Solvens II

Nedräkningen till Solvens II fortsätter - är du beredd?

Solvens ll

En av försäkringsbranschens stora utmaningar de senaste åren har varit det omfattande Solvens II-direktivet och förberedelserna för att kunna följa de nya reglerna när de träder i kraft. Ramdirektivet publicerades redan i maj 2009 och fastslog huvudprinciperna i det nya riskbaserade solvensregelverket. Sedan dess har omfattande arbete lagts ned med att utveckla s k level 2 och 3 guidance inom EU av EIOPA (tidigare CEIOPS) genom consultation papers som sedan blivit tekniska råd. Allt är inte klart på alla nivåer utan beräknas först bli klart under 2012. Under 2011 publicerades också utkastet till det sk. Omnibus 2 direktivet som bl a behandlar de mycket viktiga införande- och övergångsreglerna. Det slutliga Omnibus 2 direktivet är försenat förväntas inte komma förrän i april 2012. Formellt ska fortfarande Solvens II införas den 1 januari 2013 men till följd av förseningarna ovan beräknas det inte införas med effekt förrän sannolikt 1 januari 2014.

Solvens II-utredningen

Det är nu hög tid för försäkringsbolag att skapa sig en förståelse för vad Solvens II är, dess påverkan samt vilka förändringar som är nödvändiga då de kräver omfattande förändringar av såväl system, processer som beräkningar och rapportering. En statlig utredning tillsattes för att utreda bl a införandet i svensk lagstiftning av direktivet men också för att hantera påverkan på bolag som bedriver både försäkring och tjänstepensionsverksamhet. Just tjänstepensionsverksamhet faller formellt sett inte under Solvens II direktivet utan ligger på EU nivå under IORP-direktivet. Den 21 oktober överlämnades den svenska Solvens II-utredningen, SOU 2011:68 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension. Utredningen föreslår bland annat en ny lag för tjänstepensionsverksamhet som bygger på tjänstepensionsdirektivet. Tanken är att tjänstepensionsverksamheten ska kunna separeras från övrig försäkringsverksamhet i ett försäkringsföretag genom exempelvis delning eller beståndsöverlåtelse. Separation av tjänstepensionsverksamhet till särskilt tjänstepensionsinstitut kan innebära lättnader i regelverk jämfört med Solvens II regelverket.

Andra förslag i utredningen är att små försäkringsföretag s.k. ”mikroförsäkringsbolag” som exempelvis kreatursbolag och begravningskassor undantas helt från Solvens II-regelverket. Mindre försäkringsföretag kommer att ges en förenklad nationell lagstiftning avseende avsättningar, placeringsregler, kapitalkrav, rapportering mm. Även dessa bolag faller utanför tillämpningsområdet för Solvens II.

Remissynpunkter på lagförslaget ska vara lämnade i januari i år. Propositionen förväntas läggas fram före sommaren 2012 och riksdagen förväntas ta beslut i september.

Påverkan på bolagen

Solvens II påverkar stora delar av organisationen i allt från IT-system och datakvalitet till förändringar i den finansiella rapporteringen. Påverkan är också omfattande på hela riskhanteringsprocessen där ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) blir ett nytt begrepp och kräver att hela denna process förändras från styrelsen och nedåt samt kräver också omfattande rapportering.

Deloitte har bred global kompetens och erfarenhet av att stödja försäkringsbolag att nå rätt nivåer i det nya regelverket och anpassar tillvägagångssätt utefter varje försäkringsbolags nuläge och målsättning med initiativet. Solvens II – projekt har visat sig vara komplexa innehållandes, beroende på förutsättning och förarbete, flera steg från inledande GAP-analyser till change management-initiativ för att stödja nya processer och arbetssätt.

Har du allmänna frågor om Solvens II eller undrar hur Solvens II påverkar just ditt försäkringsbolag är du välkommen att kontakta Deloittes experter på området.

Kontakta oss

Göran Engqvist
Göran Engquist

Partner, Financial Services
gengquist@deloitte.se
+46 752 46 21 94