Förtydligande om rapporteringsplikt för arbetsgivare avseende tredjelandsmedborgare

Article in English >

Deloitte har tidigare rapporterat att Sverige den 1 augusti 2013 avsåg införa en rapporteringsplikt till Skatteverket vid anställning av tredjelandsmedborgare. Sedan de nya reglernas införande har det funnits en osäkerhet kring om även utländska arbetsgivare ska anses omfattas av rapporteringsplikten. Skatteverket har nu klargjort sin uppfattning i frågan.

Skatteverkets inställning

Skatteverket har, i svar på brevfråga, gett sin syn kring tolkningen av lagstiftningen. Enligt Skatteverket ska alla arbetsgivare, oavsett hemvist, omfattas av de nya reglerna. Rapporteringsplikten omfattar därmed även utländska arbetsgivare. Bedömningen anses inte påverkas av om den utländska arbetsgivaren har ett fast driftställe i Sverige eller inte. Det är vidare Skatteverkets uppfattning att underrättelsen kan göras även om person- eller organisationsnummer saknas.

Deloittes kommentar

Reglerna har varit i kraft sedan den 1 augusti och gäller för alla nya anställningar som sker från och med det datumet.

Rapportering ska ske senast den tolfte i månaden efter den kalendermånad då anställningen påbörjades och det är därför viktigt att snarast tillse att rapporteringen sker i rätt tid. Det bör noteras att det inte finns möjlighet till elektronisk rapportering utan rapportering ska ske på särskild anvisad blankett.

Mot bakgrund av att en underlåtenhet att rapportera bland annat kan medföra att arbetsgivaren får betala en sanktionsavgift bör såväl svenska som utländska arbetsgivare säkerställa att en rutin för rapportering nu finns på plats.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Director, Tax
+46 752 46 33 04
aholmberg@deloitte.se
Tobias Brinck
Consultant, Tax
+46 752 46 22 36
tbrinck@deloitte.se


Publicerad: 2013-10-15