Beslut om budgetpropositionen 2014

Riksdagen har godkänt större delar av den budgetproposition som presenterades under hösten vilket medför en del skattesänkningar på tjänsteområdet. Bland annat så förstärks jobbskatteavdraget, den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) sänks såväl som skatten för pensionärer. Nedan följer en sammanställning av de ändringar som träder i kraft från och med den 1 januari 2014.

Skiktgräns för statlig inkomstskatt

Statlig inkomstskatt betalas med 20 procent på förvärvsinkomster som överstiger den nedre skiktgränsen och ytterligare 5 procent på förvärvsinkomster som överstiger den övre skiktgränsen. Regeringen hade föreslagit en extra höjning av den nedre gränsen från 420 800 kr till 435 900 kr men Finansutskottet föreslog att gränsen skulle kvarstå på 420 800 kr. Riksdagen sade den 11 december 2013 ja till Finansutskottets förslag. Den nedre skiktgränsen uppgår således till 420 800 kr och den övre skiktgränsen uppgår till 602 600 kr.

Ett femte jobbskatteavdrag

Skatten på förvärvsinkomster sänks genom att ett femte jobbskatteavdrag införs vilket innebär en skattelättnad på upp till 4 044 kr per år för den som har en genomsnittlig kommunalskattesats (31,73 procent för 2013) och som inte fyllt 65 år.

Sänkt skatt för pensionärer

Grundavdraget höjs för alla över 65 år med en fastställd förvärvsinkomst som överstiger 44 800 kr per år. Detta kommer att medföra en nettoinkomstökning mellan ca 1 100 – 1 400 kr per år, och för pensionärer med inkomst över 450 000 kr per år blir skattesänkningen ca 2 000 kr per år.

Sänkt SINK-skatt

På grund av övriga skattesänkningar på tjänsteområdet kommer även den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta, den så kallade SINK-skatten, att sänkas från 25 procent till 20 procent för skattepliktiga inkomster som inte utgör sjöinkomst. Syftet med SINK-skatten är att underlätta för den skattskyldige och förenkla hanteringen för Skatteverket. I och med de övriga skattesänkningarna skulle det kunna bli fördelaktigare för en skattskyldig att välja att beskattas enligt Inkomstskattelagen istället för enligt SINK varför SINK-skatten av förenklings- och administrativa skäl sänks.

Sänkta arbetsgivaravgifter vid forskning och utveckling

Arbetsgivaravgifter vid forskning och utveckling sänks genom att avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget får göras för den som i ett kommersiellt syfte arbetar med forskning eller utveckling. Avdraget får dock inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften om 10,21 procent. Vidare ställs krav på den anställdes ålder, arbetstid som ägnas åt forskning och utveckling, samt att det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige inte får överstiga 230 000 kronor per koncern och månad.

Skattefri förmån vid personalavveckling

Möjligheten att erhålla skattefri förmån i form av utbildning eller annan åtgärd vid personalavveckling utvidgas så att fler utbildningar och andra åtgärder än idag kommer att kunna omfattas av skattefrihet. Idag är förutsättningen för att en förmån ska anses vara skattefri vid utbildning eller annan åtgärd vid personalutveckling att den ska vara av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Väsentlighetskravet i bestämmelsen ska tas bort och därmed ändras skrivelsen till av betydelse. Skattefriheten förtydligas även så det framgår att den omfattar utbildning eller annan åtgärd som sätts in inom fem år före en eventuell uppsägning. Den som redan blivit arbetslös omfattas även av bestämmelsen och bestämmelsen blir även tillämplig om avsikten är att den skattskyldige ska få annat arbete hos arbetsgivaren.

Miljöbilar – nedsättning av förmånsvärdet förlängs

Reglerna om nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar tillämpades första gången vid 2000 års taxering. Den 1 januari 2002 kompletterades dessa regler med ytterligare en tidsbegränsad möjlighet till nedsättning av förmånsvärdet för vissa bilar. Den tidsbegränsade nedsättningen som gäller till den 31 december 2013 förlängs nu och gäller till den 31 december 2016.

Gåvor till social hjälpverksamhet

En förutsättning för skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet är att gåvor lämnas till på förhand godkänd gåvomottagare som har som ändamål att bland annat bedriva hjälpverksamhet bland behövande. Begreppet och ändamålet hjälpverksamhet bland behövande får nu en vidare tillämpning och ska omfatta behövande i annat än ekonomiskt avseende. Ändamålet ska benämnas social hjälpverksamhet och även sociala och välgörande ändamål ska därför omfattas. Detta innebär att motsvarande ändring och tolkning sker avseende förutsättningarna för att bli gåvomottagare och för rätt att erhålla skattereduktion för gåvogivare.

Övrigt

Under 2014 ska det startas en utredning avseende finansiella instrument som exempelvis optioner och andra aktierelaterade incitament, i syfte att förbättra skattereglerna för att främja investeringar i snabbväxande företag. Det är ännu oklart exakt vilka frågor som kommer att utredas.
Statslåneräntan den 30 november 2013 uppgick till 2,09 procent vilket kan jämföras med 1,49 procent den 30 november 2012. Höjningen påverkar exempelvis beskattning av ränte- och bilförmån, kapitalförsäkringar och investeringssparkonto.

Kontakta oss

Elisabeth Robertsson
Director, Tax
+46 75 246 4353
erobertsson@deloitte.se
Johanna Pernborn
Manager, Tax
+46 75 246 4421
jpernborn@deloitte.se
Frida Lindgren
Associate, Tax
+46 75 246 2026
flindgren@deloitte.se
 


Publicerad: 2013-12-18