Oberoende granskning för finansiella institut

Effektivisera processer och säkerställ regelefterlevnad genom oberoende granskning

Kraven på de finansiella instituten ökar. Många av dessa krav är starkt kopplade till regelefterlevnad men även till bolagens rykte på marknaden och förtroendet bland kunder, aktieägare och andra intressenter.

De allra flesta tillståndspliktiga bolag har i dagsläget en funktion för oberoende granskning eller internrevision. Denna funktion arbetar på uppdrag av styrelsen med att utvärdera den interna kontrollen i bolaget. Utvärderingarna från den oberoende granskningsfunktionen väljs oftast genom en riskbaserad årlig granskningsplan vilken antas av styrelsen. Planen kan innefatta utvärdering av system, processer och rutiner, samt kontrollfunktioner såsom compliance-funktionen och funktionen för riskkontroll. Den oberoende granskningsfunktionen kan även utvärdera efterlevnaden av specifika regelverk och föreskrifter.

Krav på funktion för oberoende granskning - internrevision

Finansinspektionen (FI) har gett ut allmänna råd om finansiella institut respektive föreskrifter om värdepappersrörelse och investeringsfonder. I dessa allmänna råd och föreskrifter fastslås att finansiella institut ska ha en funktion för oberoende granskning (internrevision).

Funktionen för oberoende granskning ska vara direkt underställd bolagets styrelse och ska bland annat:

  • Ha en aktuell revisionsplan för att undersöka och bedöma om företagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva
  • Utfärda rekommendationer på grundval av det arbete som utförts enligt revisionsplanen
  • Kontrollera att internrevisionens rekommendationer följs
  • Rapportera internrevisionsfrågor i regelbundna, åtminstone årliga, skriftliga rapporter till företagsledningen

Den oberoende granskningsfunktionens organisatoriska placering och rapporteringsvägar, som de är angivna i FI:s allmänna råd om styrning och kontroll av finansiella företag (FFFS 2005:1), illustreras här:

Intern kontrollmiljö

Våra tjänster

Våra oberoende granskningsteam består av medarbetare med stor erfarenhet från finansbranschen och från andra oberoende granskningsuppdrag. För varje specifik granskning kan teamet kompletteras med specialister inom exempelvis regelefterlevnad, IT-revision och finansiell rapportering, beroende på granskningens inriktning. Vi erbjuder våra klienter inom den finansiella sektorn följande tjänster inom oberoende granskning och internrevision:

Outsourcing av den oberoende granskningsfunktionen

Vid outsourcing av den oberoende granskningsfunktionen till Deloitte tillhandahåller vi en fullständig lösning: från riskanalys och framtagande av förslag till årlig granskningsplan, till genomförande av granskningarna och rapportering till verksamheten och styrelsen. Vi arbetar alltid på styrelsens uppdrag, även om mycket av den dagliga kontakten ofta sker med vd, Compliance Officer eller Riskchef.

Co-sourcing av den oberoende granskningsfunktionen

Vid co-sourcing av den oberoende granskningsfunktionen finns vanligtvis en Internrevisionschef anställd i bolaget och internrevisionsteamet utgörs av medarbetare från oss. Vi är behjälpliga i alla de delar av internrevisionsprocessen som Internrevisionschefen och styrelsen anser ska prioriteras.

Stöd till befintlig internrevisionsfunktion

Vissa av våra klienter har redan en fullständig funktion för oberoende granskning eller internrevision. Det kan dock uppstå behov av att komplettera funktionen med extra resurser eller specialister. I dessa fall kan enstaka personer eller hela team från oss stödja den befintliga funktionen i delar av granskningar eller utföra hela granskningar på uppdrag av bolagets internrevisionsfunktion.

Kontakta oss

Anders Hult
Michael Bernhardtz

Partner
Enterprise Risk Services
mbernhardtz@deloitte.se
+46 752 46 20 00

Anna Arrehed Bjurefeldt
Anna Arrehed Bjurefeldt

Senior Manager
Enterprise Risk Services
abjurefeldt@deloitte.se
+46 752 46 20 00