Indiening van het btw-teruggaaf verzoek: deadline op 30 september 2011

Auteur: Dorien Gressens, Tax & Legal Services

Met betrekking tot buitenlandse BTW die opeisbaar werd in 2010

Naar aanleiding van de naderende deadline met betrekking tot de buitenlandse teruggaafverzoeken, willen we graag de belangrijkste aspecten met betrekking tot de procedure van de Richtlijn 2008/9/EG (hierna afgekort als 8ste Richtlijn teruggaaf) op een rijtje zetten

De aanvraag tot teruggaaf verloopt (sinds 1 januari 2010) volledig elektronisch in de lidstaat van vestiging van de belastingplichtige. Concreet betekent dit dat de Belgische belastingplichtige zijn teruggaafverzoek en ook de facturen 1 in pdf indient via Intervat (tab “VAT refund”).

Belangrijk is dat het teruggaafverzoek enkel als ‘ingediend’ geldt voor zover de aanvrager alle gegevens verstrekt heeft. Indien het teruggaafverzoek niet volledig is, wordt het aangemerkt als ‘niet-ingediend’. Het verzoek kan evenwel voor de vervaldag verbeterd en opnieuw ingediend worden.

Wanneer het teruggaafverzoek als ‘ingediend’ aangemerkt wordt, stuurt de lidstaat van vestiging de aanvrager langs elektronische weg een bevestiging van de datum van ontvangst.

De teruggaafverzoeken worden vervolgens door de Belgische BTW-Administratie nagekeken opdat de aanvrager in aanmerking komt voor teruggaaf (status BTW-plicht). Indien dit aspect in orde is, wordt de teruggaaf doorgestuurd naar de lidstaat van teruggaaf.

De lidstaat van teruggaaf moet in principe binnen een termijn van vier maanden na de ontvangst van de aanvraag het teruggaafverzoek inwilligen of afwijzen. Binnen deze termijn kan de lidstaat van teruggaaf eveneens gegevens opvragen.

 • Aanvraag tot teruggaaf wordt ingewilligd:
  Het bedrag moet waarvan de teruggaaf werd gevraagd, zal uiterlijk worden terugbetaald binnen tien werkdagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing moet zijn genomen.
  De kennisgeving van de beslissing gebeurt eveneens langs elektronische weg in geval van een gunstige beslissing.
 • Aanvraag tot teruggaaf van Belgische BTW wordt geheel of gedeeltelijk verworpen:
  De aanvrager hiervan op de hoogte gebracht door een aangetekend schrijven.
 • Er worden gegevens opgevraagd door de lidstaat van teruggaaf:
  De gegevens moeten aangeleverd worden binnen een termijn van één maand vanaf de datum van ontvangst van dit verzoek.

Opmerking:

Wanneer de Administratie verzoekt om aanvullende gegevens, de termijn van vier maanden waarbinnen een beslissing moet worden genomen, wordt verlengd. Concreet betekent dit dat de Administratie beschikt over een termijn van ten minste zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het teruggaafverzoek om haar beslissing ter kennis te brengen. Indien er nog verdere aanvullende gegevens gevraagd worden, kan er gesteld worden dat de beslissing dient genomen te worden binnen een termijn van acht maanden te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het teruggaafverzoek.

Indien er geen beslissing wordt genomen binnen deze termijnen, zal het teruggaafverzoek worden aangemerkt als ingewilligd, behalve in het geval dat de BTW onterecht werd aangerekend.

Betreffende het teruggaafverzoek zijn er enkeleen:

 • Het teruggaaftijdvak bedraagt ten hoogste één kalenderjaar en ten minste drie kalendermaanden. Het verzoek kan ook slaan op een tijdvak van minder dan drie kalendermaanden wanneer dit tijdvak het resterende gedeelte van een kalenderjaar betreft. Met andere woorden een BTW-plichtige kan per kalenderjaar maximaal 5 2 teruggaaf verzoeken indienen;
 • Een teruggaafverzoek van minder dan één kalenderjaar (maar minstens 3 kalendermaanden) kan slecht worden ingediend in zoverre een minimumbedrag van 400 € BTW wordt teruggevraagd. Voor een teruggaafverzoek betreft van een kalenderjaar (of het resterende deel van een kalenderjaar) is het minimumbedrag 50 € BTW.

Het teruggaafverzoek moet uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar volgend op het teruggaaftijdvak bij de lidstaat van vestiging worden ingediend. Aanvragen voor het jaar 2010 moeten uiterlijk op 30 september 2011 zijn ingediend.


Gepubliceerd op 27/09/2011.

__________

1 minimum 1.000€ MvH (of 250€ mbt brandstofkosten)

2  4 kwartaal teruggaaf verzoeken en 1 kalenderjaar teruggaaf.