Revision

Vi erbjuder en revision som är anpassad till varje företags specifika situation och förutsättningar. Vi stödjer ägare, styrelse och ledning i att nå företagets mål och bistår i att hantera utmaningar som företaget möter.

Under de senaste åren har en intensiv debatt förts om revisionens vara eller inte vara för de allra flesta företag i Sverige. Vi har uppmuntrat denna debatt då vi välkomnar en efterfrågestyrd revision. Vi sätter stort fokus på att erbjuda våra klienter en revision som är relevant och fokuserad mot de utmaningar och risker som företaget står inför. Vi arbetar också för att resultatet av vår revision, utöver den formella revisionsberättelsen, leder till att företaget får en återkoppling på hur väl bolaget hanterar risker i viktiga områden för dess verksamhet och finansiella rapportering.

Tillväxt- och entreprenörsföretag

Tillväxt- och entreprenörsföretag har en speciell situation där såväl företagets som ägarens situation alltid behöver vara i fokus. I takt med företagets utveckling och tillväxt skiftar företagets och ägarens behov av stöd och rådgivning.

Vi har lång erfarenhet och tradition av revision och rådgivning till tillväxt- och entreprenörsföretag och vi har utvecklat en särskild, proaktiv lösning för dessa företag och deras ägare, Affärshälsa. Vår lösning innebär ett enkelt sätt att genomföra en temperaturmätning av företaget och få en återkoppling på vilka områden där företaget har potential att förstärka sina rutiner, effektivsera verksamheten eller bättre hantera sina finansiella resurser. Vår lösning ger en helhetssyn på företagets verksamhet och är värdeskapande.

Läs mer om tillväxt- och entreprenörsföretag

Stora och publika företag

Förändrade regelverk och ökade krav på finansiell rapportering och intern kontroll ställer nya krav på globala och publika företag. Vårt angreppssätt innebär en riskfokuserad revision och ett långsiktigt stöd i hanteringen av företagets utmaningar.

Vi erbjuder våra klienter ett starkt och engagerat team. Våra tjänster följer företagets utveckling och våra experter involveras vid uppkomsten av nya och förändrade utmaningar som förvärv eller förändrade krav på finansiell rapportering.

Läs mer om stora och publika företag

Kontakta oss

Thomas Strömberg
Thomas Strömberg

Partner Audit
tstroemberg@deloitte.se
+46 752 46 31 50