Aviation & Transport

Nya möjligheter för flyg och transporter

Aviation TransportTransportsektorn är för närvarande inne i en stark trend mot en ökad globalisering. Företagen vill oberoende av inriktning öka sin närvaro på nya marknader. En utveckling som dock försvåras av de senaste årens ekonomiska nedgång, ökade regulatoriska krav och ökad konkurrens. Samtidigt öppnar förändringarna upp nya möjligheter att vinna konkurrensfördelar genom att identifiera nya affärsmöjligheter och agera proaktivt.

Upp och ner för Aviation

Mellan 2005 och 2007 drog flygsektorn fördel av ett generellt gott ekonomiskt klimat, vilket resulterade i en genomsnittlig årlig tillväxttakt av antalet passagerare på 4,4 procent under dessa år. 2008 och 2009 stod emellertid i stark kontrast till de förgående åren och var sannolikt den mest utmanande och turbulenta perioden någonsin i flygbranschens historia. Den ekonomiska nedgången kopplat med rekordhöga oljepriser, nya regulatoriska krav inom till exempel miljö- och bullerområdet samt ökad konkurrens, exempelvis genom open skies-avtalet, har satt press på lönsamheten i branschen och gett upphov till ett antal konkurser de senaste åren. Som om inte detta vore nog, bidrog Eyjafjallajökulls utbrott till ytterligare påfrestningar för branschen under 2010.

Flygbolagens utmaning är att minska kapacitet och kostnader för att möta den ekonomiska nedgången och samtidigt kunna agera mer globalt och, därigenom, i en ökad konkurrens. De senaste åren har även nya redovisningsregler kring exempelvis lojalitetsprogram trätt i kraft och påverkat branschen. Det finns även en ökad tveksamhet till flygets klimatpåverkan, vilket innebär att branschen själv måste ta initiativ för att inte tappa andelar. Det isländska vulkanutbrottet visar också på vikten av en hög beredskap för oförutsedda händelser som kan påverka verksamheten. Inom Deloitte hanterar vi de här frågorna både lokalt och globalt och har erfarenhet av de problem som kan uppstå, inklusive vulkanutbrott.

Nya vägar för transport på land och vatten

Liksom flygsektorn har transportsektorn på land och vatten, det vill säga järnväg samt väg- och vattentransporter, påverkats av en ökad globalisering och därigenom ökad konkurrens. Nya regelverk och högre miljökrav kommer att innebära framtida utmaningar för företag inom sektorn.

Järnvägssektorn gynnas av ett starkt miljötänkande och stora investeringar väntas i branschen de kommande åren. Kina planerar exempelvis att bygga en snabbtågslinje mellan London och Peking. Med en hastighet på 350 km/h skulle resan ta 48 timmar.

Väg- och vattentransporter påverkas i högre utsträckning av de ekonomiska omvärldsförhållandena. Graden av konjunkturkänslighet sätter press på företagsledningar att snabbt kunna anpassa kapacitet och kostnader.

Tack vare Deloittes specialister inom flyg- och transportsektorn, som består av experter från flera av våra verksamhetsområden, kan vi hjälpa ditt företag att både hantera den nya utvecklingen på marknaden och hitta lösningarna som skapar de bästa affärsmöjligheterna.

Kontakta oss

Didrik Roos
Didrik Roos

Partner, Audit
Branschgruppsansvarig
Aviation & Transport
droos@deloitte.se
+46 752 46 32 93