Vård och omsorg

Vård och omsorg har länge varit en av den offentliga sektorns kärnuppgifter och är verksamhet vi alla kommer i kontakt med på olika sätt under våra liv oavsett om den är i privat eller offentlig regi. Det är då också av stor betydelse att den fungerar väl och motsvarar allmänhetens behov.
Vård och omsorg står också för ett stort antal av arbetstillfällena i offentlig regi. Kommuner och landsting är viktiga arbetsgivare för yrkeskategorier så som undersköterskor, läkare och tandläkare.

Utmaningar

Med en befolkning som blir allt äldre och kräver mer resurser för vård och omsorg skapas ett ökat tryck på vård- och omsorgsverksamheterna över hela landet. Samtidigt växer befolkning totalt sett i storstadsområdena vilket för med sig ett ökat tryck på sjukvården i framförallt Stockholm, Göteborg och Malmö.

I och med att valfrihet införs i allt större utsträckning ställs också nya krav på kommuner som beställare gentemot privata och ideella vård- och omsorgsutförare och krav på en större flexibilitet i de egna utförarorganisationerna.

Samtidigt tyder Socialstyrelsens och SCB:s prognoser på brist på utövare inom en rad vårdyrken under kommande decennier med ökad konkurrens om arbetstagare som följd.

Vi arbetar exempelvis med:

  • Processkartläggning och verksamhetsutveckling
  • Lösningar för effektivare ärendehantering
  • Verksamhetsrevision
  • Inköp och upphandlingar