Veranderings- en communicatiemanagement

De omgeving van vandaag zorgt op alle aspecten binnen ondernemingen voor uitdagingen: reducties in budgetten, druk op kostenbasissen, toenemende verwachtingen voor efficiënte dienstverlening, nood aan een centralere plaats voor de klant, op de hoogte blijven van de nieuwe trends, (e-government, e-recruitment, sociale media,…),… Organisaties moeten daarom evolueren om beter in staat te zijn hun dienstverlening aan te passen aan de veranderende omgeving en verwachtingen.

Organisaties in de publieke sector voelen steeds meer de nood aan verandering om zo aan de noden en verwachtingen van hun klanten te kunnen voldoen en om op een zo efficiënt mogelijke manier hun diensten te kunnen verlenen. We merken dat overheden opnieuw nadenken over hun manier van werken en hun visies herdefiniëren om op die manier klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Zulk een initiatief tot organisatietransformatie kan emotioneel en moeilijk zijn voor organisaties en niet in het minst voor hun werknemers. Organisatieveranderingen kunnen, als ze niet op een goede manier aangepakt worden, leiden tot een verlies aan vertrouwen tussen managers en personeel en zorgen voor een verlaging van de motivatie, baantevredenheid en de moraal.

Deloitte helpt klanten met de implementatie van grote veranderingsprojecten door zich samen met de klant te richten op de menselijke dimensie van verandering. We gebruiken resultaatgeoriënteerde strategieën, middelen en praktijken die hun effectiviteit in het verleden al bewezen hebben. Samen met u gaan we de uitdaging aan om de verandering binnen de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Producten