Basel III

En börda eller en möjlighet?

Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) publicerade nya kapital- och likviditetsstandarder i december 2010 och kompletterade med riktlinjer i januari 2011. Reglerna, kända som Basel III, är skapade för att göra banksystemet mer motståndskraftigt mot chocker genom att stärkta regleringar, övervakning, riskhantering och transparens.

I juli 2011 publicerade EU-kommissionen sitt förslag till införande av Basel III i EU kallad CRD IV. Reglerna kommer att införas i EU både som lagar och direktiv vilket gör dem mer tvingande för medlemsländerna än tidigare Basel II. När EU-förslaget har antagits införs regleringen i Svensk lag och genom Finansinspektionens föreskrifter.

Starkare regulatoriskt kapital och riskhantering

Basel III ökar kraven på primär- och kärnprimärkapitaltäckningsgrad samtidigt som det stärker kvalitet, konsekvens, och transparens i kapitalbasen genom striktare regler för vilka instrument som får inkluderas i kärnprimärkapitalet.

Basel III riktar även in sig på bättre riskhantering genom förbättrad företagsövergripande styrning för att fånga upp risker i exponeringar utanför balansräkningen och i värdepapperiseringar samt garanterar en mer effektiv hantering av riskkoncentrationer.

Högre kapitalkrav åläggs exponering mot återvärdepapperiseringar, dvs. när en värdepapperiseringstillgång har minst en underliggande exponering som också är en värdepapperisering.

Den nya regleringen stärker också signifikant reglerna för motpartsrisker så att exponeringen mot en betalningsinställelse från motparten i repo-liknande transaktioner även reflekteras av stressade marknadsförhållanden.

Marknadsrisker hanteras genom ett tillkommande kapitalkrav för fallissemangs- och migrationsrisker i handelslagret och ett stressat Value at Risk kapitalkrav.

Basel III kräver också att bankerna bygger upp kontracykliska kapitalbuffertar genom framåtsyftande avsättningar och ytterligare kapital. Riskbaserade kapitalkrav kommer att kompletteras med ett riskokänsligt hävstångsmått (gross leverage ratio) för att beivra överdriven tillväxt.

De nya förslagen introducerar också globala likviditetsstandarder inklusive ett kortsiktigt stressat likviditetsriskmått och ett långsiktig strukturellt likviditetsmått.

Tidtabell och utmaningar

Införandet av Basel III kommer att ske stegvis under en period från 2012 till 2019. Vissa institut har börjat implementeringen medan andra väntar på att slutgiltiga regler och förordningar publiceras. Nyckeldatumen är 1 januari 2012 när högre riskvikter för återvärdepapperiseringar och ökade marknadsriskkrav måste vara implementerade samt 1 januari 2013, när åtgärder som hanterar motpartsrisker måste vara på plats och infasningen av högre kapitalkrav fram till och med 2019 börjar.

I bedömningen av de implikationer Basel III får för instituten, behöver institut gå igenom dess effekt på övergripande affärsstrategi, kostnadsstruktur och målsättningen för avkastning på kapital. Instituts finansieringsstrategi kan förändras signifikant beroende på nya likviditetskrav och den potentiella effekt som kan komma av högre kapitalkrav på finansieringskostnader.

Institut kommer att behöva utreda hur påverkan blir på specifika affärsaktiviteter, särskilt inom investment banking, och i vilken utsträckning ökade kostnader kan flyttas över på kunder. Kostnadsstrukturen kan också behöva genomgå ytterligare förändringar, till exempel med avseende på ersättningsfrågor. Institut bör även se över sin kundbas för att bestämma om man ska fokusera på mindre kapitalintensiva tillgångar med låg risk, eller mer riskfyllda högmarginaltillgångar.

I centrum för dessa utmaningar står den avkastning på kapital som institut behöver generera för att möta aktieägarnas förväntningar.

Påverkan av Basel III och andra regulatoriska förändringar kommer att spänna över olika affärsområden, funktioner och strategiaspekter. Deloitte erbjuder en multidimensionell koordinerad tjänst för att möta denna utmaning.

Hur kan Deloitte hjälpa till?

Följderna av Basel III kommer vara av mer strategisk natur

Deloitte kan hjälpa er att klara olika tillvägagångssätt baserat på era förvaltningsstrategier för kapitalet, omdefiniering och förväntan på ny affärsmodell för att optimera kapital, integration av både likviditet och kapitalförvaltningsstrategier etc.

Deloittes erbjudande kring Basel III

Kontakta oss

Jan Svensson
Jan Svensson

Senior Manager Audit
jsvensson@deloitte.se
+46 700 80 30 01