifikačné údaje, organizácia Deloitte Touche Tohmatsu použije komerčne primerané úsilie na uchovávanie presných záznamov o akýchkoľvek informáciách, ktoré jej dodal ktorýkoľvek návštevník jej internetovej stránky. Deloitte Touche Tohmatsu nezodpovedá za overovanie nepretržitej presnosti takýchto informácií. Ak sa organizácia Deloitte Touche Tohmatsu oboznámi s tým, že osobné údaje prv dodané na jej stránku už nie sú presné, v prípade, že je to realizovateľné, vyvinie maximálne úsilie na primeranú nápravu na základe aktualizovaných revidovaných informácií, ktoré poskytnú návštevníci.

Bezpečnosť
Deloitte Touche Tohmatsu má zavedené všeobecne akceptované štandardy technologickej bezpečnosti s cieľom chrániť pred zneužitím, stratou alebo zničením všetky informácie, ktoré poskytli návštevníci. K osobným identifikačným údajom dodaným prostredníctvom internetovej stránky majú prístup len oprávnení zamestnanci, od ktorých sa vyžaduje zachovávanie dôvernosti takýchto citlivých údajov. Táto zásada platí aj pre všetkých agentov, pridružené subjekty a spriaznené osoby organizácie Deloitte Touche Tohmatsu, ktoré môžu získať takéto informácie od Deloitte Touche Tohmatsu. Všetci návštevníci by si však mali uvedomiť, že naša internetová stránka môže obsahovať linky na iné stránky, ktoré sa neriadia týmto ani akýmkoľvek iným vyhlásením o zachovávaní súkromia.

Zmeny našich zásad zachovávania súkromia
Deloitte Touche Tohmatsu si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu meniť alebo dopĺňať toto vyhlásenie o zachovávaní súkromia. Žiadna časť tohto vyhlásenia sa nemá považovať za zmluvu alebo dohodu medzi organizáciou Deloitte Touche Tohmatsu a ktorýmkoľvek užívateľom, ktorý navštívi túto internetovú stránku alebo poskytne identifikačné údaje akéhokoľvek druhu.

Ochrana súkromia detí
Deloitte Touche Tohmatsu chápe dôležitosť ochrany súkromia detí v interaktívnom svete internetu. Stránka Deloitte Touche Tohmatsu, na ktorú sa vzťahujú tieto zásady o zachovávaní súkromia, nie je navrhnutá ani úmyselne zameraná na osoby mladšie ako 13 rokov. Úmyselné zhromažďovanie alebo uchovávanie informácií o ktorejkoľvek osobe mladšej ako 13 rokov nie je v súlade so zásadami Deloitte Touche Tohmatsu.

Otázky návštevníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vášho súkromia počas používania, smerujte ich na Webmaster Services pomocou linky Kontaktujete nás.

Socialna omrežja:
Več na naši spletni strani