Purchase due diligence

Due diligence inför ett förvärv

Syfte med en finansiell due diligence är att investeraren ska få mer en djupgående kunskap om målbolagets verksamhet, intjäningsförmåga och eventuellt andra risker som kan påverka värderingen.

I en finansiell due diligence ingår att analysera målbolagets historiska och framtida intjäningsförmåga och att förstå de faktorer som drivit denna utveckling och målbolagets kassaflöden. Dessutom ingår att analysera hur den historiska resultatutvecklingen har påverkats av tillämpade redovisningsprinciper eller av rörelsefrämmande poster och engångseffekter. Även målbolagets balansräkning analyseras för att förstå målbolagets kapitalbindning och värdering av tillgångar och skulder.

I en finansiell due diligence är det även vanligt att det ingår att ta del av en så kallad vendor due diligence-rapport, det vill säga en due diligence på målbolaget utförd på säljarens uppdrag. I dessa projekt omfattar vår due diligence främst en analys av vendor due diligence-rapporten, kompletterad med analys inom områden som saknas helt eller där vi bedömer att ytterligare analys behövs.

En finansiell due diligence omfattar ofta även andra specialistkompetenser såsom skatt, pensioner, IT och avtalsfrågor, till exempel avseende prismekanism och garantier.

Kontakta oss

Andreas Marcetic Andreas Marcetic
Affärsområdesansvarig
Financial Advisory
amarcetic@deloitte.se
+46 752 46 20 00
Johan Giléus

Johan Giléus
Ansvarig
Transaction Services
jgileus@deloitte.se
+46 752 46 20 00