KMO - Bedrijfswagens laten aankopen door een buitenlandse vennootschap: interessant?

Auteur: Tax & Legal Services

De wetswijziging omtrent het voordeel voor het privaat gebruik van bedrijfswagens heeft recentelijk voor heel wat commotie gezorgd. Na een eerste aanpassing van de wet, volgde een tweede voorstel van wetswijziging. Met dit laatste voorstel wenst de wetgever mogelijke achterpoorten te sluiten. (bijv. het kunstmatig naar beneden halen van de berekeningsbasis door wagens te verkopen aan een andere vennootschap van de groep).

De vraag reist thans of het desgevallend interessant zou zijn om de bedrijfswagen via een buitenlandse vennootschap aan te kopen. Is de autofiscaliteit in onze buurlanden dan zoveel voordeliger? We zetten enkele aandachtspunten op een rij.

1. INSCHRIJVING VOERTUIG

Personen die in België verblijven en die hier een voertuig in het verkeer brengen, moeten dit voertuig in principe in België inschrijven ongeacht of dit voertuig reeds in het buitenland werd ingeschreven. Als uitzondering op voormeld algemeen principe geldt evenwel dat het voertuig niet in België moet worden ingeschreven indien dat (1) het voertuig door een buitenlandse werkgever ter beschikking wordt gesteld aan zijn werknemer en (2) die werknemer het voertuig hoofdzakelijk gebruikt in de uitoefening van zijn beroep. De Belgische btw-administratie dient te bevestigen dat voldaan is aan de voorwaarden door het afleveren van een btw-attest dat zich te allen tijde aan boord van het voertuig dient te bevinden

Let wel, indien de werknemer (of bedrijfsleider) eveneens werkt voor een Belgische vestiging en/of groepsvennootschap van de buitenlandse werkgever, zal dit attest geweigerd worden. Eveneens dient aangetoond te worden dat de Belgische werknemer effectief een beroepsinkomen verkrijgt uit de buitenlandse vennootschap (andere dan louter innen van dividenden en deelname aan raden van bestuur) voor zijn werkzaamheden.

Samengevat is deze regelgeving klaar en duidelijk. Een inschrijving in België is verplicht indien u dagelijks rondrijdt in België. Voertuigen die rondrijden in België met buitenlandse nummerplaten lopen het risico op controle. Bij politiecontrole is de verkeersbelasting dan ook onmiddellijk opeisbaar tenzij een btw-attest kan voorgelegd worden. Bij gebrek aan betaling kan de wagen zelfs in beslag worden genomen.

2. VOORDEEL IN NATURA

Ook in onze omringende buurlanden bestaat het beginsel van een belast voordeel in natura voor het gratis ter beschikking stellen van een wagen. Wij geven u de berekeningswijzen mee van deze landen.

 • België: 4% tot 18% x 6/7 x cataloguswaarde x leeftijdscoëfficiënt
 • Nederland: 25% x cataloguswaarde (bij lage CO2-uitstoot: 14 of 20%)
 • Duitsland: 12% x cataloguswaarde (max. werkelijke kost)
 • Frankrijk: 12% x aankoopprijs (9% indien ouder dan 5 jaar)
 • Verenigd Koninkrijk: 0% tot 35% x aankoopprijs, afhankelijk van CO2-uitstoot
 • Luxemburg: 18% x cataloguswaarde

3. AFTREKBAARHEID AUTOKOSTEN

Tevens is het van belang na te gaan hoe de autokosten in buitenlandse vennootschappen fiscaal worden behandeld. In België zijn autokosten fiscaal aftrekbaar ten belope van 50 tot 120%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen. In de ons omringende landen gelden hieromtrent andere regels.

Hierna volgt opnieuw een overzicht:

 • Frankrijk: aftrekbaar voor het professioneel gebruik. Afschrijvingen aftrekbaar afhankelijk van CO2 uitstoot
 • Luxemburg: fiscaal aftrekbaar
 • Duitsland: aftrekbaar voor het professioneel gebruik
 • Verenigd Koninkrijk: fiscaal aftrekbaar
 • Nederland: fiscaal aftrekbaar

4. SOCIAAL ZEKERHEIDSTELSEL

Het privaat gebruik van een firmawagen met de aanrekening van een voordeel in natura is een vorm van verloning die u geniet vanuit het buitenland. Overeenkomstig de bestaande wetgeving betaalt men sociale bijdragen in het land waar de prestaties worden verricht. Het is steeds aangewezen om in dergelijke situatie na te gaan of u buitenlandse sociale bijdragen verschuldigd bent en of uw sociaal statuut in België niet in het gevaar komt door gewijzigde regelgeving inzake internationale sociale zekerheid.

5. BTW

De verkoop van een wagen vanuit België aan een belastingplichtige gevestigd in een andere EU Lidstaat kan, indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden, kwalificeren als een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen. Hierbij dient de kopende vennootschap een intracommunautaire verwerving te verrichten van de wagen in haar lidstaat waarover aldaar btw verschuldigd is. Rekening houdende met de lokale aftrekbeperkingen kan de btw hierover al dan niet gerecupereerd worden (bv. in Frankrijk geen aftrek toegelaten terwijl Luxemburg 100 % recht op aftrek toestaat).

Belangrijke voorwaarde om de levering van btw te kunnen vrijstellen, is dat bewijs kan geleverd worden dat de wagen effectief naar de Lidstaat in kwestie werd getransporteerd – dit kan onder meer bewezen worden aan de hand van het buitenlands inschrijvingsbewijs. Mocht dit bewijs niet geleverd kunnen worden, is Belgische btw verschuldigd over de verkoop dewelke hoogstens voor 50% kan gerecupereerd worden.

Indien de wagen effectief in het buitenland wordt ingeschreven (en vrij van Belgische btw werd aangekocht) en vervolgens terug naar België komt, bestaat terug de kans dat Belgische btw verschuldigd is:

 • ofwel levert de douaneadministratie een btw-attest af en mag de wagen hier btw-vrij rondrijden met buitenlandse nummerplaten;
 • ofwel komt het voertuig niet in aanmerking voor een btw-attest en dient de wagen in België te worden ingeschreven. Vooraleer de wagen te kunnen inschrijven, is bewijs vereist dat in België btw betaald werd, Belgische btw die hoogstens voor 50% aftrekbaar is.

Terzijde wensen wij op te merken dat ingevolge een wetswijziging, de btw met betrekking tot personenwagens slechts aftrekbaar is in de mate dat de wagen beroepsmatig wordt gebruikt (met een maximum van 50%). De administratie wenst zich hierbij te baseren op de werkelijk gereden kilometers – tot op heden is echter nog niet bekend hoe dit praktisch dient berekend te worden.

Er kan worden geconcludeerd dat bij verhuis van de bedrijfswagen naar het buitenland op meer nadelen dan voordelen kan gebotst worden. Praktisch kan een dergelijk scenario wel haalbaar zijn, echter is het theoretisch niet altijd even interessant. Recent werden hieromtrent 2 parlementaire vragen gesteld wat aantoont dat deze problematiek effectief leeft. Strengere controles op misbruik van buitenlandse nummerplaten worden aangekondigd.

Laatst bijgewerkt: